Slechts vier dagen tot de cli­max van deze Amerikaanse verkiezin­gen. Woens­dag 9 novem­ber zal Bel­gië ont­wak­en met het nieuws wie de vol­gende bewon­er is van het Witte Huis: Hillary Clin­ton of Don­ald Trump. Bin­nen dit the­ma bracht De Stan­daard1De Stan­daard, 5 en 6 novem­ber 2016. dit week­end een edi­tie waarin spe­cial­is­ten hun visie besprak­en aan de hand van drie vra­gen. Inter­es­sant genoeg om zelf eens te doen.

1. Wat heeft u het meest verrast?

Mijn eerste ervarin­gen met Amerikaanse nationale poli­tiek gaan terug tot het deba­cle tussen George W. Bush en Al Gore in 2000. Sinds­di­en volg ik de vier­jaar­lijkse voor­rondes en debat­ten.

Wat me in 2016 uit­zon­der­lijk ver­baas­de was enorme schaal van dit mediacir­cus. Het begon eigen­lijk al mid­den 2015. Vergeleken met vorige verkiezin­gen nam de echo cham­ber van poli­tieke bericht­gev­ing dit maal groteske pro­por­ties aan. Het weke­lijkse cir­cus rond ieder nieuw Trump-schan­daal. De manier waarop Clin­ton een voorkeurs­be­han­del­ing kreeg tij­dens voorverkiezin­gen en dis­cussies.

Bijvoor­beeld: toen e‑mails van de Democ­ra­tis­che par­tij uitlek­ten, die aan­toon­den hoe men Bernie Sanders’ posi­tie onder­graven heeft, werd de focus ver­schoven naar mogelijke inmeng­ing vanu­it Rus­land. Bei­de thema’s waren veron­trustend, maar Clin­ton kroopt iets te graag in deze slachtof­fer­rol. Dat kwam vreemd over. Hillary Clin­ton was immers de gedoo­d­verfde favori­et vanaf dag één.

2. Wat kunnen we leren van de Verenigde Staten?

Waarschuwin­gen. Ten eerste het grote gevaar van een polaris­erende samen­lev­ing. Tegen­stri­jdi­ge ideeën. Ver­baal mod­dergevecht. Kan­di­dat­en die elka­ar vergeleken met de duiv­el. Span­ning ten top. In Bel­gië en Europa zie je dat ook, maar meer beschaafd en min­der uit­ge­spro­ken.

Ten tweede de eli­taire poli­tiek. Zow­el Trump als Clin­ton behoren tot de eli­taire super­rijke 0,1%. Zon­der geld heb je geen invloed op poli­tiek. Al meerdere decen­nia is hun rep­re­sen­tatieve democ­ra­tie ver­gle­den richt­ing oli­garchie en plu­to­cratie. Stel je voor dat poli­tiek in Bel­gië het voor­recht is voor zak­en­mensen als Albert Frère en Mark Coucke, of oplichters als Jean-Pierre Van Rossem. In Ital­ië zagen we dit al ver­keerd aflopen met Sil­vio Berlus­coni.

Ten derde het gevaar van autori­taire regimes. Vooral Trump lijkt zijn inspi­ratie te halen bij onvri­je lan­den als Chi­na en Rus­land. Dichter bij huis zie je het effect van Hon­gar­i­je onder Vik­tor Orbán of Turk­i­je onder Erdo­gan. Het machtsver­toon in die lan­den is gebaseerd op het ver­doeze­len van eigen angst en zwak­te.

3. Veranderen deze verkiezingen uw liefde/appreciate voor de Verenigde Staten?

Momenteel zie ik de VS steeds min­der als voorvechter van democ­ra­tis­che waar­den. Niet langer unit­ed, maar eerder de Divid­ed States of Amer­i­ca. Con­ser­vatief Ameri­ka leeft in een nos­tal­gis­che droomw­ereld van weleer. De VS veran­deren, ver­st­edelijken, wor­den divers­er. Die klok kan je niet terug­draaien. Zelfs niet met een muur.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *