Oud worden: 10 tips voor een lang leven

Oud worden

Forbes verza­melde een lijst­je van 10 pun­ten om je te helpen langer te lev­en. Meestal gaat het om een aan­pass­ing van je lev­enswi­jze die een­voudig uit te voeren is. Vooral erg voor de hand liggend. Zelf moet ik voor­lop­ig nog werken aan pun­t­jes 1, 4, 5 en 6. Ik zie jul­lie alle­maal graag dus delen die han­del!

 1. Slaap niet te lang. Uit onder­zoek van de ‘Archives of Gen­er­al Psy­chi­a­try’ zou blijken dat mensen die langer dan 8u slapen een hoger kans hebben om te ster­ven. Daar staat tegen­over dat min­der dan 4u slaap even­zeer een risi­co inhoudt.
 2. Wees opti­mistisch. Posi­tieve mensen lopen 50% min­der kans om jong te ster­ven. Opti­misme zorgt voor min­der zor­gen en stress, een lagere bloed­druk, en bijgevolg ook een gezon­der lichaam.
 3. Meer seks. Idem als hier­boven: seks is gezond, helpt stress reduc­eren en stim­uleert de bloed­som­loop. Mensen die regel­matig ejac­uleren (lees: klaarkomen) lopen min­der risi­co op prostaatkanker.
 4. Neem een huis­di­er. Een dier in huis bespaart al meteen een aan­tal bezoeken aan de psy­choloog. De kans op een har­taan­val is 12% lager. Zow­el bloed­druk als stress liggen een stuk lager. Waar wacht je dus nog op?
 5. Vraag een cho­les­teroltest. In de Verenigde Stat­en zijn hartk­walen de belan­grijk­ste doo­d­soorza­ak. Een nieuwe test zou tot 90% van alle hartk­walen kun­nen detecteren. Dat is belan­grijk omdat je de meeste kwaalt­jes kan voorkomen met de juiste med­icatie. Een een­voudi­ge bloedtest bij je huis­arts is alvast een goede eerste stap.
 6. Verza­mel rijk­dom. Lat­en we real­is­tisch bli­jven: geld maakt niet gelukkig, maar je kan er wel de juiste medis­che zor­gen mee betal­en, ver­huizen naar een min­der crim­inele buurt, een veiliger auto kopen, etc. Daar­naast lijkt een hoger inkomen mensen eve­neens te stim­uleren tot gezon­der gedrag. Min­der geld­zor­gen = min­der stress.
 7. Stop met roken. Niet meteen wereld­schokkend nieuws. Toch zijn er nog steeds bij­zon­der veel rokers. Man­nen riskeren 200% kans op prostaatkanker. Je lev­ensverwacht­ing daalt op alle vlakken. Stop dus nu!
 8. Ontspan. Een studie van de Johns Hop­kins Uni­ver­si­ty School of Med­i­cine toont aan dat man­nen die zich vaak kwaad mak­en tot 300% meer kans lopen op een hartziek­te. En tegen hun 55ste hebben diezelfde man­nen 600% meer kans op een har­taan­val. Veel stress en een hoge bloed­druk zijn gewoon niet gezond. Wees dus milder en schri­jf die agressie van je af.
 9. Eet antiox­i­dan­ten. Oké, nu gaan we even tech­nis­che doen: antiox­i­dan­ten bestri­j­den de vri­je rad­i­calen in je lichaam. Die vri­je rad­i­calen doen je cellen sneller ver­oud­eren. Celver­oud­er­ing kan op zijn beurt lij­den tot Alzheimer, kanker, etc. Gebruik dus even je ver­stand en eet de juiste voed­ing zoals bonen, bos­bessen en kersen.
 10. Trouw met de juiste. Lang lev­en is erfe­lijk. Het is een genetis­che eigen­schap die je over drie gen­er­aties heen mee­draagt. Wil je dat jouw kinderen lang lev­en? Kies dan een part­ner waar­van de grootoud­ers nog lev­en.

Of het veel zal uit­mak­en weet ik niet, want vol­gens the Death Clock val ik dood op woens­dag 24 novem­ber 2066.

(5 mei 2006) We zijn prak­tisch een jaar lat­er, en Forbes is terug met een lijst­je nieuwkomers. Deze keer bevat het een aan­vulling van 15 tips om langer te lev­en. Toevoeg­in­gen aan deze lijst zijn:

 1. exer­cise
 2. laugh a lit­tle
 3. lose weight
 4. man­age stress
 5. med­i­tate

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *