Kieskringen BelgiëGisteren­ochtend was het nog eens tijd om m’n burger­plicht te vervullen: met de fiets naar de sporthal, ner­gens aan­schuiv­en, en zon­der prob­le­men m’n keuzes aan­duiden op het com­put­er­scherm. Alles samen duurde het stem­men niet langer dan vijf minuten. That’s democrazy for yah! Ik had me voorgenomen geen hele dag te ‘staren’ naar die hele hype op de VRT, maar per ongeluk gebeurde het toch: zo kwam Ivan De Vad­der om de tien minuten in beeld om ent­hou­si­ast te verkondi­gen dat er nog niets nieuws te vertellen viel!

Naarge­lang de avond vorderde werd sti­laan duidelijk op welke manier de bevolk­ing de kaarten had geschud. Van alle pro­gressieve par­ti­jen ging enkel Groen! vooruit, ter­wi­jl de social­is­ten ook in Wal­lonië ver­lies leden. Dat ziet er dus niet zo rooskleurig uit voor de linkse kiez­er in dit land; in de buiten­landse pers zal dan waarschi­jn­lijk weer uit­slui­tend sprake zijn van een ruk naar rechts. Welke regering gaat dat geven? Som­mige com­men­ta­toren spreken al enkele maan­den van een klassieke tri­par­tite, maar vol­gens mij zou het voor de SP.a strate­gisch beter zijn om enkele jaren in de opposi­tie te gaan, hoe spi­jtig dat ook klinkt. Een rooms-blauwe coal­i­tie moet dan maar zien wat er van de aangekondigde staat­sher­vorm­ing komt, en De Gucht en Dewael die goede rap­porten kre­gen kri­j­gen alsnog een kans om verder te doen.

Veel werk zullen onze nieuw­bakken poli­tiek­ers thans nog niet hebben. Als ik mij niet ver­gis mogen zij straks hun nieuwe job begin­nen met enkele maan­den betaald zomerverlof. Zo wil ik ook wel aan mijn nieuwe job begin­nen. (Opval­lend overi­gens hoe som­mige anders a‑politieke weblogs opeens ook inter­esse ver­to­nen voor de Bel­gis­che poli­tiek. Er moet al iets uit­zon­der­lijks gebeuren om die over­mor­gen al niet te zijn ver­geten. Die kans zit er dik in, want vanavond stelt Apple enkele nieuwe pro­ducten voor op WWDC en dat vraagt om schaamteloze linkho­ererij.)

(18:00u) Zoals verwacht stapt Johan Vande Lan­otte op als voorzit­ter dan de SP.a na de teleurstel­lende resul­tat­en van gis­teren. Spi­jtig. Hij zou wel nog deel­ne­men aan de onder­han­delin­gen en staat­sher­vorm­ing, maar geeft eind okto­ber het voorzit­ter­schap door. Men lijkt Car­o­line Gen­nez uit Meche­len naar voor te schuiv­en als opvol­g­ster, maar we zullen nog wel zien hoe dat verder ver­loopt. Stevenote gaat overi­gens bin­nen een uurt­je begin­nen, live te vol­gen bij Engad­get en Giz­mo­do.

(21:50u) Het post-elec­toraal verkiez­ings­de­bat op Can­vas was wel de moeite. De lei­ders van alle par­ti­jen samen aan één tafel ter­wi­jl ze het nieuwe Bel­gië besprak­en. Toch boeiend hoe menin­gen kun­nen veran­deren, 24 uren voor en na een verkiez­ing. Bart Somers is een overi­gens kieken, maar dat wist u waarschi­jn­lijk al. En Safari for Win­dows is maar brol.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

7 reacties

    1. ’t Was op de VRT, die her­halen prak­tisch alles een keer of twee tij­dens hun Jour­naal. Miss­chien heeft Can­vas nog ergens een kopie op de web­site staan. Pro­fi­ci­at overi­gens met uw over­win­ning, dat mag ook eens gezegd wor­den.

    1. Ik geloof het wel, ja. De RTBF toonde kort een gelijkaardig kaart­je, maar omdat ik die achter­af ner­gens kon terugvin­den heb ik maar even zelf de kieskrin­gen ingek­leurd. Natu­urlijk con­troleerde ik wel eerst even de kies­re­sul­tat­en om zek­er te zijn.

  1. Ik herken in die kaart duidelijk de ned­er­landse oran­je kleur bove­naan en in ’t zuiden wap­pert de franse tri­col­ore …

    Zo toch mooi zijn moest er ein­delijk eens een hereing­ing komen tussen de lage lan­den en laat de fransen maar hun geld stop­pen in Wal­lonië

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *