Moody's logo

Naast voor­gaande rating­verlagingen voor Bel­gië in zijn geheel heeft Moody’s nu ook plan­nen om Vlaan­deren, Wal­lonië en de Franse gemeen­schap naar bene­den te rat­en.

Vol­gens Moody’s bestaat er nog te veel onzek­er­heid over de mogelijke impact van de ont­man­tel­ing van Dex­ia op de gewest­en. […] Er bestaat voor het ratin­ga­gentschap namelijk nog onduidelijkheid over de begrontings­plan­nen van de regio’s en de onzek­er­heid over de mogelijke impact van Dex­ia en de Gemeen­telijke Hold­ing. […] Hoe dan ook heeft Vlaan­deren nog twee maan­den om Moody’s van antwo­ord te dienen, voor de rat­ing eventueel ver­laagd wordt.1Metro, Moody’s heeft Vlaamse rat­ing in het vizier, 12 okto­ber 2011, p. 2.

Con­creet neemt Moody’s vol­gende rat­ings in het vizier:

Bij de vorige aan­pass­ing gaf men als reden de voort­durende poli­tieke cri­sis in Bel­gië. Je zou verwacht­en dat, nu er bij­na een regering is, de vooruitzicht­en posi­tief wor­den bijgesteld. Het tegen­deel is echter waar. En na de afhan­del­ing van Dex­ia zal er wel weer een ander argu­ment opduiken. Denk bijvoor­beeld maar aan onze sociale zek­er­heid, de loonin­dex­ering, etc. Het is alti­jd wel wat.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *