Barack Obama en John McCain
Bob­ble­head­ed towards a novem­ber show­down, door Simon Gen­try.

De cam­pagne voor de Amerikaanse pres­i­dentsverkiezin­gen loopt sti­laan naar haar cli­max toe: de verkiezin­gen van 4 novem­ber, bin­nen 40 dagen.1Laat dit alvast een troost zijn, want het einde van Bush is nabij. Tijd dus voor de kan­di­dat­en om elka­ar de nek om te draaien. En hoe kan dit beter gebeuren dan live op tele­visie, met tien­tallen miljoe­nen getu­igen. Net als vier jaar gele­den, toen Bush en Ker­ry het tegen elka­ar opna­men, probeer ik ook dit jaar de cam­pagne te vol­gen. Bin­nen dat kad­er is zo’n pres­i­den­tieel debat natu­urlijk een hoogtepunt.

Gis­teren was er kort sprake dat het debat niet zou plaatsvin­den omdat de Repub­liekeinse kan­di­daat John McCain zijn cam­pagne zou hebben opgeschort. Oba­ma leek dat echter maar niks te vin­den: een president(skandidaat) zal immers ook meerdere zak­en tegelijk moeten kun­nen behan­de­len, zo stelde de sen­a­tor uit Illi­nois. Aan­vanke­lijk hield McCain voet bij stuk, omdat hij liev­er eerst een oploss­ing zag voor de cri­sis op Wall Street, maar toen bleek dat zijn Democ­ra­tis­che rivaal diens cam­pagne niet zou opschort­en en dus met alle aan­dacht zou gaan lopen kwam McCain toch terug op zijn besliss­ing.

Het eerste debat in een reeks van vier zal vanavond — eigen­lijk al zater­dagocht­end — plaatsvin­den. Tij­dens de vorige verkiezin­gen was het me opgevallen dat de Ned­er­landse omroep ook een live ver­slag brengt. Daarom zal vanaf een uur of drie tot kwart voor vijf kiezen voor Ned­er­land 1 in plaats van CNN. Thema’s die vanavond aan bod komen zijn nationale vei­ligheid en het buiten­landse beleid. Locatie van het debat is het Gertrude C. Ford Cen­ter van de Uni­ver­siteit van Mis­sis­sip­pi in Oxford, Mis­sis­sip­pi. Lei­d­ing van het debat is in han­den van Jim Lehrer, “exec­u­tive edi­tor and anchor of The New­sHour on PBS.”

Het debat

Een overzicht van het debat zal vanaf mor­gen hier te lezen zijn. Wie ongeduldig is en niet kan wacht­en mag alti­jd ons archief door­zoeken en bijvoor­beeld een debat tussen George W. Bush en John Ker­ry uit 2004 her­lezen. En als dat nog niet genoeg is, dan is er nog alti­jd deze con­tin­ue stroom van tweets.

John McCain(1u34) Het debat moet nog van start gaan, maar blijk­baar is het McCain kamp zo zek­er van haar eigen kan­di­daat dat ze reeds op voor­hand te over­win­ning claimen.2McCain camp releas­es ad claim­ing debate vic­to­ry (CNN); McCain Wins Debate (WP); From no-show to self-declare vic­tor, pre­ma­ture McCain ad declares he won debate (HP).

(2u50) De uitzend­ing op Ned­er­land 1 gaat net begin­nen. De pre­sen­ta­trice laat even weten dat er 30 sec­on­den ver­trag­ing op de beelden zit, dit om onder­titel­ing mogelijk te mak­en.

Onder­tussen kri­j­gen we nog enkele beelden te zien van eerder die dag: John McCain en Barack Oba­ma die elk uit hun eigen vlieg­tu­ig stap­pen.

Daar­na enkele sfeer­beelden van de Uni­ver­siteit van Mis­sis­sip­pi, waar 40 jaar gele­den rellen uit­brak­en toen de eerste zwarte stu­dent kwam opda­gen, maar sinds­di­en veel heeft gedaan voor de inte­gratie en erg trots is om vanavond de eerste zwarte pres­i­dentskan­di­daat te mogen ont­van­gen.

(2u55) Mod­er­a­tor Jim Lehrer legt even kort de regels van het debat uit. Het pub­liek kri­jgt uit­drukke­lijk opdracht zich koest te houden: niet klap­pen, geen boe-geroep.

Ned­er­land 1 laat een cor­re­spon­dent opdraven die de voor­berei­d­ing van bei­de kan­di­dat­en bespreekt: alle­bei in afzon­der­ing oefe­nen, en vroegere debat­ten van de tegen­stander gebruiken als voor­beeld. De cor­re­spon­dent geeft ook nog tips mee voor bei­de kan­di­dat­en: om goed te scoren zou McCain zou beter moeten redeneren dan gewoon­lijk, en Oba­ma zou niet té intel­lectueel mogen overkomen. Diezelfde cor­re­spon­dent zal na het debat nog kort terugkomen voor een nabeschouwing.

(3u00) Na een korte count­down en intro­duc­tie door de mod­er­a­tor over­lopen we even de onder­w­er­pen voor vanavond: hoofdthema’s zijn het buiten­land en vei­ligheid, waaron­der ook economis­che vei­ligheid. Bei­de kan­di­dat­en kri­j­gen om de beurt een vraag, hebben twee minuten om die te beant­wo­or­den, waar­na de tegen­stander kans kri­jgt voor een korte repliek.

Bei­de kan­di­dat­en komen op. John McCain links en Barack Oba­ma rechts.

Q1: Wat is uw standpunt ten opzichte van de huidige financiële crisis? (3u02)

John McCain en Barack Obama
(The Rivals Meet, Final­ly, door Doug Mills/The New York Times.)

Barack Oba­ma (BO): Dit is een belan­grijk moment. We zijn ver­wikkeld in twee oor­logen, en hebben momenteel te mak­en met de groot­ste [finan­ciële] cri­sis sinds de depressie. De mensen mak­en zich zor­gen, en dus is het de taak van de over­heid om snel en ver­standig in te gri­jpen. Dit is mijn plan.

 1. Wall Street beter con­trol­eren.
 2. We moeten het geld van de bailout weldegelijk terugkri­j­gen.
 3. Het geld mag niet dienen om bedri­jf­slei­ders te belo­nen.
 4. Onder­tussen moeten we ook gewone hui­seigenaren helpen.

De huidi­ge cri­sis is het resul­taat van 8 jaar George W. Bush, mede mogelijk gemaakt met de ste­un van John McCain.

John McCain (JMC): [Wenst sen­a­tor Ted Kennedy, die opnieuw in het zieken­huis ligt, veel sterk­te, en bedankt de uni­ver­siteit van Mis­sis­sip­pi voor de prachtige locatie.] Niet alleen Wall Street maar ook main street zit in de put. Zow­el Repub­likeinen als Democ­ra­t­en moeten deze cri­sis aan­pakken. Let op: dit is niet het begin van het einde, maar het einde van het begin. Er is nog veel werk te doen: meer jobs creëren, min­der afhanke­lijk wor­den van buiten­landse olie.

Mod­er­a­tor: Ben uit of tegen het huidi­ge bailout plan?

BO: Ik ben opti­mistisch en denk dat een plan gevon­den zal wor­den. Maar een belan­grijk­er is: hoe is het zover kun­nen komen? Twee jaar gele­den waarschuwde ik hier reeds voor, en vorig jaar schreef ik hierover een brief aan de Sec­re­tary of Trea­sury. Men had moeten tussenkomen. Waarom zijn er zo weinig regels? Regels zijn niet alti­jd slecht.

JMC: Ik stem voor het plan. Ik waarschuwde eve­neens dat er prob­le­men waren met Fan­ny Mae en Fred­die Mac. [Ver­haalt­je over pres­i­dent Eisen­how­er en ver­ant­wo­ordelijkheid.] We moeten de top­man­nen van die bedri­jven ver­ant­wo­ordelijk houden. Tegen­wo­ordig wor­den mensen beloond voor hun hebzucht. Als ik pres­i­dent bent zal ik de mensen beter op hun ver­ant­wo­ordelijkhe­den wijzen.

BO: Ver­ant­wo­ordelijkheid is goed, maar men moet niet wacht­en tot er een cri­sis is om hierop te wijzen. We moeten ook kijken naar de onderliggende rede­nen. John McCain zei tien dagen gele­den nog: “The Fun­da­men­tals of the econ­o­my are sound.” Daar ben ik het niet mee eens. Er zoveel mensen die dagelijks ver­ant­wo­ordelijkheid dra­gen: een ver­pleeg­ster, ler­ares, poli­tieagent, etc.

JMC: We hebben nog een lange weg te gaan, maar Ameri­ka is het beste werk­land, en we zullen er wel uit komen.

Q2: Wat zijn de fundamentele verschillen tussen jullie aanpak om uit deze crisis te komen? (3u14)

JMC: We moeten onze uit­gaven beperken. Onze over­heid is enorm gewor­den. Als pres­i­dent zal ik alle nut­teloze uit­gaven inperken. Barack Oba­ma vroeg als sen­a­tor $1 miljoen per dag, voor aller­lei spe­ciale pro­jecten. Dat is een ver­keerde aan­pak.

BO: De over­hei­d­suit­gaven zijn uit de hand gelopen. Lob­by­is­ten eisen veel te veel aan­dacht op. Die spe­ciale pro­jecten waar John McCain het over heeft kosten $18 mil­jard, ter­wi­jl er geen prob­leem mee heeft $300 mil­jard te over­handi­ge aan de CEO’s van grote bedri­jven. Wat is erg­er? Zelf stel ik een belast­ingver­lag­ing voor, voor 95% van de bevolk­ing.3Barack Oba­ma zegt dat zijn belast­ingver­lag­ing zo’n 95% van de bevolk­ing ten goede zullen komen. Dit gegeven is echter onjuist. Zijn plan behalst een ver­lag­ing voor 95% van ‘de gezin­nen’, wat neerkomt op 81% van de totale bevolk­ing — een ver­schil van 14%. Zie FactCheck.org Op die manier heeft onze bevolk­ing een beet­je extra geld, dat ze kun­nen uit­geven en aldus onze economie van onderen uit stim­uleren.

Tax plans McCain Obama
(Aver­age per­cent­age change in after-tax income in 2009.)

JMC: Als sen­a­tor vroeg Oba­ma zo’n $932 miljoen voor uit­gaven bin­nen zijn staat. We moeten het sys­teem zuiv­eren. De voor­bi­je jaren beland­den al heel wat [cor­rupte] politi­ci in de gevan­ge­nis. Oba­ma wil $800 mil­jard extra uit­gaven, ter­wi­jl ik de uit­gaven en belastin­gen laat wil houden.

BO: John McCain heeft het mis. Sub­si­dies alleen lossen niet alles op. Bedri­jfs­be­last­ing ver­la­gen last niet alles op.

JMC: In de Verenigde Stat­en hebben we een bedri­jfs­be­last­ing van 32%; in Ier­land is dat slechts 11%. Een lagere bedri­jfs­be­last­ing is economisch aantrekke­lijk­er, en zorgt voor meer jobs. Ik wil ook een belast­ingver­lag­ing voor de gezin­nen, en algemene ziek­tev­erzek­er­ing voor onze kinderen.

BO: Bin­nen mijn plan zal 95% van de bevolk­ing, iedereen met een inkomen onze $250 duizend, een belast­ingver­lag­ing kri­j­gen. Wat betre­ft die bedri­jfs­be­last­ing: door aller­lei achter­poort­jes bin­nen onze wet­gev­ing hebben de Verenigde Stat­en de laag­ste bedri­jfs­be­last­ing ter wereld. McCain wil die nog verder ver­la­gen. Het is fout te stellen dat min­der regels automa­tisch gelijk is aan een beter sys­teem.

JMC: Kijk naar het stemge­drag van ons bei­den: ik stemde alti­jd tegen hoge uit­gaven, ik ben voor een eerlijk belast­ingsys­teem, en heb al ver­schil­lende voorstellen gedaan. Barack Oba­ma veran­derde al meerdere keren van stand­punt.

BO: McCain gaf een belast­ingver­lag­ing aan oliemaatschap­pi­jen, een besliss­ing waar ik tegen was.

Q3: Moest het financiële reddingsplan er komen, met een kleiner budget tot gevolg, wel programma zou u dan opgeven? (3u26)

BO: In zo’n geval is het begri­jpelijk dat we som­mige plan­nen moeten uit­stellen. De vol­gende essen­tiële ele­menten zou ik echter willen behouden.

 1. Onafhanke­lijk wor­den van buiten­landse energie, bin­nen nu en 10 jaar. Dit wil ik ver­wezen­lijken door bijvoor­beeld zelf een ‘groene’ indus­trie uit te bouwen: milieu­vrien­delijke voor­tu­igen, groene energie, zon­nepan­e­len.
 2. Gezond­hei­d­szorg.
 3. Investeren in weten­schap, tech­nolo­gie, onder­wi­js. Hoger onder­wi­js moet betaal­baar wor­den. We moeten onze infra­struc­tu­ur mod­erniseren en ons energien­et ver­beteren.

Programma’s die niet ren­deren moeten we opgeven, of anders opti­malis­eren.

JMC: We moeten onze uit­gaven beperken! Barack Oba­ma heeft het meest lib­erale vot­ing record van alle sen­a­toren. Wat ik zou doen om te besparen is:

 1. Sub­si­dies voor ethanol stopzetten.
 2. Enkel con­tracten met vaste kosten.
 3. Uit­gaven voor defen­sie onder con­t­role kri­j­gen.

Zo bespaarde ik bijvoor­beeld $6,8 mil­jard door een con­tract met Boe­ing onder han­den te nemen.4Deze bew­er­ing van John McCain is niet hele­maal juist. Hij was inder­daad betrokken bij de onder­han­delin­gen, uitein­delijk ging het con­tract naar een con­cur­rent van Boe­ing. Zie daar­naast ook McCain’s Boe­ing Bat­tle Boomerangs (Newsweek). Ik weet dus hoe je moet besparen.

Mod­er­a­tor: Geen van bei­den lijkt dus echt iets te willen schrap­pen?

Death and Taxes 2009
(Death and Tax­es: A visu­al guide to where your fed­er­al tax dol­lars go, door Wall­Stats.)

BO: Ik wil investeren in energie, zodat we onafhanke­lijk­er wor­den. Daar zou ik bepaalde onderde­len van kun­nen schrap­pen. [Somt nog wat programma’s op die geschrapt kun­nen wor­den, bv. Het ziek­tekosten­sys­teem.] En: ik ben geen lib­er­al, maar wel tegen het beleid van Bush. Ik werk­te trouwens samen met [Richard] Col­burn, een van meeste con­ser­vatieve sen­a­tor.

Mod­er­a­tor: Als toekom­stig pres­i­dent, mid­den in een finan­ciële cri­sis, wil ik graag weten hoe dit uw beleid zal beïn­vloe­den.

JMC: Alle extra kosten stop­pen behalve mil­i­taire uit­gaven, hulp aan vet­er­a­nen, en enkele andere zak­en.

BO: Ik wil niets schrap­pen uit het bud­get voor onder­wi­js, maar miss­chien kun­nen we besparen in Irak. Als je die kosten bek­ijkt…

JMC: Ik wil meer groene energie, en ook olie boren op nieuwe locaties. Oba­ma is tegen meer kernen­ergie, ter­wi­jl dat 700 duizend nieuwe banen zal opne­men. Meer kernen­ergie zou posi­tief bij­dra­gen in onze stri­jd tegen de kli­maatveran­der­ing.

Mod­er­a­tor: Maar erken­nen jul­lie dat deze finan­ciële cri­sis een impact zal hebben op jul­lie beleid?

BO: Moesten we geld terugkri­j­gen van ons finan­ciële ste­un­plan, dan kun­nen we daar wat mee doen. Maar op korte ter­mi­jn hebben we inder­daad geldge­brek, een ver­tra­gende economie en dus ook lagere belastinginkom­sten.

JMC: Gezond­hei­d­szorg moet gepri­va­tiseerd bli­jven, en zek­er niet in han­den van de over­heid komen. Obama’s plan­nen bevat­ten heel wat nieuwe uit­gaven. Ik wil zorg bli­jven dra­gen voor vet­er­a­nen. We moeten onze uit­gaven induiken. We zit­ten nu in deze sit­u­atie door teveel uit­gaven, en ons geld is nu in han­den van Chi­na. Maar ik heb zulke sit­u­atie als eerder aangepakt.

BO: Dat er de voor­bi­je jaren zoveel is uit­gegeven is een idee van Bush, jouw pres­i­dent, en jij ste­unde zijn bud­get­ten. Dat jij nu opeens bud­get­ten zou gaan beperken is ongeloofwaardig.

JMC: Ik was niet alti­jd blind­el­ings voor­stander van de plan­nen van Bush. Ik was tegen hogere uit­gaven, tegen folter­ing, tegen Guan­tanamo, tegen de oor­log in Irak.

Q4: Welke lessen trekt u uit de situatie in Irak? (3u41)

JMC: We hebben een duidelijke strate­gie nodig. De Irakese bevolk­ing was aan­vanke­lijk blij met onze komst, maar daar­na is het ver­keerd gegaan. In 2003 zei ik reeds dat we een ander plan nodig had­den: een nieuwe gen­er­aal, een nieuwe strate­gie, en nu hebben we ook opnieuw suc­ces. We zullen win­nen, en dan kun­nen we onze troepen terugtrekken als win­naars. Irak zal een democ­ra­tie wor­den en onze bondgenoot. Als we niet win­nen, dan zal Iran sterk­er wor­den en groeit de onrust in de regio.

BO: De belan­grijk­ste vraag is en bli­jft: had­den we wel in Irak moeten zit­ten? Ik was alti­jd al tegen deze oor­log. We had­den geen idee van de kosten en geen exit strat­e­gy. Nu hebben we slechte relaties met andere lan­den, is er nog geen oploss­ing voor Afghanistan, en moeten we Osama Bin Laden nog steeds oppakken. Ik hoopte dat pres­i­dent Bush en John McCain het bij het rechte eind had­den, maar ze had­den het mis. Onder­tussen zijn er heel wat doden gevallen, en is Al Qai­da veel sterk­er dan in 2001. Wij hebben nog steeds enorme kosten, ter­wi­jl er in Irak een sur­plus is. De les die ik hieruit trek is: we moeten niet aarze­len om de Verenigde Stat­en te bescher­men met mil­i­taire mid­de­len, maar we moeten we goed nadenken. Onze betrokken­heid in Irak was een fout.

JMC: De vol­gende pres­i­dent moet beslis­sen hoe we Irak ver­lat­en. Barack Oba­ma was tegen de surge5De ver­hoging van het aan­tal troepen in Irak. en voor­spelde het falen ervan. Oba­ma heeft ook nog nooit gespro­ken met [gen­er­aal] Petraeus.

Generaal Petraeus
(U.S. Army Gen­er­al David H. Petraeus, door Robert D. Ward.)

BO: Op dat vlak mag ik trots zijn dat Joe Biden mijn run­ning mate is.6In tegen­stelling tot Sarah Palin, de run­ning mate van John McCain. Als sen­a­tor zat ik overi­gens niet in de Senaatscom­missie die Irak behan­delde. De surge was slechts een lap­mid­del voor eerder gemaak­te fouten. McCain zei dat de oor­log snel voor­bij zou zijn, dat we mas­sav­erni­etig­ingswapens snel zouden vin­den, dat men ons zou begroet­ten als bevri­jders, … Dit is niet waar.

JMC: Oba­ma begri­jpt het ver­schil niet tussen ‘tac­tiek’ en ‘strate­gie’. Onze sol­dat­en in Irak zeggen dat ze willen over­win­nen zodat hun kinderen de stri­jd niet moeten voortzetten. Met Irak gaat het onder­tussen steeds beter, en in Afghanistan zal dat ook gebeuren; Oba­ma stemde tegen extra mil­i­taire ste­un.

BO: Ik stemde niet tegen meer ste­un. Ons plan bevat­te echter een tijd­schema, maar dat wilde McCain niet goed­keuren. Een terugtrekking uit Irak zin bin­nen 16 maan­den mogelijk moeten zijn. Daar­na moeten we ons focussen op Afghanistan, waar de war on ter­ror haar oor­sprong kent.

JMC: Irak bli­jft cen­traal in onze oor­log tegen het ter­ror­isme. Dat is ook wat Bin Laden zei.

Q5: Is het volgens u nodig meer troepen te sturen naar Afghanistan? Zo ja, hoeveel en wanneer? (3u51)

BO: Ik zeg al jaren dat we meer troepen moeten sturen naar Afghanistan. Lief­st nu meteen, want we zien een toe­name van aan­vallen door Al Qaide en de Tal­iban. De sit­u­aties in Afghanistan en Irak hangen samen: we hebben te weinig troepen in Afghanistan, ter­wi­jl onze andere troepen hele­maal niet in Irak had­den moeten zit­ten. De inval in Irak, dat niets met 9/11 te mak­en had, was een strate­gis­che fout. Al Qai­da bli­jft onze groot­ste bedreig­ing. Min­is­ter van defen­sie Gates is het ermee eens dat die dreig­ing in Afghanistan ligt – en ook in Pak­istan. We moeten Pak­istan aan­pakken, en dan vooral die veilige havens voor ter­ror­is­ten daar vlak over de grens. De voor­bi­je jaren hebben we veel geld gegeven aan Pak­istan, maar ze hebben die veilige havens nog steeds niet aangepakt.

Grens Afghanistan Pakistan
(Het grens­ge­bied tussen Afghanistan en Pak­istan, door Strate­gic Fore­cast­ing.)

JMC: Ik heb er spi­jt van dat we [tij­dens de jaren tachtig] de Moed­ja­he­di­en niet meer geholpen hebben in hun stri­jd tegen de Russen, want dat waren er nu geen Tal­iban. Ik zou Pak­istan nooit bedreigen, en onze finan­ciële ste­un niet ver­min­deren. Barack Oba­ma wil Pak­istan aan­vallen, ter­wi­jl we beter zouden samen­werken. Het grens­ge­bied tussen Pak­istan en Afghanistan is alti­jd al een wet­teloos gebied geweest, een stam­menge­bied, waar de stam­men de wet uit­mak­en. Oba­ma snapt niet welke strate­gie we moeten gebruiken. In onze stri­jd tegen Al Qai­da hebben we de ste­un van die stam­men nodig. Er is nog veel werk aan de winkel, maar ik heb vertrouwen dat gen­er­aal Petraeus met een nieuwe strate­gie zek­er tot een oploss­ing zal komen. We zullen win­nen. Ik heb ervar­ing met samen­werken, en zal Pak­istan zek­er niet aan­vallen.

BO: Ik zei hele­maal niet dat ik Pak­istan wil aan­vallen. Wat ik zei is: als we Al Qai­da en Osama bin Laden in het vizier hebben en Pak­istan gri­jpt niet in, dan moeten we zelf han­de­len, met over zon­der toestem­ming van Pak­istan. McCain ver­wi­jt mij dat ik Pak­istan zou aan­vallen, maar hij zingt wel zelf van: “Bomb bomb bomb, bomb bomb Iran.” [Touché!] Jaren­lang ste­un­den we het bewind van de Pak­istaanse pres­i­dent Per­vez Mushar­raf7Per­vez Mushar­raf is een Pak­istaanse ex-gen­er­aal en politi­cus. Hij was heers­er sinds de staats­greep van 1999 en van 2001 tot 2008 de twaalfde pres­i­dent van Pak­istan. zon­der dat deze voor democ­ra­tie zorgde. Niet ver­won­der­lijk dat zijn bevolk­ing zich tegen deze dic­ta­tor keerde.

JMC: Oba­ma snapt het nog steeds niet. Mushar­raf is de red­der van Pak­istan. Dat van “bomb bomb Iran” zegt me niets. Ik ben al jaren betrokken bij mil­i­taire beslissin­gen en heb ervar­ing met zulke processen. Ik heb hier een pols­band­je, gekre­gen van de fam­i­lie van een sol­daat die in Irak sneu­velde. Onze sol­dat­en willen niet ver­liezen. We zullen win­nen. En we keren pas terug als we gewon­nen hebben.

BO: Ik heb ook een pols­band­je. Ik wil onze sol­dat­en al dit leed in de toekomst. We mogen onze troepen niet naar een onrecht­vaardi­ge stri­jd sturen. We moesten bij Afghanistan bli­jven. Ik spreek niet over een ned­er­laag in Irak, maar de huidi­ge prob­le­men in Afghanistan zijn wel het resul­taat van onze betrokken­heid in Irak.

JMC: Ik ben in Afghanistan geweest en ken de noden van onze troepen daar. Met een nieuwe strate­gie zullen we win­nen in Afghanistan.

Q6: Is Iran een bedreiging voor onze veiligheid? (4u04)

JMC: Als Iran in het bez­it komt van nucle­aire wapens, dan is Israël in gevaar. Een tweede Holo­caust is ontoe­laat­baar. Het brengt ook de vrede in het Mid­den Oost­en in gevaar, omdat andere lan­den ook nucle­aire wapens zullen willen. Ik wil een League of Democ­ra­cies opricht­en, met gelijkgestemde lan­den, zoals Frankrijk, Groot-Brit­tan­nië, Duit­s­land, etc. Samen kun­nen we Iran strenge sanc­ties opleggen. Het regime in Iran zal alti­jd nucle­aire wapens in haar bez­it willen kri­j­gen. Iran stu­urt ook I.E.D.’s8Impro­vised Explo­sive Device. Een niet-con­ven­tionele bom, soms met de hand gemaakt, die vaak wordt gebruikt bij aansla­gen in Irak. naar Irak, heel wat Irakese mil­i­ti­ties kri­j­gen train­ing van Iran, en de Iraanse Rev­o­lu­tion­aire Garde staat op de lijst van ter­ror­is­tis­che organ­isaties.

Iran Revolutionary Guard
(Tar­gets of new sanc­tions: Iran­ian Rev­o­lu­tion­ary Guards take part in a mil­i­tary parade to mark the 1980–88 Iran-Iraq war, door Morteza Nikoubazl/Reuters.)

BO: John McCain wil het man­daat voor onze opdracht in Irak uit­brei­den naar Iran. Iran is momenteel sterk omdat hun vroegere vijand, Irak, verzwakt is door onze oor­log. Daar­door heeft Iran nu de cen­trifuges die nodig zijn om nucle­air mate­ri­aal te ver­w­erken. Een Iran gewapend met nucle­aire wapens kan niet. Dat zou een gevaar zijn voor Israël en een wapen­wed­loop ontkete­nen bin­nen de regio. Er zijn sanc­ties nodig, en Rus­land en Chi­na, die Iran momenteel nog ste­unen, moeten ons daar­bij ste­unen. Uit­er­aard is ook ste­vige diplo­matieke actie nodig. Dreigen met geweld maar het gevaar alleen maar gevaar­lijk­er. Kijk maar naar Noord-Korea.

JMC: Barack Oba­ma wil onder­han­de­len met de Iraanse pres­i­dent Mah­moud Ahmadine­jad, ter­wi­jl die ermee dreigt Israël van de kaart te veg­en.9Ahmadine­jad zou nooit hebben gezegd dat hij Israël van de kaart wou veg­en. Toch bli­jven de poli­tieke havikken deze ver­keerde ver­tal­ing gebruiken om een mogelijke aan­val op Iran te legit­imeren. Zie Lost in trans­la­tion (The Guardian). We moeten de autoriteit van Ahmadine­jad niet legit­imeren door met hem te gaan prat­en. We zijn pas met de Russen gaan prat­en toen er sprake was van Glas­nost, en pres­i­dent Nixon is pas met Chi­na gaan prat­en nadat de Chi­nese machtheb­bers serieuze ver­be­ter­ing door­vo­er­den. Oba­ma heeft het over onvoor­waardelijke onder­han­delin­gen.

BO: Laat mij even ver­duidelijken. Ahmadine­jad is zek­er niet de machtig­ste per­soon in Iran. Overi­gens, moest ik pres­i­dent zijn, dan beslis ik zelf met wie we prat­en. Hen­ry Kissinger, voor­ma­lig min­is­ter van buiten­landse zak­en en adviseur van McCain, zei eve­neens dat we moeten onder­han­de­len “zon­der voor­waar­den”.10Tij­dens een debat, The Next Pres­i­dent: A World of Chal­lenges (CNN), zei Hen­ry Kissinger: “I am in favor of nego­ti­at­ing with Iran [..] I actu­al­ly have pre­ferred doing it at the sec­re­tary of state lev­el […] I do not believe that we can make con­di­tions for the open­ing of nego­ti­a­tions.” Ik zei al eerder dat we gesprekken moeten aan­knopen met Iran, en onder­tussen stu­urde pres­i­dent Bush al een adviseur naar Teheran. Als het van John McCain afhangt zouden we zelfs niet met Span­je prat­en, alhoewel dat land een bondgenoot is. [Touché!]

JMC: Kissinger zei hele­maal niets over face-to-face gesprekken tussen pres­i­den­ten, maar wel over con­tacten op lagere niveaus. Oba­ma ziet niet in dat het onmo­gelijk is te onder­han­de­len met een man die Israël wil verni­eti­gen.

[Bei­de kan­di­dat­en begin­nen te bekvecht­en.]

Q7: Hoe ziet u onze relatie met Rusland? Is dat land een bondgenoot, vijand, of potentiële partner? (4u16)

BO: De recente betrokken van Rus­land in Georgië was niet juist. Het zou beter zijn als de Russen Zuid-Ossetië en Abc­haz­ië hele­maal ver­lat­en. We moeten een mod­erne alliantie vor­men bin­nen een NAVO van de 21ste eeuw, en Rus­land moet zich niet gedra­gen als een oud­er­wetse super­ma­cht uit de 20ste eeuw. Een nieuwe Koude Oor­log lijkt mij uit­ges­loten. Onze bei­de lan­den delen bepaalde inter­ess­es, zoals de beperk­ing van de pro­lif­er­atie van nucle­aire wapens. Het huidi­ge Rus­sis­che gedrag moet wor­den afges­traft op inter­na­tion­aal niveau.

Russian bombardment in Georgia
(A Russ­ian mobile artillery unit fired toward a Geor­gian posi­tion out­side Dzha­va on Sat­ur­day, door Denis Sinyakov/Reuters.)

JMC: BO snapt niet dat Rus­land de agres­sor was in het con­flict met Georgië. Rus­land is een KGB-staat, pre­mier Vladimir Poet­in is een KGB-man. Er komt geen nieuwe Koude Oor­log, maar we moeten wel onze bondgenoten ver­sterken. De oor­log in Georgië was er een om olie. Rus­land is er op uit haar oude imperi­um te her­stellen. Wan­neer zij vra­gen om lid­maatschap van de NAVO, dan Ik ste­un een mogelijk lid­maatschap van Georgië [belan­grijke door­vo­erder van Kaspis­che olie] en ook Oekraïne [uit­vals­ba­sis van de Rus­sis­che vloot].

BO: Wat betre­ft Rus­land zijn John McCain en ik het over de meeste zak­en eens. Al vanaf het begin van het con­flict tussen Rus­land en Georgië was ik voor­stander van een wapen­stil­stand. Boven­di­en wil ik finan­ciële ste­un ver­lenen aan Georgië, zodat het land haar getrof­fen economie kan her­stellen. Rus­land wou de economie van Georgië beschadi­gen, om er ver­vol­gens een stro­man als pres­i­dent te plaat­sen. In de rest van de wereld zien we gelijkaardi­ge con­flicten rond energie, bijvoor­beeld in Venezuela. Daarom zullen wij meer moeten investeren in energie: boren op zee, meer groene energie, etc. McCain stemde al 23 maal tegen extra sub­si­dies voor groene energie.11Vol­gens Oba­ma heeft McCain al 23 maal tegen groene energie gestemd. Deze bew­er­ing is echter over­dreven. Een lijst op de web­site van Oba­ma, McCain vs. Renew­able Ener­gy, bevat inder­daad 23 voor­beelden. Maar, slechts 11 van deze voor­beelden zijn rel­e­vant; de andere voor­beelden behan­de­len een ver­plicht­ing tot het gebruik van hernieuw­bare energie.

JMC: Hoe kan iemand uit Ari­zona nu tegen zonne-energie zijn?12John McCain is sen­a­tor van de staat Ari­zona. Barack Oba­ma is een tegen­stander van nucle­aire energie. Met meer borin­gen op zee kun­nen we onze energien­oden tijdelijk onder­s­te­unen.

BO: Ik was tegen nucle­air afval, omdat we het op een veilige manier moeten opslaan.

Q8: Denkt u dat een gebeurtenis als 9/11 opnieuw mogelijk is in de Verenigde Staten? (4u26)

September 11 Attacks
(Sep­tem­ber 11 attacks against the World Trade Cen­ter, door Asso­ci­at­ed Press.)

JMC: Die kans is klein­er dan voorheen. We zijn wel veiliger, maar ik een nieuwe aanslag kan je nooit uit­sluiten. Ik ben als sen­a­tor al lang bezig met vei­ligheid. Ik zat, samen met Joe Lieber­mann, in de com­missie die onder­zocht was er alle­maal mis is gelopen tij­dens 9/11. Daaruit leer­den we heel wat: we moeten onze vei­lighei­ds­di­en­sten ver­beteren, betere tech­nolo­gie ontwikke­len, meer samen­werken, etc. We moeten ook onze gren­zen beter beveili­gen.

BO: Op som­mige vlakken is het nu veiliger dan, bijvoor­beeld onze luchthavens. Maar we moeten ook denken aan beveilig­ing in havens. Het groot­ste gevaar voor ons land is momenteel een kof­fer­bom. We geven mil­jar­den uit aan een raket­ten­schild, maar veel min­der aan de bestri­jd­ing van nucle­aire pro­lif­er­atie. Ten tweede: we moeten nog steeds achter Al Qai­da aan, zow­el in Afghanistan als Pak­istan. Ten derde: hoe wij wor­den aanzien in de rest van de wereld, heeft invloed op mogelijke samen­werk­ing. De negatieve houd­ing van McCain ten opzichte van folter­ing was alvast een stap in de juiste richt­ing. We hebben echter nog veel werk te doen om onze rep­u­tatie te her­stellen.

JMC: Ons raket­ten­schild heeft gew­erkt, want de Koude Oor­log is afgelopen. BO’s plan van een tijd­schema voor onze terugtrekking uit Irak zou een ramp zijn geweest, ook in Afghanistan.

BO: Bin Laden is nog steeds niet gevon­den. We lenen mil­jar­den aan Chi­na, en ter­wi­jl de Chinezen over­al ter wereld meer invloed verkri­j­gen zit­ten wij nog steeds vast in Irak. We moeten opnieuw onze invloed kun­nen pro­jecteren. We moeten ook opnieuw onze economie ver­sterken, investeren in weten­schap en tech­nolo­gie, en niet ver­geten onze vet­er­a­nen te ste­unen. Onze vol­gende pres­i­dent moet reken­ing kun­nen houden met álle aspecten.

JMC: Ik was betrokken bij alle belan­grijke vei­lighei­d­skwest­ies van de laat­ste 20 jaren. Barack Oba­ma heeft vol­gens mij niet de nodi­ge ervar­ing of de juiste capaciteit­en. Oba­ma geloofd niet dat de surge zou werken. Ik ken de vet­er­a­nen, ik weet pre­cies wat ze nodig hebben. Het belan­grijk­ste is: her­vorm­ing, wel­vaart, en vrede. Ik ben alvast klaar om onmid­del­lijk te begin­nen.

BO: Mijn vad­er komt uit Kenya. Hij kwam naar dit land omdat hij zek­er was zijn dromen te kun­nen waar­mak­en in de Verenigde Stat­en. Maar de rest van de wereld beschouwt de VS zo niet meer. Onze vol­gende pres­i­dent moet een posi­tieve bood­schap uit­dra­gen: wij ste­unen het onder­wi­js, wij ste­unen gewone mensen.

JMC: [Neemt het laat­ste woord.] Na mijn gevan­gen­schap in Viet­nam ben ik actief onze vet­er­a­nen gaan ste­unen. Ik ging alti­jd voor een oploss­ing, door samen te werken over de par­ti­j­gren­zen heen.

Mod­er­a­tor: Vol­gende keer in blabla. Bedankt aan de uni­ver­siteit voor blabla.

[Bei­de kan­di­dat­en feliciteren elka­ar, bedanken de mod­er­a­tor, omar­men en kussen hun vrouw.]

Nabeschouwing

Oef! Wat een debat. Wie als sterk­ste uit de hoek is gekomen valt niet meteen te zeggen. Bei­de kan­di­dat­en had­den hun sterke pun­ten, en ik denk niet dat er iemand serieus door de mand is gevallen of steken heeft lat­en vallen. Op het inter­net kwam ik wel een quote tegen waarin ik mij kan terugvin­den:

Oba­ma wins, because he didn’t lose. #

Wat wel opviel is dat de kan­di­dat­en zich aan­vanke­lijk meer tot de mod­er­a­tor richt­ten, in plaats van naar elka­ar toe te rede­vo­eren; na ver­loop van tijd veran­derde dit wel. Als er iemand graag de volledi­ge tran­scrip­tie van het eerste debat wil teruglezen, ga gerust uw gang.

Alhoewel dit debat oor­spronke­lijk over vei­ligheid en buiten­lands beleid zou gaan, viel het op dat de economie toe­s­tand van het land min­stens de helft van de antwo­or­den in beslag nam. Wat betre­ft Irak hebben de kan­di­dat­en duidelijk een ver­schil­lende mening. Als McCain graag deze verkiezin­gen wil win­nen, dan zal hij zich toch iets meer moeten dis­tan­tiëren van het steeds min­der pop­u­laire beleid van huidig pres­i­dent Bush.

Enkele bedenkin­gen per kan­di­daat.

John McCain

 • Deed duidelijk zijn best om Oba­ma af te schilderen als oner­varen. McCain deed vaak minach­t­end ten opzichte van Oba­ma, en ver­sim­pelde diens stand­pun­ten.
 • Had ook een iets pop­ulis­tis­ch­er toon.
 • Probeerde zichzelf te pro­fil­eren als zeer ervar­ing, en gebruik­te vroegere voor­beelden om dat te benadrukken.
 • Schrikt er niet voor terug om gen­er­aal Petraeus voor zijn kar te span­nen.
 • Quote Bin Laden. Moest Oba­ma iets gelijkaardig hebben gedaan, dan zou de rechtse media moord en brand schree­uwen.
 • Wil een League of Democ­ra­cies opstarten. Is dit zijn alter­natief voor de G8 of de Verenigde Naties?
 • Bei­de kan­di­dat­en mis­bruiken het pols­band­je dat ze kre­gen van een vet­er­aan.

Barack Obama

 • Wil duidelijk McCain kop­pe­len aan het beleid van pres­i­dent George W. Bush. Hij ver­wi­jt Bush en McCain dat ze te weinig aan­dacht hebben voor de sit­u­atie Afghanistan, en zich lieten aflei­den door betrokken te rak­en in Irak.
 • Tra­cht het beo­ordel­ingsver­mo­gen van McCain te onder­mi­j­nen, door te ver­wi­jzen naar diens vroegere stand­pun­ten.
 • Zou, bij geldge­brek, enkele van zijn groene programma’s dur­ven schrap­pen.
 • Wil Pak­istan aan­pakken.
 • Wil Georgië finan­ciële ste­un ver­lenen, maar waar zal hij dit geld van­daan halen?
 • Bei­de kan­di­dat­en mis­bruiken het pols­band­je dat ze kre­gen van een vet­er­aan.

Kalender van de volgende debatten

Na dit debat vol­gen er tij­dens de komende weken nog drie andere.

 • 3 okto­ber: Joe Biden (D) vs Sarah Palin ®, in Mis­souri. Onder­w­erp: zow­el bin­nen­landse als buiten­landse zak­en.
 • 8 okto­ber: Barack Oba­ma (D) vs John McCain ®, in Ten­nessee. Onder­w­erp: town-hall meet­ing, dus aller­lei.
 • 16 okto­ber: Barack Oba­ma (D) vs John McCain ®, in New York. Onder­w­erp: bin­nen­landse zak­en en economie.

Ik kijk er alvast naar uit!

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

1 reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *