Alti­jd al vra­gen gesteld bij de gigan­tis­che finan­ciële slagkracht van Bill en Hillary Clin­ton. Con­ser­vatief auteur Peter Schweiz­er schreef er een boek over, Clin­ton Cash (2015), en ver­filmde die tot doc­u­men­taire die nu te zien is op het film­fes­ti­val van Cannes.

Clinton Cash boekenkaftWie geeft geld aan de Clin­tons of hun organ­isatie Clin­ton Glob­al Ini­tia­tive (CGI)? Kri­jgt die per­soon daar­voor iets in ruil? En wan­neer gebeurt dat pre­cies?

[…] een doc­u­ment uit 2008, het jaar waarop Hillary Clin­ton aangesteld werd als min­is­ter van Buiten­landse Zak­en. “Pres­i­dent Oba­ma ver­plichtte haar toen een lijst op te stellen van haar finan­ciële donors”, vertelt Schweiz­er. ‘De eerste keer dat ik die lijst zag, viel me op dat er naast de voor­spel­bare banken en nuts­bedri­jven ook veel mijnbedri­jven op ston­den.

Wat hij ont­dek­te, was alles­be­halve fraai. ‘Clin­ton Cash’ reist van Rwan­da en Nige­ria naar India en Rus­land en beschri­jft een steeds terugk­erend fenomeen. Staats- of bedri­jf­slei­ders die CGI ste­un­den, kon­den reke­nen op een gun­stige behan­del­ing door de Amerikaanse over­heid. Hillary Clin­ton had door­gaans een beslis­sende stem. Dat de zak­en­part­ners in kwest­ie soms een bedenke­lijke rep­u­tatie had­den op het vlak van mensen­recht­en of milieubescherming maak­te niets uit.

Geschreven door Ruben Nol­let als Het dubieuze geld van de Clin­tons in De Tijd (18 mei 2016, p. 13). Bek­ijk je de donaties voor Clinton’s huidi­ge cam­pagne als pres­i­dentskan­di­date in 2016, dan valt meteen op hoeveel finan­ciële zwaargewicht­en daar­bij horen. Ronk­ende namen als:

  • Soros Fund Man­age­ment
  • Euclid­ean Cap­i­tal (hedge fund)
  • Palo­ma Part­ners (invest­ment)
  • Pritzk­er Group (pri­vate cap­i­tal)
  • Cit­i­group Inc (finance)
  • Gold­man Sachs (finance)
  • JPMor­gan Chase & Co (finance)
  • Mor­gan Stan­ley (finance)
  • Paul, Weiss et al (finance)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *