Deze zomer Gaza aan de beurt?

Hamas gunmen at Rafah crossing

Dagelijks komen er nieuws­bericht­en bin­nen over de onder­linge stri­jd tussen de Palesti­j­nen in de Gaza­s­trook. Gewapende Hamas­mil­i­tan­ten die over­hei­ds­ge­bouwen bin­nen­drin­gen en er een bloed­bad aan­richt­en onder de aan­hang­ers van Fatah. Hor­den mensen ontvlucht­en de dicht­bevolk­te strook, in de hoop een rustiger onderkomen te vin­den op de West­elijke Jor­daa­noev­er, het andere deel van Palesti­na. Al enige tijd vroeg ik me af waarom Israël nog niet had inge­grepen, maar op die vraag lijkt nu een antwo­ord te zijn gekomen, en een her­hal­ing van de vorige zomer lijkt in de maak. Als twee hon­den vecht­en om een been…

Israel’s new defence min­is­ter Ehud Barak is plan­ning an attack on Gaza with­in weeks to crush the Hamas mil­i­tants who have seized pow­er there. Accord­ing to senior Israeli mil­i­tary sources, the plan calls for 20,000 troops to destroy much of Hamas’s mil­i­tary capa­bil­i­ty in days. The raid would be trig­gered by Hamas rock­et attacks against Israel or a resump­tion of sui­cide bomb­ings.

Barak, who is expect­ed to become defence min­is­ter tomor­row, has already demand­ed detailed plans to deploy two armoured divi­sions and an infantry divi­sion, accom­pa­nied by assault drones and F‑16 jets, against Hamas. The Israeli forces would expect to be con­front­ed by about 12,000 Hamas fight­ers with arms con­fis­cat­ed from the Fatah fac­tion that they defeat­ed in last week’s three-day civ­il war in Gaza. Details of the plan emerged as Fatah forces in the West Bank stormed Hamas-run build­ings, includ­ing the par­lia­ment in Ramal­lah, where they tried to seize the deputy speak­er.

Israeli offi­cials believe their forces would face even tougher resis­tance in Gaza than they encoun­tered dur­ing last summer’s war against Hezbol­lah in south Lebanon. A source close to Barak said that Israel could not tol­er­ate an aggres­sive “Hamas­tan” on its bor­der and an attack seemed unavoid­able. “The ques­tion is not if but how and when,” he said.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

5 reacties

  1. Ik vrees dat de afwach­t­ende houd­ing van Israël er enkel op wijst dat ze geen vol­doende zullen nemen aan een bezetting van een reeks strate­gis­che posi­ties en de herverover­ing van enkele cru­ciale gebouwen.

    Het wacht­en zou er wel eens op kun­nen wijzen dat ze voor een ‘Libanon-sce­nario’ zullen kiezen…

    1. Een mens mag toch al eens opverlof gaan? ;) Loes en ik zijn nog maar net terug uit de Auvergne. Beet­je vroeger moeten terugkomen, want er zat een sol­lic­i­tatiege­sprek in de pij­pli­jn. Voor het einde van de week hoop ik een antwo­ord te kri­j­gen. Tot dan is voor­lop­ig alles nog steeds life as usu­al. Hoe gaat het met jou nog? *bek­ijkt log* Oh dear…

    1. Ik zit met meer dan genoeg pro­jecten die even­zeer om aan­dacht vra­gen, maar ik zal mij nog eens inspan­nen om ook hier iets te schri­jven dat ook werke­lijk het lezen waard is. Je mag alti­jd  ook een inter­es­sant onder­w­erp aan­dra­gen. :P Daar­naast moet ik overi­gens nog een zeer onbeschofte bij­na-werkgev­er google­bomben. Dat kan hier dus nog ‘inter­es­sant’ wor­den. ;)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *