In veel lan­den, waaron­der Bel­gië, zijn die pri­vate schulden sinds de cri­sis spec­tac­u­lair geste­gen. Dat komt omdat al deze lan­den zich aan de gevol­gen van de finan­ciële cri­sis probeer­den te ont­worste­len door extra geld te lenen. Het finan­ciële sys­teem kan maar een beperk­te mate van pri­vate schuld aan.

China en staatsschuldHet land dat het groot­ste gevaar vormt voor een nieuwe cri­sis is Chi­na. Daar is de pri­vate schulden­berg sinds 2008 met maar lief­st 80% geste­gen. Met bij­na 210% van het BBP is die nu hoger dan in de Verenigde Stat­en net voor de cri­sis van 2008. Kop­pel dat aan een gigan­tis­che vast­goedzeep­bel en je hebt er een dodelijke cock­tails voor een nieuwe finan­ciële cri­sis.

In Chi­na zijn alle grote banken staats­banken. Als die de opdracht kri­j­gen om de economie te onder­s­te­unen via nog meer kredi­eten (en dus schulden), dan doen ze dat. En als de Chi­nese schulden­zeep­bel echt te groot wordt, kan Peking de banken de opdracht­en geven om een deel van de schulden af te schri­jven. Want Chi­na is nu een­maal een dic­tatu­ur, dan kan dat.

Geschreven door econoom Stephen Keen als “Als Europa de schulden niet weg­w­erkt, zal extreem­rechts dat doen” in De Stan­daard. Als oploss­ing voor Europa stelt Keen voor om belast­ingkredi­eten te ver­lenen aan gezin­nen. Daar ben ik niet hele­maal mee eens, want het zou de open­bare sec­tor onder­mi­j­nen. Dan zie ik liev­er een wed­erz­i­jdse schuld­kwi­jtscheld­ing tussen lan­den, banken en par­ti­c­ulieren. Dat zou een enorme denkoe­fen­ing zijn, maar zek­er niet onmogelijk.Bijvoorbeeld: ik moet u 20 euro, jij moet mij 15 euro, dan schrap­pen we elk 15 euro met als resul­taat dat ik u nog 5 euro moet (itt de 20 euro van voor­di­en). Gevolg is dat de intresten op schulden gevoelig dalen (gezien het lagere totaalbedrag), zon­der oneer­lijk te zijn voor leners (die alsnog terug­be­taald wor­den).

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *