Middeleeuwse nederzetting ontdekt in Erps-Kwerps

ArcheologieBij opgravin­gen op het Viller­shof in Erps-Kwerps zijn de resten gevon­den van een ned­erzetting uit de mid­deleeuwen. De opgravin­gen gin­gen twee maand gele­den van start naar aan­lei­d­ing van arche­ol­o­gis­che vond­sten tij­dens wegen­werken. Arche­olo­gen ont­dek­ten paal­gat­en en afval- en haard­kuilen die dateren uit de negende tot der­tiende eeuw.

Het Vlaams Insti­tu­ut voor Onroerend Erf­goed voert het onder­zoek uit. Het meest opval­lend zijn de resten van een lokaal pot­ten­bakkersoven­t­je uit de elfde tot twaalfde eeuw, waar­bij heel wat aardew­erk en hout­skool gevon­den werd.

Andere markante vond­sten zijn de resten van een menselijk skelet, dat nog niet kon geda­teerd wor­den. Onder­zoek­ers von­den ook een Romeinse man­tel­speld (fibu­la) uit de eerste eeuw na Chris­tus, een met­al­en mes en een naald uit bot. De weten­schap­pers graven nog tot 22 decem­ber 2004. Vol­gens pro­jectarche­oloog Johan Hoorne heeft de opgrav­ing een belan­grijk nieuw licht gewor­pen op de lokale geschiede­nis van Kor­ten­berg. #

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

1 reactie

 1. Geachte heer/mevrouw,

  Enige tijd gele­den heeft u ons onder­staande e‑mail gezon­den. Wegens grote
  druk­te is de afdel­ing Pub­lieksvoor­licht­ing van de IND niet in staat geweest
  deze bin­nen een redelijke ter­mi­jn te beant­wo­or­den. Wij bieden u hier­voor
  onze excus­es aan en willen u in de gele­gen­heid stellen om alsnog tele­fonisch
  een antwo­ord van ons te ont­van­gen. Als u dit wenst, vra­gen wij u deze email
  te beant­wo­or­den en in het antwo­ord uw naam en tele­foon­num­mer waar u tij­dens
  kan­tooruren te bereiken bent te ver­melden. Wij zullen u dan zo spoedig
  mogelijk terug­bellen. Als wij geen reac­tie van u ont­van­gen, gaan we ervan
  uit dat u reeds op andere wijze geïn­formeerd bent en zullen wij uw mail als
  afge­han­deld beschouwen.

  Met vrien­delijke groet,

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *