Louis Verbeke over het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië

Louis Verbeke

Volgens Louis Ver­beke zou Vlaan­deren, in haar zoek­tocht naar economis­che part­ners, best eens in de eigen achter­tu­in kijken. Wil men in Wal­lonië een cor­recte han­delspart­ner vin­den, dan ziet de top­man van Vler­ick wel nog een wasli­jst van prob­le­men die eerst opgelost moeten wor­den.

Franstal­ig Bel­gië heeft geen alter­natief. ‘It has a clear mind.’ Als het Bel­gis­che sys­teem niet in stand wordt gehouden, moet in Wal­lonië de ter­ing naar de ner­ing wor­den gezet en moet opnieuw gebouwd wor­den vanu­it een Zuid-Europese posi­tie, ver bene­den Frankrijk, ook vol­gens Waalse bron­nen.

Het gaat over een grondig verziekt bestel:

  • de jeugdw­erk­loosheid ligt er twee à drie keer hoger dan in Vlaan­deren,
  • de armoede is er grot­er,
  • er is meer par­t­i­cratie dan mer­i­to­cratie,
  • het onder­wi­js is er vre­selijk slecht,
  • de belei­dsstruc­turen zijn chao­tisch,
  • de effets d’an­nonce (schi­jn­her­vormin­gen) zijn tot sys­teem ver­heven.
  • De een­ta­l­igheid dom­i­neert,
  • de media zijn er enkel gericht op Frankrijk,
  • en de reeks schan­dalen is ein­de­loos.

Franstal­ig Bel­gië heeft net als Ameri­ka geen per­ma­nent friends in Ned­er­land­stal­ig Bel­gië. Het heeft er belan­gen: links, rechts, groen zoals het uitkomt. In dezelfde par­tij als Ned­er­land­stal­i­gen beslis­sen kan allang niet meer. 1Louis Ver­beke, Een beet­je staat­srai­son zou goed zijn, De Tijd, 12 juli 2013, p. 9.

En de sit­u­atie zal er niet meteen op ver­beteren met het hele deba­cle van Ryanair in Charleroi.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *