Oorlog in Gaza: operatie ‘Cast Lead’

gaza oorlog cartoon

Neen, ik keur die zelfge­maak­te Qas­sam en Katyusha raket­ten van de Islami­tis­che verzets­be­weg­ing Hamas zek­er niet goed. Maar denkt u niet dat u nu wat over­dri­jft?

  1. Bouw een grote muur rond een aan­tal dicht­bevolk­te kust­st­e­den.1De Gaza­s­trook is, met 4118 inwon­ers per vierkante kilo­me­ter, een van de meest dicht­bevolk­te plaat­sen ter wereld.
  2. Stop de water‑, voedsel‑, medici­j­nen- en elec­triciteitsverdel­ing van ander­half miljoen inwon­ers.
  3. Laat uw mari­neschep­en de kust­strook blokkeren en stu­ur onder­tussen gevechtsvlieg­tu­igen de lucht in tegen een ‘land’ dat niet over een eigen lucht­macht beschikt.
  4. Zo nu en dan nog eens wat beschi­etin­gen vanaf de zee, alsook met uw van overzee gekre­gen mod­erne artillerie.
  5. Ten slotte kun­nen de grondtroepen aan de slag. Wel even oppassen dat deze troepen niet omkomen door friend­ly fire2Ynet­news, Tank and infantry oper­a­tions in Gaza inves­ti­gat­ed, 6 jan­u­ari 2009. “Two inci­dents in which four sol­diers were killed by friend­ly fire under sim­i­lar cir­cum­stances will be probed. In both cas­es, tank fire was opened at build­ings con­tain­ing IDF sol­diers sus­pect­ed of being ter­ror­ists.” of op hun eigen clus­ter­bom­men trap­pen.3Vol­gens de Tijd gebruikt Israël opnieuw clus­ter­bom­men.

Wan­neer u de eerste twee pun­ten hier­boven her­leest, doet dit u dan niet denken aan de Joodse getto’s uit de Tweede Werel­door­log? Zelfs het Vat­i­caan vergelijkt de Gaza­s­trook met “één groot con­cen­tratiekamp”.4Chica­go Sun-Times, Vat­i­can: Gaza Strip is a Con­cen­tra­tion Camp, 7 jan­u­ari 2009.

“De aan­val van Israël op de Gaza­s­trook is zodanig buiten pro­por­tie dat er sprake is van een oor­logsmis­daad”. Ook de EU sprak direct na het begin van de Israëlis­che acties bij monde van pres­i­dent Sarkozy al over een “dis­pro­por­tion­eel gebruik van geweld”.5Ned­er­lands Dag­blad, Gebruikt Israël ‘dis­pro­por­tion­eel’ geweld?, 7 jan­u­ari 2009.

Wat betre­ft de sit­u­atie in de Lev­ant verwacht ik overi­gens weinig van toekom­stig pres­i­dent Oba­ma. Een boy­cot van Israël is sowieso niet toeges­taan onder de huidi­ge Amerikaanse wet­gev­ing.6U.S. Depart­ment of Com­merce, Bureau of Indus­try and Secu­ri­ty, Anti­boy­cott Com­pli­ance.

Boycot en oorlogstoerisme

(10 jan­u­ari) Een boy­cot is nog steeds niet toeges­taan. Pech dus voor Nao­mi Klein en haar voors­tel. En ze kan best wel oppassen, want George W. Bush is voor­lop­ig nog steeds pres­i­dent van de Verenigde Stat­en.

Onder­tussen, in het Mid­den Oost­en, heeft men een nieuwe vorm van ramp­to­erisme ont­dekt: Gaza oor­logsto­erisme.

From the hill tops Israelis fol­low the bom­bard­ment of Gaza, while enjoy­ing soft drinks and snacks.

Witte fosfor

(15 jan­u­ari) Het VN hoofd­kwarti­er in Gaza werd getrof­fen door artilleriegranat­en die witte fos­for zouden bevat­ten.7Times, UN head­quar­ters in Gaza hit by Israeli ‘white phos­pho­rus’ shells, 15 jan­u­ari 2009. Ban Ki-moon, sec­re­taris-gen­er­aal van de Verenigde Naties, reageerde reeds scherp.

Het gebruik van witte fos­for als chemisch wapen is niet ver­bo­den, als is het Rode Kruis wel voor­stander van een inter­na­tion­aal ver­bod. Israël van haar kant ontkent het gebruik van witte fos­for en laat weten dat zij vanu­it het gebouw onder vuur wer­den genomen.

Witte fosfor in Gaza

(21 jan­u­ari) Na toen­e­mende en aan­houdende inter­na­tion­al druk8BBC News, New Israel phos­pho­rus accu­sa­tion , 20 jan­u­ari 2009. heeft het Israëlis­che leg­er dan toch toegegeven dat het inder­daad witte fos­for heeft gebruikt.9The Guardian, Israel admits troops may have used phos­pho­rus shells in Gaza, 21 jan­u­ari 2009.

Witte fosfor in Gaza
(The pale blue 155mm rounds are clear­ly marked with the des­ig­na­tion M825A1, an Amer­i­can-made white phos­pho­rus muni­tion.)

Witte fosfor in Gaza
(Israeli sol­diers pre­pare white phos­pho­rus 155mm artillery shells (light green) as troops keep posi­tion on the Israel-Gaza bor­der. Pho­to­graph: Jack Guez/AFP/Getty Images.)

IDF bekentenissen

(18 maart) Dat de sit­u­atie in Gaza bij­zon­der ern­stig was en is zal wel duidelijk, maar recente beken­tenis­sen van IDF-sol­dat­en wer­pen een nog gruwelijk­er licht op deze onmenselijke zaak. Een stuk­je uit het artikel IDF tes­ti­monies paint grim pic­ture of Gaza war van de Israëlis­che krant Haaretz.

“There was a sniper posi­tion on the roof and the com­pa­ny com­man­der released the fam­i­ly and told them to take a right,” said the sol­dier. “One moth­er and her two chil­dren didn’t under­stand, and they took a left. Some­one for­got to noti­fy the sniper on the roof that the fam­i­ly had been released, and that it was okay, it was fine, to hold fire, and he… you can say he act­ed as nec­es­sary, as he was ordered to.”

(19 maart) Van­daag zien we een gelijkaardig bericht bij The Times: Israeli sol­diers admit to delib­er­ate killing of Gaza civil­ians.

(20 maart) En ook The Inde­pen­dent doet mee: Israel’s dirty secrets in Gaza. Army vet­er­ans reveal how they gunned down inno­cent Pales­tin­ian fam­i­lies and destroyed homes and farms.

(21 maart) Een artikel over de smaak­loze kled­ing­mode bij het IDF tij­dens de laat­ste dagen van de oor­log in Gaza. Dead Pales­tin­ian babies and bombed mosques — IDF fash­ion 2009, Haaretz.

IDF terror t-shit
(T‑shirt van het IDF dat oproept om ook zwan­gere Palesti­jnse vrouwen als doel­wit te beschouwen. One shot, two kills.)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.