Mars One demo

Miljar­dair Elon Musk is een man met grote ambities. Als CEO van SpaceX kon hij eerder dit jaar al vieren toen de Drag­on-mod­ule als eerste com­mer­ciële vracht­mod­ule kop­pelde met het ISS. Deze week werd bek­end dat SpaceX nog groot­sere plan­nen heeft. Tij­dens een bijeenkomst van de Roy­al Aero­nau­ti­cal Soci­ety in Lon­den verkondigde Musk zijn plan­nen om een kolonie op Mars mee op te richt­en.

Ste­un uit de pri­vate sec­tor zou alvast welkom zijn, want organ­isaties als NASA en ESA staan niet meteen te sprin­gen om een eigen misse naar Mars te financieren.

NASA esti­mates peg the over­all expen­di­tures at about $100 bil­lion over 30 or 40 years.

Robot­ic explor­ers have become more and more capa­ble and durable over the last 15 years or so, and there’s no rea­son to think such improve­ments won’t con­tin­ue.

Red Dragon landing

Wat die (on)haalbaarheid betre­ft moet ik ze wel gelijk geven. Het is gele­den van Apol­lo 17 in 1972 dat de mens nog een voet op een andere hemel­lichaam zette. Mij lijkt het logis­ch­er om de ervarin­gen van lev­en in het ISS uit te brei­den en eerst een kolonie op de Maan te begin­nen. Com­mu­ni­catie met de Maan heeft slechts een minieme ver­trag­ing. Boven­di­en kan het dienen als tussen­stap voor vol­gende, verdere missies. Daar staat tegen­over dat er een hoge stral­ing is en geen atmos­feer. Ook grond­stof­fen zijn schaars, maar de nabi­jheid van de Aarde zou dat laat­ste gro­ten­deels com­penseren.

Red Dragon op Mars

Het sticht­en van een kolonie op Mars is heel wat andere koek. Een enkele reis duurt wellicht 6 maan­den. Alles wat nodig is moet mee. Com­mu­ni­catie ver­loopt me een ver­trag­ing van 3 à 22 minuten, afhanke­lijk van de afs­tand tussen bei­de plan­eten. Voordeel is wel dat de pla­neet een eigen atmos­feer heeft die dik genoeg is om stral­ing tegen te houden. Onder­zoek door robot rovers toonde aan dat er vol­doende grond­stof­fen aan­wezig zijn, o.a. ijs aan de polen. Het groot­ste vraagstuk bli­jft de teru­greis. Terugk­eren naar de Aarde lijkt eerder option­eel. Zou jij op zelf­mo­ord­missie trekken voor de weten­schap en eeuwige roem?

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *