Standard & Poor's

Het gerenomeerde rat­ing­bu­reau Stan­dard & Poor’s (S&P) dreigt ermee de rat­ing van de Verenigde Stat­en te ver­la­gen. S&P laat zow­el de lange- als kor­te­ter­mi­jn­rat­ing van het land onge­moeid, maar het bureau wijzigde gis­teren wel de ‘oulook’ van sta­biel naar negatief. Het agentschap sluit dus niet uit dat de economie in de toekomst nog zal ver­slechteren.

Aan­lei­d­ing voor het negatieve per­spec­tief is het feit dat de VS met een enorm over­hei­d­steko­rt kam­p­en. Boven­di­en bemoeil­ijkt de poli­tieke pat­stelling in het land, waar­bij Democ­ra­t­en en Repub­likeinen lijn­recht tegen­over elka­ar staan, het weg­w­erken van het begrot­ing­steko­rt.

Een rat­ingver­lag­ing zou beteke­nen dat Wash­ing­ton meer rente­moet betal­en wan­neer het geld leent op de inter­na­tionale mark­ten.

Ratingverlaging van AAA naar AA+

(7 augus­tus) Zoals reeds voor­speld in April is Stan­dard & Poor’s nu voor het eerst overge­gaan tot een rat­ingver­lag­ing. Als reden geeft S&P het poli­tieke risi­co dat er onvol­doende maa­tregels wor­den genomen om het over­hei­d­steko­rt aan te pakken.

Sinds de opstart van het ratin­ga­gentschap in 1941 ston­den de Verenigde Stat­en geno­teerd met een AAA rat­ing. Die werd nu met één niveau ver­laagd tot AA+. Ook andere grote kredi­eta­gentschap­pen lieten weten het­zelfde te over­we­gen. Moody’s liet al ver­staan dat het “zek­er nog mogelijk is dat ook wij over­gaan tot een ver­lag­ing van de rat­ing van de Verenigde Stat­en.”

Standard & Poor's Credit Rating for each country
Stan­dard & Poor’s Cred­it Rat­ing for each coun­try

Reacties

Inter­na­tionale reac­ties bleven alvast niet uit:

  • Chi­na ver­wi­jt de VS al jaren boven haar stand te lev­en. Voor hen was  het slechts een kwest­ie van tijd vooraleer deze “ver­schrikke­lijke waarheid” werd beves­tigd. Peking heeft een groot aan­deel in de Amerikaanse economie, want het zit op meer dan een triljoen dol­lar Amerikaans staatspa­pi­er. Overi­gens was het Chi­nese ratin­ga­gentshap Dagong vorige week al over­gaan tot een ver­lag­ing van de VS’ kredi­et­waardigheid.
  • Europa is er aller­minst gerust in. Betrokken min­is­ters van finan­ciën riepen een dit week­end nog een tele­con­fer­en­tie samen. Onrust op de finan­ciële mark­ten is een extra gevaar, bovenop de zware schulden­cri­sis in de euro­zone.
  • De beurzen reageer­den alvast negatief. De Saoedis­che beurs, die zater­dag open was, sloot af met een ver­lies van 5,5 pro­cent. Dit beloofd alvast weinig goeds voor mor­gen, maandag.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.