2016 blijkt een tur­bu­lent jaar. Hier is wat Thomas Piket­ty, auteur van het veelbe­spro­ken boek Kap­i­taal in de 21ste eeuw, denkt dat de Europese Unie moet doen na de Brex­it van het Verenigd Koninkrijk.

Nieuwe sta­tus. Het Verenigd Koninkrijk zal tra­cht­en om een sta­tus te kri­j­gen zoals die van Noor­we­gen, IJs­land en Zwit­ser­land. Het is de hoog­ste tijd om de Brit­ten eraan te herin­neren dat ze ervoor zullen moeten betal­en. Noor­we­gen en IJs­land mak­en deel uit van de Europese Economis­che Ruimte, die hen een volledi­ge toe­gang tot de een­hei­ds­markt garan­deert. In ruil moeten de twee lan­den vri­jwel alle wet­ten van de Unie toepassen en een bij­drage lev­eren aan de Europese begrot­ing (ongeveer even­veel als de huidi­ge Britse bij­drage, uitge­drukt in per­cent­age van het BBP), ter­wi­jl ze geen stem hebben in de col­lec­tieve besluitvorm­ing. Groot-Brit­tan­nië zal zijn weg zek­er niet terugvin­den door zich buiten het enige bestaande Europese over­legkad­er te plaat­sen.

Finan­ciële regels. Het is tijd om te prat­en over sanc­ties tegen lan­den die het niet te nauw nemen met de regle­menten: het Zwit­serse bankge­heim, de Lon­dense City en belast­ing­paradi­jzen onder de Britse kroon. Als men de euro­zone wil red­den, zal men het roer drastisch moeten omgooien. Het lijkt me ver­standig om nationale wet­gev­ers gelei­delijk aan in Europese wet­gev­ers te veran­deren en hen te ver­plicht­en om reken­ing te houden met het Europese algemene belang, in plaats van Europa als zon­de­bok te gebruiken.

Over­hei­dss­chuld her­struc­tur­eren. Er moet drin­gend een mora­to­ri­um komen op de Europese schulden, zolang de euro­zone niet terug­keert naar een gezonde groei. Als de schuld zo hoog is dat de vol­gende gen­er­aties ze onmo­gelijk kun­nen afbe­tal­en, breng je beter de moet op om ze duidelijk te her­struc­tur­eren. Geld drukken en nieuwe zeep­bellen schep­pen zal het prob­leem niet oplossen, inte­gen­deel. We hebben investeringsprogramma’s nodig in infra­struc­tu­ur, oplei­d­ing en onder­zoek.

Con­frontatie met rechts. De opkomst van nation­aal egoïsme en xeno­fo­bie lei­dt Europa recht naar de afgrond. Span­je is nu onbestu­ur­baar en de Franse en Duitse lei­ders wor­den zowat over­al gecon­fron­teerd met de opkomst van rechts pop­ulisme en nation­al­isme, van het Verenigd Koninkrijk tot Polen en Hon­gar­i­je. Die dreig­ing is gevaar­lijk­er voor Europa dan de uitdag­ing van rad­i­caal links, dat eigen­lijk alleen maar het gezond ver­stand laat spreken: de her­struc­turering van de Europese over­hei­dss­chulden is onver­mi­jdelijk en moet zo snel mogelijk wor­den geor­gan­iseerd.

Geschreven door Thomas Piket­ty als Mijn plan voor een nieuw Europa na de brex­it in De Mor­gen (4 juli 2016, p. 14).

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *