De Verenigde Stat­en dreigen nu ook com­penserende importheffin­gen op te leggen aan alle lan­den die de waarde van hun munt manip­uleren om meer te kun­nen exporteren. Bli­jft het bij boze tweets en een wets­wijziging of veran­dert de han­del­soor­log in een muntoor­log?

Muntoorlog

Het principe van de com­penserende heffin­gen is een­voudig. Is de euro 20 pro­cent goed­kop­er gewor­den ten opzichte van de dol­lar? Geen prob­leem, dan kun­nen we onmid­del­lijk een min­i­mum import­tarief van 20 pro­cent op Europese goed­eren leggen. Een ingreep die wereld­wi­jd de wenkbrauwen doet fron­sen en de bezorgdheid over het hero­plaaien van een wereld­wi­jde muntoor­log doet toen­e­men. [..]

In zo’n muntoor­log zit er voor de meeste lan­den niets anders op dan mee te gaan in de tac­tiek van de deval­u­atie, waar­door er een ‘race to the bot­tom’ ontstaat. Resul­taat? Steeds meer cen­trale banken lat­en de geld­persen op volle toeren draaien in een poging om hun munt in waarde te lat­en dalen en de export goed­kop­er te mak­en. Zo schuiv­en ze het economis­che prob­leem door naar een ander.

De gevol­gen daar­van zijn voor­spel­baar: de wereld­wi­jde vraag zal niet meer groeien, maar sim­pel­weg ver­schuiv­en van land tot land. Tot er een land is dat in zo’n val­u­taoor­log niet ver genoeg kan gaan. Met alle gevol­gen van dien voor het mon­e­taire sys­teem.

Bron: Nico Tanghe, Als de munt een wapen wordt, in: De Stan­daard, 20–21 juli 2019, pp. E4‑5. Afbeeld­ing: Ruben L. Oppen­heimer.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.