Opmerke­lijk inter­view met Steve Ban­non, de stra­teeg van Don­ald Trump. Daarin bespreekt hij zijn visie op nation­al­isme. Enkele veron­trustende uit­sprak­en over de toekom­stige belei­dsvo­erder van het Witte Huis in Wash­ing­ton.

“I am,” he says, with rel­ish, “Thomas Cromwell in the court of the Tudors.” […] If we deliv­er—” by “we” he means the Trump White House “—we’ll get 60 per­cent of the white vote, and 40 per­cent of the black and His­pan­ic vote and we’ll gov­ern for 50 years.

[…] “Dick Cheney. Darth Vad­er. Satan. That’s pow­er. It only helps us when they—“ I believe by “they” he means lib­er­als and the media, already pro­mot­ing calls for his ouster “—get it wrong. When they’re blind to who we are and what we’re doing.”

Cromwell was een 16de-eeuws intri­g­ant aan het hof van Engelse kon­ing Hen­drik VIII. Hij werd geëx­e­cu­teerd wegens hoogver­raad. Ban­non streeft naar absolute macht. Bij abso­lutisme staat de lei­der boven elke wet. Het komt over alsof Ban­non graag een machtige dynas­tie wil starten rond de fam­i­lie Trump. Alles­be­halve repub­likeins noch democ­ra­tisch.

He absolute­ly — mock­ing­ly — rejects the idea that this is a racial line. “I’m not a white nation­al­ist, I’m a nation­al­ist. I’m an eco­nom­ic nation­al­ist.” […] I’m the guy push­ing a tril­lion-dol­lar infra­struc­ture plan. With neg­a­tive inter­est rates through­out the world, it’s the great­est oppor­tu­ni­ty to rebuild every­thing. Ship yards, iron works, get them all jacked up. We’re just going to throw it up against the wall and see if it sticks. It will be as excit­ing as the 1930s, greater than the Rea­gan rev­o­lu­tion — con­ser­v­a­tives, plus pop­ulists, in an eco­nom­ic nation­al­ist move­ment.”

Deze beken­te­nis van nation­al­isme doet alarm­bellen afgaan. Nation­al­isme wijst op de ver­schillen tussen mensen. Op het ver­schil tussen “wij” en “zij”. Dit is exclusief, niet inclusief. Nation­al­isme lag aan de grond van eeuwen­lange gruwel­daden. Deze beschri­jv­ing van economisch nation­al­isme bestond al eerder. In de 16de eeuw heette dit het mer­can­til­lisme, een mis­lukt idee van economis­che oor­logsvo­er­ing. Ten slotte ver­wi­jzen naar de rad­i­cale jaren 1930, geken­merkt door de opkomst van het fas­cisme, maakt het alleen maar erg­er.

Gelezen bij The Hol­ly­wood Reporter als Ring­side With Steve Ban­non at Trump Tow­er as the President-Elect’s Strate­gist Plots “An Entire­ly New Polit­i­cal Move­ment” (18 novem­ber 2016) door Michael Wolff.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *