Ingeschreven etc.

Ingeschreven etc.Een warme douche voor het slapen­gaan is alti­jd welkom, daar wordt ik rustig van. De voor­bi­je week was tamelijk druk. Die loz­jees van tegen­wo­ordig. ;-) Wel nog genoeg aan de the­sis kun­nen werken. Van­daag gis­teren ben ik trouwens mijn the­sis-brief (of hoe je het ook mag noe­men) gaan indi­enen, wat wil zeggen dat ik nu ein­delijk in orde ben met alles. Hoop ik. M’n pro­mo­tor was ner­gens te bespeuren dus heeft een andere docent er na de les haar poot handteken­ing onder gezet.

Die Isabelle Devos is wel een toffe vind ik, maar van les­geven heeft ze toch nog te weinig kaas gegeten. Pre­cies een TGV als ze aan het bord staat. Inder­daad, ook aan de UGent dur­ven ze nog bor­dles geven. Op zich heb ik daar niks tegen, het kan immers heel ver­helderend werken. Maar om nu alles wat je zegt ook op te schri­jven vind ik van het goede wat teveel. En iedereen maar pen­nen want er is geen cur­sus. Nu ja, die lessen zijn toch gedaan voor de rest van het jaar (raar maar waar).

Dan toch liev­er cul­tu­urgeschiede­nis Mid­deleeuwen van Jeroen Deploige, daar kun je ten­min­ste nog eens mee lachen. Van­daag kre­gen we in het tweede deel van de les (11u-12u30) enkele muziek­frag­menten te horen, dat was ook de eerste keer. Akko­ord, Marc Boone toonde regel­matig video­ma­te­ri­aal dat in ver­band stond met de les, maar dit is toch anders. Ik vind ME wel een toffe les, alleen spi­jtig dat ze zo ver­domd vroeg begint. Naar mijn nor­men althans.

Maar om nu niet opnieuw af te dwalen even terug naar het onder­w­erp dat ik op het oog had: mijn nieuw keuze­vak Sek­suele- en relatie-ethiek. Dat vak(je) moest ik in aller ijl nog kiezen want boven­ver­melde pro­mo­tor was een beet­je slordig geweest met het opgeven van de namen van zijn vakken. Niet dat ik het erg vind op zo. *kuch* Hopelijk wordt het wat, die ethis­che lessen van prof. dr. Tom Claes, wie dat ook mag zijn. Ik dacht trouwens dat Grif­fioen ook van plan was ditzelfde vak te vol­gen. Dat kan dus nog lol­lig wor­den..

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.