Facebook laptopSociale media nemen steeds vak­er de rol van vaca­ture­sites over. Zo’n 22% van de werk­zoek­enden gebruiken enkel nog Face­book, Twit­ter en LinkedIn in de zoek­tocht naar een nieuwe baan. Dat blijkt uit een Ned­er­lands onder­zoek.1Blauw, Werkgev­er kan sociale media maar beter serieus nemen, 18 april 2011.

Opval­lend is de rol die sociale media tegen­wo­ordig spe­len bij het vin­den van een baan. Van de ondervraag­den zegt 22 pro­cent dat zij alleen nog maar sociale media zouden gebruiken om vaca­tures te zoeken in plaats van tra­di­tionele vaca­ture­sites. Vooral veel laagopgelei­den gebruiken bij het zoeken van een baan alleen nog sociale media (31 pro­cent).

Sociale media wor­den ook gebruikt om infor­matie te zoeken over een toekom­stige werkgev­er. Werk­zoek­enden doen dit als voor­berei­d­ing op een sol­lic­i­tatie (40 pro­cent). Daar­bij is het wel opval­lend dat 59 pro­cent van de werkne­mers de infor­matie wantrouwen die op sociale media over werkgev­ers te vin­den is. “Mogelijk zijn zij zich bewust van het sub­jec­tieve karak­ter van sociale media of de com­mer­ciële aard van cor­po­rate profie­len”, denken de onder­zoek­ers.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.