I'm blogging this

Steeds vak­er mak­en social media nieuws sneller wereld­kundig mak­en dan het ‘echte’ nieuws. Deze nieuwe ontwik­kelin­gen beïn­vloe­den zow­el kran­ten als burg­er­jour­nal­is­ten. Mon­i­toren zij het inter­net, of doen zij er niet zoveel mee en verkiezen ze de tra­di­tionele jour­nal­istiek?

Deze vra­gen en meer kreeg ik onlangs op mijn bord via Nicole Alder­shof, pre-mas­ter­stu­dente jour­nal­istiek. Het me inter­es­sant deze vra­gen en bedenkin­gen ook met jul­lie te delen. Daarom pub­liceer ik hier enkele delen uit onze e‑mailcorrespondentie — met toestem­ming, uit­er­aard.

Hoe en waarom is je blog ontstaan?

M’n eerste blog­bericht schreef ik in augus­tus 2003. Ik studeerde toen aan de uni­ver­siteit. Social media zoals we die van­daag ken­nen bestond nog niet. Bloggen was een van de manieren om je gedacht­en te delen met de rest van de wereld. (Die func­tie lijkt nu momenteel te zijn overgenomen door andere plat­for­men zoals Face­book en Twit­ter.)

De eerste onder­w­er­pen waarover ik schreef had­den vooral met m’n studie geschiede­nis te mak­en: inter­es­sante din­gen die ik tegenkwam tij­dens lessen en die ik graag met de wereld wou delen. Daar­naast waren er vaak ook per­soon­lijke bericht­en over m’n stu­den­ten­ti­jd in Gent over het kotleven en meer.

Gelei­delijk aan kwa­men daar meer onder­w­er­pen bij. Ik studeerde af, en begon wat te schri­jven over m’n zoek­tocht naar een vaste baan.  De per­soon­lijke onder­toon bleef wel.

En zo bli­jft dit nog steeds verder evolueren.

Wat is de bedoeling van je blog?

De achterliggende gedachte is steeds het­zelfde gebleven: infor­matie die mij inter­esseert (archi­ef­func­tie) delen met de wereld (broad­cast kanaal). Vanu­it dat kad­er beschouw ik de reac­ties die hierop komen door­gaans als een toegevoegde waarde, een ver­rijk­ende extra.

Zie je jezelf als burgerjournalist?

[In de zin van dat je zelf nieuws verza­melt en ver­sprei­dt.]

Bloggen en burg­er­jour­nal­istiek over­lap­pen in zekere mat­en maar ken­nen ook enkele grote ver­schillen.

  • Bloggen is zo een­voudig gewor­den dat in principe iedereen een plat­form kan gebruiken om zijn mening en ideeën met de wereld te delen.
  • Burg­er­jour­nal­istiek leunt dan weer dicht aan bij de jour­nal­istiek zelf.  Zoals je weet kom je op die manier in de wereld van deon­tolo­gie en objectief/subjectief schri­jven.

Wat burg­er­jour­nal­istiek en bloggen betre­ft merk ik toch nog een grote neig­ing naar het sub­jec­tieve toe.

Na mijn stud­ies heb ik nog over­wogen een bijkomende oplei­d­ing jour­nal­istiek te vol­gen. (De finan­ciële sit­u­atie liet dit echter niet toe.) Het leek me aan­vanke­lijk inter­es­sant om met som­mige nieuws­bericht­en de jour­nal­istieke richt­ing uit te gaan. Maar van dat idee ben ik lat­er toch afgestapt. Ik stelde mezelf de vraag: wil ik neu­traal bericht­en over gebeurtenis­sen, of schri­jf ik voor mezelf (eigen mening)?

Ik verkoos om duidelijk mijn eigen mening te bli­jven geven. Dit leek me de inter­es­santste richt­ing, en het is waarschi­jn­lijk ook wat mijn lez­ers doorheen de jaren zijn komen te verwacht­en. Wat vroeger het “nieuwsarchief” was heb ik dan ook omge­doopt tot “opinie”.

Vanu­it boven­staand per­spec­tief en evo­lu­tie zou ik mezelf dus eerder plaat­sen aan de kant van colum­nis­ten met een duidelijke eigen mening, en min­der in het werkge­bied van neu­trale reporters in de (burger)journalistiek.

Waarom blog je al zo lang?

  1. Aan­vanke­lijk wou ik vooral informeren over m’n bezighe­den.
  2. Sti­laan zag ik dat het bloggen ook een inter­es­sante manier kon zijn om infor­matie bij te houden voor mezelf. Een tweede brein zou je kun­nen zeggen. Mooie din­gen die ik niet wil ver­geten. Hand­i­ge infor­matie die ik bij de hand wil houden. Dat kan je ook doen met externe tools, maar ik verkies de volledi­ge con­t­role te hebben over mijn eigen plat­form.
  3. De laat­ste jaren is er nog een andere bewee­gre­den bijgekomen. Het blog kreeg de mogelijkheid om inkom­sten te gener­eren door adver­ten­ties te tonen. Ik heb toen bewust de keuze gemaakt om alle opbreng­sten uit te gebruiken om een goed doel te ste­unen.

Boven­staande antwo­or­den betr­e­f­fen vooral m’n eigen, sub­jec­tieve mening. Hoe denken jul­lie hier zelf over? Waarom bloggen jul­lie? En vertrekken jul­lie daar­bij vanu­it een wel­bepaald stand­punt?

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

1 reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *