The Curious Case of Benjamin Button

Wanneer het buiten zo koud is1Ver­domde elf­jaar­lijkse zon­nevlekken­cy­clus! kun­nen wij de sneak pre­view van een veel­belovende film onmo­gelijk links lat­en liggen. Zek­er wan­neer de doorsnee bioscoop­be­zoek­er nog een kleine maand moet wacht­en vooraleer The Curi­ous Case of Ben­jamin But­ton in de Bel­gis­che bioscoopzalen ver­schi­jnt.

Ter­wi­jl orkaan Kat­ri­na onder­weg is naar New Orleans ligt een oude vrouw op ster­ven. Ze vraagt haar dochter voor te lezen uit een boek: het dag­boek van Ben­jamin But­ton.

“I was born under unusu­al cir­cum­stances.”

Alzo begint The Curi­ous Case of Ben­jamin But­ton (166 minuten), een uit­zon­der­lijke film van David Finch­er, naar het gelijk­namige kortver­haal over ster­fe­lijkheid van F. Scott Fitzger­ald uit 1921. Brad Pitt kruipt in de huid van Ben­jamin But­ton, geboren in New Orleans, Louisiana, op 11 novem­ber 1918, het einde van de Eerste Werel­door­log.

Meteen na zijn geboorte blijkt dat Ben­jamin geen gewoon kind is: hij wordt geboren als ver­rimpelde baby met artri­tis en andere oud­er­dom­sziek­ten, als een man van 80 jaar. Al gauw wordt duidelijk hoe dit ver­haal ineen zit: Ben­jamin wordt geboren in een oud lichaam, maar naar­mate de tijd vordert, wordt hij steeds jonger. Een ver­oud­erende per­soon­lijkheid maar een ver­jon­gend uiter­lijk. Een onge­woon maar niet onin­ter­es­sant ver­haal.

Brad Pitt, Cate Blanchett

Aan­vanke­lijk zorgt deze vreemde spel­ing van het lot voor een vrij vrolijk en groots ver­haal van een niet zo gewone man, de plaat­sen die hij op zijn weg ont­dekt, de mensen die hij ont­moet, en vooral de liefde die hij vin­dt. Naar het einde toe kri­jgt het ver­haal een tragis­ch­er inval­shoek: ter­wi­jl Ben­jamin steeds jonger wordt, wordt Daisy (Cate Blanchett), de liefde van zijn lev­en, een oude vrouw.

Een ver­dri­etig einde. Het pak­te me wel. Nie­mand van ons is in staat om de tijd stil te zetten. Vanaf de geboorte loopt de vreugde van het lev­en hand in hand met het ver­dri­et van de dood. Een pub­liek geheim, maar het is nooit pret­tig wan­neer een film of wat dan ook je met de neus op deze feit­en drukt.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.