Hillary Clinton en Barack Obama
Hillary Clin­ton en Barack Oba­ma

Hillary Clin­ton, vrouw van oud-pres­i­dent Bill Clin­ton, heeft op haar web­site aangekondigd dat ze mee gaat din­gen naar het pres­i­dentschap van de Verenigde Stat­en. Ze heeft een voor­berei­dend comité opgericht met het oog op de verkiezin­gen van 2008 en schri­jft dat ze van plan is de race om het Witte Huis te win­nen: “I’m in — and I’m in to win.” Diezelfde video bood­schap staat onder­tussen ook op de onver­mi­jdelijke YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=SJuRQZ2ZGTs

Hillary Rodham Clinton

Hillary Clin­ton heeft de poli­tieke ervar­ing, de ste­un van de par­ti­j­ma­chine, ze is een geducht cam­pag­nevo­erder en ze weet de beurzen van grote geld­schi­eters los te mak­en. Clin­ton schri­jft dat ze als sen­a­tor de komende jaren de schade wil beperken die George W. Bush nog kan aan­richt­en. Ik heb vorig jaar haar biografie gelezen en die bevat­te wel wat inter­es­sante stukken.

Nooit eerder gooide een vrouw zulke hoge ogen bij de stri­jd om het pres­i­dentschap. Ook kwam het niet eerder voor dat een oud-first lady het hoog­ste ambt van het land nas­treeft. Mij lijkt het een goede zaak dat ein­delijk eens een vrouw kans maakt op die invloedrijke posi­tie. In Duit­s­land hebben ze bond­skanse­li­er Angela Merkel, en in Frankrijk maakt Ségolène Roy­al een goede kans om pres­i­dent te wor­den; het Verenigd Koninkrijk was in de jaren tachtig al zover met “Iron LadyMar­garet Thatch­er. En wie weet heeft ons land bin­nen een jaar of tien miss­chien ook pre­mier Freya Van den Boss­che?

Haar tegenstanders

Hillary Clin­ton (D‑New York) staat te boek als de kan­srijk­ste kan­di­daat bij de Democ­ra­t­en met de sen­a­toren Barack Oba­ma (D‑Illinois) en John Edwards (D‑North Car­oli­na) als out­siders. Bij de Repub­likeinen zijn de twee afgetek­ende kan­di­dat­en John McCain (R‑Arizona) en Rudy Giu­liani (R‑burgemeester van New York tij­dens 9/11). Op alle kan­di­dat­en valt wel iets aan te merken: Saint McCain weet wel het een en ander van flip-flop­pen, en van Giu­liani werd na 9/11 nog weinig ver­nomen behalve relatieprob­le­men. Con­ser­vatieve pun­dits — Fox News op kop — amuseren zich dan weer door Oba­ma de meest bizarre din­gen te ver­wi­jten.

Hillary Clinton Barack Obama 2008 US presidential electionsWat het ook zij, mijn per­soon­lijke voorkeur gaat uit naar de com­bi­natie Clin­ton-Oba­ma. Ik denk dat ze een bek­waam team zouden vor­men, om nog maar te zwi­j­gen over de ongelooflijke sprong die Ameri­ka zou mak­en: een vrouwelijke pres­i­dent én een zwarte vice-pres­i­dent. In ieder geval beter dan de tan­dem Bush-Cheney nu doet. Mijn groot­ste vrees is echter dat con­ser­vatieve kiez­ers het miss­chien wel eens zijn met hun stand­pun­ten, maar dat ze het niet zien zit­ten met een vrouw als com­man­der-in-chief en daarom toch maar kiezen voor een man als pres­i­dent. En dat zou een ontzettend gemiste kans zou zijn.

(22 jan­u­ari 2007) Pieter merkt op dat er onder­tussen al een derde ‘spe­ciale’ kan­di­daat wil mee­doen: Bill Richard­son (D‑New Mex­i­co) zou, “mocht hij verkozen wor­den, de eerste His­pan­ic pres­i­dent van de Verenigde Stat­en wor­den.” Ik schat zijn kansen op een over­win­ning eerder klein in, vooral dan omdat hij vol­gens mij niet genoeg bek­end­heid heeft om de andere Democ­ra­tis­che kan­di­dat­en te overtr­e­f­fen en zo de nom­i­natie in de wacht te slepen. Het bli­jft natu­urlijk wel een posi­tieve evo­lu­tie.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

19 reacties

 1. Al die vrouwen; tis een com­plot zeg ik u! Een com­plot!!!! ;)

  Intss is er al n derde kan­di­daat. Mocht hij verkozen wor­den, dan zou het de eerste His­pan­ic-pres­i­dent vd VSA wor­den.

 2. De ironie wil dat het best omge­keerd zou zijn. Barack Oba­ma heeft het charis­ma, is een natu­ur­tal­ent en is een geboren rede­naar; maar heeft echter geen ervar­ing (wat beleid betre­ft). Iets dat Hilary Clin­ton wel heeft; maar zij heeft geen charis­ma, is een houterige redenaar(ster?). Hij pres­i­dent, zij vice-pres­i­dent dus.

  1. Oba­ma heeft inder­daad heel wat tal­ent, maar Clin­ton heeft op zich al acht jaar ervar­ing en kan waarschi­jn­lijk meer geld verza­me­len om die par­ti­jnom­i­natie in de wacht te slepen. Wat mij een heel redelijk sce­nario lijkt is, als ze samen verkozen wor­den, dat Oba­ma na zijn vier/acht jaar als vice-pres­i­dent de fakkel overneemt. Als Ameri­ka een vrouw als pres­i­dent verki­est wil dat hopelijk ook zeggen dat ze een African Amer­i­can aankun­nen.

 3. In tegen­stelling tot wat Vin­cent zegt, vind ik dat Hillary best wel charis­ma heeft. Niet zoveel als haar man weliswaar, maar toch…
  Hillary for pres­i­dent!

  (overi­gens: is aardling afkom­stig van David Bowie?)

  1. Niet afkom­stig van Bowie (I wish) neen, maar het heeft eerder te mak­en met mijn inter­esse voor wat er in de wereld alle­maal aan de gang is. Ik heb eigen­lijk nooit goed kun­nen kiezen over welk onder­w­erp ik graag wil schri­jven en dus gooi ik alles maar door elka­ar. De enige dag over een onnozeliteit die ik meemaak­te, een andere keer weer over verkiezin­gen in de US of een kod­dig film­p­je op inter­net. Eigen­lijk doe ik vooral waar ik zelf zin in heb. Toch wel een beet­je zoals Bowie dus. ;)

 4. Ik vind ook dat Hilary charis­ma heeft. Bakken! En hoewel ik niet geloof dat iemand die het schopt tot pres­i­dent van de U.S — chef van de wereld — écht een goed mens kan zijn, zeg ik voor­lop­ig : go Hilary!

 5. Hey, ik zie net dat je site veran­dert is … leuk gedaan … aardling

  ;-)

  sor­ry voor ’t laat opmerken hé … :-(

 6. Het spreekt voor zich dat ik maar al te graag wat meer vrouwelijke lei­ders als staat­shoof­den zie ver­schi­j­nen. Min­der oor­log en al.

 7. zolang het een democraat wordt ben ik tevre­den.

  of Nan­cy Pelosi, die zou vol­gens mij de beste pres­i­dent voor de VS zijn. Al is de posi­tie die ze nu heeft (3e machtig­ste per­soon vd VS) ook niet mis natu­urlijk.

 8. Een kleine prog­nose.

  Het prob­leem met Hillary is dat ze te boek staat als zeer lib­er­aal (links, dus) en de Amerikaanse bevolk­ing dat niet is. Ze meot dus drin­gend begi­nenn te appelleren aan het rechtse Ameri­ka, maar kijk: ze legt nu al het ene bezoek na het andere af. Het nadeel daar­bij is haar wanke­lende geloofwaardigheid: zo semde ze vóór de Irakoor­log. Het voordeel is dat haar man nog steeds een zeer pop­u­laire ex-pres­i­dent is en ze daar van nature mee wordt geas­so­cieerd.
  Boven­di­en haalt Bush nog maar 30% in de tevre­den­hei­d­spolls, wat de kansen van de Repub­likeinse kan­di­daat (die dara dan weer mee wordt geas­so­cieerd) doen slinken tot een min­i­mum. Tel daar nog bij dat Hillary én Oba­ma veel media-aan­dacht kri­j­gen (die al dan niet posi­tief is, maar negatieve aan­dacht is nog steeds beter dan géén aan­dacht) en de Repub­likeinen bij mijn weten nog steeds geen kan­di­daat hebben (Cheney? Stel je voor) en de kans op een vrouwelijke pres­i­dent wordt zeer groot…
  En Oba­ma? Die maakt geen kans. Hoewel… Als alle zwarten en his­panols op hem stem­men, plus alle democ­ra­t­en, miss­chien wel. Maar dan heb je nog die zwarte Repub­likeinse mogelijke kan­di­daat: Con­doleez­za Rice…

  Dit wordt alleszins een thriller.

  1. Dat Hillary aan de verkiezin­gen van 2008 zou deel­ne­men is al langer geweten. Daar­voor moest ze wel haar resume enigzins aan­passen. Stem­men vóór de oor­log was een van de manieren om zichzelf een ’tougher’ image aan te meten. Daar heeft ze nu wel wat last mee, aangezien die oor­log nu erg onpop­u­lair is. Oba­ma stemde tegen de oor­log, wat hem enigzins een voordeel kan oplev­eren. Maar ik zie Oba­ma nog niet meteen Clin­ton voor­bi­jsteken. Zij kan immers reken op een zeer sterke mede­stander: Bill. Oba­ma zou het héél moeil­ijk hebben om min­stens even­veel fond­sen te wer­ven.

   Met de pop­u­lar­iteit van George Bush gaat het inder­daad erg slecht. De laat­ste cijfers waar ik van op de hoogte was ston­den op 33%, maar ik kan me best inbeelden dat dit onder­tussen nog meer geza­kt is. Bush is nu zelfs min­der pop­u­lair dan Nixon tij­dens Water­gate. Ik vraag me dan ook af waar zijn impeach­ment bli­jft. Ik twi­jfel eraan dat die er ooit nog zal komen, aangezien Pelosi niet meteen aanstal­ten maak­te om hier­van een belan­grijk punt te mak­en.

   Een mogelijke kan­di­datu­ur van Con­di zou ik voor­lop­ig nog uit­sluiten. En moest dit er (bin­nen enkele jaren) toch komen, dan vraag ik me toch af hij zij ooit aan een gematigder ima­go kan komen. Brrrr, zo’n ijskoni­jn!

 9. i go all the way for oba­ma.
  not because he is black but because he human.
  he could make a dif­fer­ence in ameri­ka but in the world also.
  i saw some of his cam­pane clips.
  I will say he is the right man for pres­i­dent.
  Amer­i­ca give him a chance.

 10. Hillary Clinton’s hus­band is best friends with bush sr so their fam­i­ly rela­tion­ship is close so when she pre­tends to dis­like repub­li­cans and george bush that was all fake
  now you see all the stu­pid things she was say­ing towards oba­ma were fake too

  pol­i­tics is just a big mind game
  it’s a joke but nobody is laugh­ing
  bush car­i­ca­ture

 11. i may not sup­port oba­ma but i def­i­nite­ly sup­port peo­ple vot­ing for him
  if mccain is vot­ed
  i’m leav­ing the coun­try
  hope­ful­ly

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *