Een van de items op m’n lijst­je van 30 din­gen voor m’n der­tig­ste was het beschri­jven van een lev­ens­mot­to. Er zijn wel een aan­tal quotes die m’n lev­ens­filosofie inspir­eren, maar een per­soon­lijk mis­sion sta­tion gaat iets verder dan dat.

In een boek van Stephen Cov­ey over pro­duc­tiev­er lev­en 1Stephen Cov­ey, De zeven eigen­schap­pen van effec­tief lei­der­schap, ISBN 9025414893. las ik hoe je een onder­scheid kan mak­en tussen wat belan­grijk lijkt en wat belan­grijk is. Geen een­voudig opgave, maar wel de moeite waard om aan te begin­nen met het einde voor ogen. Waar ben ik nu en waar wil ik heen?

Gelukkig hielp de online Mis­sion State­ment Builder me alvast op weg bij het opstellen van een eerste ver­sie.

Mission statement

 1. Ik ben m’n beste zelf wan­neer ik geïn­spireerd ben. Wan­neer ik kan werken aan een doel waar ik zelf volledig achter sta.
 2. Momenten waarop ik met nut­teloos of niet geap­pre­cieerd voel, zal ik zo veel mogelijk ver­mi­j­den.
 3. Ik voel met het best in werk waar ik iets kan creëren uit niets.
 4. Ik voel me het best in m’n per­soon­lijke lev­en wan­neer ik anderen gelukkig kan mak­en.
 5. Ik zal zoeken naar kansen om mijn natu­urlijke tal­en­ten te gebruiken: intel­li­gente inzicht­en en ideeën com­bineren met het sub­jec­tieve, emo­tionele aspect van “doen wat juist is.”
 6. Ik kan alles waar ik me op toe­leg. Ik wil deze wereld een betere plek mak­en en een invloed hebben die ook na me bli­jft voortbestaan.
 7. Mijn lev­en­sreis bestaat er in om eerst mezelf te leren ken­nen, zodat ik ver­vol­gens ook anderen beter kan begri­jpen en helpen. Ik zoek steeds naar de gulden mid­den­weg, de win-win, het com­pro­mis waarmee iedereen akko­ord gaat.
 8. Als per­soon wil ik steeds een trouwe vriend zijn. Iemand die er zal staan tij­dens goede en slechte tij­den, door dik en dun. Iemand die wil begri­jpen en lat­en inzien. Een man die even­wichtig kan lev­en met het kind in zich. Een liefheb­ber van alles wat die liefde waardig is.
 9. Mijn belan­grijk­ste toekom­stige bij­drage aan anderen is mijn per­soon­lijke geluk delen via zow­el kleine als grote gebaren.
 10. Ik zal stop­pen met uit­stellen en werk mak­en van:
  1. Ten prooi vallen aan aflei­din­gen. Din­gen zijn gemakke­lijk­er gezegd dan gedaan. Je moet ook in actie schi­eten!
  2. Kom op voor je eigen gedacht en wacht niet tot de laat­ste min­u­ut. Erken de waarde van je eigen mening.
  3. Wees bewust van de ongelukkige momenten in je lev­en, begri­jp waarom ze gebeur­den en trek er een posi­tieve les uit.
 11. Ik streef er naar de vol­gende ele­menten een plaats te geven in mijn lev­en:
  1. Geduld.
  2. Begrip.
  3. Altruïsme.
 12. Ik zal mezelf steeds bli­jven ver­beteren door te focussen op deze vier dimen­sies in mijn lev­en:
  1. Gezond eten en je lichaam goed ver­zor­gen.
  2. Eerlijk je gedacht zeggen zon­der te kwet­sen
  3. Probeer te begri­jpen zon­der eerst te oorde­len.
  4. “Dream as if you’ll life for­ev­er. Live as if you“ll die today.” (James Dean)

Idealisme

Her­lees ik dit alles, dan valt vooral mijn ide­al­isme op. Dat past wel bij me denk ik: dat nas­treven van per­fec­tie, het max­i­male uit je lev­en halen en anderen onder­s­te­unen om het­zelfde te bereiken. Gebruik ik deze ideeën als lei­draad, dan kan ik steeds achter m’n eigen dagdagelijkse beslissin­gen staan. In de loop der jaren kun­nen de exacte woor­den van deze tekst nog veran­deren, maar de intrin­sieke bood­schap bli­jft.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *