Het is zomer. Het is weer boel tussen Israël en Hamas. Zoals iedere zomer van de voor­bi­je jaren. Komkom­mer­ti­jd blijkt het ide­ale moment om met bom­men te strooien.

Woordenspel

Zijn col­umn voor de VRT begint Rudy Vranckx met een opmerk­ing over het taal­ge­bruik dat we meestal horen bij mil­i­taire con­flicten:

“Dit is een ander soort oper­atie.” De woor­den van Israël, klinken me bek­end in de oren. Elke min­is­ter van defen­sie heeft ze uit­ge­spro­ken de voor­bi­je tien jaar.

Een “oper­atie” is een een­voudi­ge manier om het bom­barderen van (burger)doelwitten te verkopen als een klein euv­el. Want ja: een oper­atie, dat is toch goed voor uw gezond­heid? Door­gaans wor­den die ‘sur­gi­cal strikes’ vooral gekaderd bin­nen een pre­cieze, beperk­te mil­i­taire oper­atie. Dit woordge­bruik geeft de indruk dat men zorgvuldig omgaat met de keuze van doel­wit­ten en uitvo­er­ing van mil­i­taire acties. Helaas blijkt die pre­cieze niet alti­jd even suc­cesvol als gehoopt.

Hoe kan dat ook anders, in een land­strook van 40km lang en een bevolk­ings­dichtheid van bij­na 4.000 inwon­ers per vierkante kilo­me­ter. Stel u even voor: we nemen de volledi­ge bevolk­ing van Brus­sel en prop­pen die in aftandse flat­ge­bouwen aan de Bel­gis­che kust. Dan is er weinig marge voor fouten. Om dan alsnog te kiezen voor bom­barderen is impli­ci­et vra­gen om ‘col­lat­er­al dam­age’.

Gaza tijdens Operation Protective Edge
Thomas Coex/Agence France-Presse — Get­ty Images

Succesratio

Bek­ijk ik de ‘score’ van deze Oper­a­tion Pro­tec­tive Edge, dan is het aan­tal foutieve bom­barde­menten (lees: burg­er­slachtof­fers bij de tegen­stander) nogal een­z­i­jdig.

  • Gaza telt 333 doden (waar­van 72% burg­ers vol­gens de VN — PDF)
  • Israël rouwt om 5 doden (waar­van 3 sol­dat­en, waar­bij een die stierf door ‘friend­ly fire’)

Bek­ijk je dit puur cijfer­matig, dan zou dit neerkomen op een ‘suc­ces­ra­tio’ van 60% voor Hamas en slechts 28% voor Israël. Het IDF, dat beschikt over een van de beste leg­ers in het Mid­den-Oost­en, springt nogal laks om met haar raket­ten en artillerie.

Dergelijke cijfers bli­jven onac­cept­abel. Je kan niet langs de ene kant spreken over het aan­pakken van ter­ror­is­ten, en dan langs de andere kant danig falen in jouw poli­tionele actie. Een posi­tie waar onze eigen Bel­gis­che regering-van-lopende-zak­en het mee eens is.

Perpetuum mobile

Israël heeft nog enkele weken de tijd vooraleer de pub­lieke opinie zich weer tegen haar keert, en dwingt om deze oor­log te stop­pen. Zo ging het toch de voor­bi­je jaren. De Verenigde Naties schi­eten wakker, er vol­gt een vero­ordel­ing of vier, de Verenigde Stat­en onthouden zich van de stem­ming, Hamas claimt de morele over­win­ning.

Vol­gend jaar opnieuw.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *