Baile Átha Cliath

Irish cloverGoed nieuws van het jobfront. Ter­wi­jl ik van­mid­dag op mijn gemak­je wat zat te lezen rinkelde plots de tele­foon. Het was een onbek­end num­mer en dus was ik prak­tisch zek­er dat het iets met werk te mak­en had — num­mers van uitzend­kan­toren zijn bij­na alle­maal anon­iem. Vreemd genoeg sprak deze mevrouw geen Ned­er­lands maar Engels (met een fijn accent). Ein­delijk! Ik dacht al dat ik nooit meer iets ging horen nadat die dead­line van 48 uren al bij­na een week was gewor­den. Ze waren mij dan toch niet ver­geten. Blijk­baar was mijn tele­fonisch inter­view van vorige week beter gegaan dan ik zelf had dur­ven hopen. Bril­liant! En een brede glim­lach tot achter mijn oren!

De recruiteerders waren erg tevre­den en wilden mij graag uitn­odi­gen voor enkele per­soon­lijke inter­views. Na een aan­tal maan­den als werk­zoek­ende heb ik wel al wat ervar­ing met sol­lic­i­tatiege­sprekken, maar dit was toch nog van een ander kaliber. ’t Is niet iedere dag dat ik een vlieg­tu­ig neem om een mogelijke werkgev­er te gaan opzoeken. Al een geluk dat ze een terug­be­tal­ings­plan zodat ik mij daar al geen zor­gen over hoef te mak­en. Maandag nege­nen­twintig jan­u­ari vlieg ik van Zaven­tem naar Dublin. Veel tijd voor sight­see­ing zal er niet zijn want de gesprekken gaan waarschi­jn­lijk lang durenn en nog diezelfde avond ben ik alweer thuis. Maar als die inter­views goed ver­lopen dan heb ik lat­er nog wel tijd voor cul­turele uit­stap­jes en zo. *kuch*Guinness*kuch*

Ik heb dus nog drie weken om een aan­tal din­gen uit te zoeken. Allereerst wil ik opnieuw een goeie indruk mak­en. Pre­sen­tatie en zo zal wel lukken, maar op het vlak van gespreksvoor­berei­d­ing en vra­gen stellen wil ik toch nog wat bijleren. Tips zijn alti­jd welkom. Daar­naast heb ik ook nog enkele bedenkin­gen bij die vlucht. Het is al enkele jaren gele­den sinds ik nog eens (voor het eerst) vloog en ik via de media weet ik dat de con­troles tegen­wo­ordig een stuk strenger zijn gewor­den, bijvoor­beeld voor de hoeveel­heid vloeistof/drank die je mag meen­e­men in je hand­ba­gage. Hoe zit dat nu pre­cies alle­maal?

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

13 reacties

 1. Jawadde dadde!
  Direct inter­na­tion­aal zeg..
  Ik ga eens nadenken of ik nog tips weet voor wat betre­ft gespreksvoor­berei­d­ing & vra­gen stellen. Eén tip ga ik je nu alvast van de hand doen: Gui­ness is slecht; bli­jf er met je pollen van :) *ik meen het!*

 2. Over die vloeistof­fen: min­der dan 100ml en alle tubes, flesjes en what­not moeten in een ziplock bag zit­ten (maar die hebben ze wel bij de secu­ri­ty check in Zaven­tem). En een fles van 250ml met maar ‘een beet­je’ in? ça marche pas. Heb het geprobeerd, maar de douche gel en deodor­ant mocht in Bel­gie achterbli­jven.

 3. ga je direct een pak bel­gisch bier meen­e­men ofzo?
  echt veel heb je toch niet nodig als je ’s avonds al terug zou vliegen, en als je zou bli­jven: in het hotel hebben ze ook douchegel enzo.

 4. Als je mij de func­tie even zou kun­nen bezor­gen, kan ik je wel enige “gesprek­stips” bezor­gen vanu­it pro­fes­sioneel oog­punt en zo.
  Mocht je toe­val­lig al weten wat je daar te wacht­en staat (qua assess­men­toe­fenin­gen of zo), roep je ook maar eens ;-)

 5. Zie je wel. Tijd zat, het zou kun­nen zijn dat die tijd vlug voor­bij zal zijn… ;-)
  GOOD LUCK Sti­jn
  Alvast bedankt voor de hulp, en ziehi­er het kind­je is online
  En ja ga op tijd, naar zaventem…Want die hand­ba­gage check duurt nu een stuk langer, zek­er als je vetrek op de drukke uren (7–9uur)

 6. Nooit ofte nim­mer Guin­ness weigeren, of er meld­ing van mak­en dat Bel­gisch beter eigen­lijk beter is. Inte­gen­deel, ik zou zelfs de geschiede­nis van — etc — erbij leren. Naast Guin­ness is U2 het belan­grijk­ste export­prod­uct van de Ieren, dus alti­jd voorzichtig met opmerkin­gen over Bono en zo. Verder, nev­er, ever, ever men­tion Belfast en omstreken. Voor ons is dat een ver-weg prob­leem, maar voor de Ieren is dat al eeuwen dé poli­tieke top­ic, dus not done tij­dens een sol­lic­i­tatie-moment. Als er een belezen mens in je buurt ziet, laat je de naam James Joyce vallen, en als je het echt hard aan­pakt, dan heb je gewoon ‘Dublin­ers’ in je hand­ba­gage zit­ten en zeg je dat je Ulysses al eerder hebt gelezen. Reken er verder op dat in andere lan­den alti­jd een bizarre mens in het gezelschap zit die iets wil weten over de Staatsstruc­tu­ur van Bel­gië, of erg­er, over de zaak Dutroux. En Sin­nead O’ Con­nor vond je tof tot ze wijlen de vorige paus beledigde.
  Voila! Een makkie.

 7. Pieter: Bel­gië is toch zo klein begot. En de wereld is zo groot. Ik ben zek­er niet bang om in het buiten­land te gaan werken. Een van de voorde­len is dat ze je tal­enken­nis echt op pri­js stellen. Ik heb al bij ver­schil­lende recruiters gemerkt dat het ze niet inter­esseert als je vier tal­en (en een beet­je Spaans) spreekt.

  Cra­Han: Mer­ci voor die tip. Ik ga alleen hand­ba­gage bijhebben dus douchegel zal wel niet nodig zijn.

  Ine: ’t Is dat hé. Ik ga gewoon een tas meen­e­men met wat doc­u­menten (diplo­ma, extra cv’s) en een boek om te lezen.

  Joke: Enkele tre­f­wo­or­den die de func­tie zouden moeten omschri­jven: analyse, mar­ket­ing, trou­bleshoot­ing, vlot Engels, sterke com­put­erken­nis.

  Mikaël: Info gevon­den, dankuwel. :)

  Muggen­beet: Ik zou niet weten hoe ik Den­nis Burkas moet herken­nen… ;) Vol­gens Wikipedia “he cur­rent­ly resides in Prague.”

  Vince: Het plan is om tegen 8u00 daar te zijn. Ik moet geen grote bagage incheck­en, en die hand­ba­gage wil ik ook beperken tot het min­i­mum.

  Eve: Fun­ny you men­tion it, want de opname stu­dio van U2 ligt vlak om de hoek. Moesten ze naar mijn hob­bies vra­gen dan zeg ik even dat Damien Rice wel ok is, die is toe­val­lig van Dublin. Van Mor­ri­son is ook nen tof­fen, maar aangezien die van Belfast komt kan ik dat maar beter verzwi­j­gen? Wat betre­ft de Bel­gis­che staatsin­richt­ing: die heb ik een tijd­je gele­den eens aan een stel Indiërs moeten uit­leggen. Piece of cake. En dan kan ik natu­urlijk ook nog door­bomen over de link tussen Ier­land en mijn the­sis…

 8. Dublin, zowaar. Ik kan geen tips geven aangezien ik nog wel zal móeten sol­liciteren, je alleen genoeg ‘jezelf zijn’ en suc­ces wensen ;)

 9. Piep!

  Ik kwam even kijken om te zien of er al wat meer nieuws was over Dublin. Het is pas maandag zie ik.
  Dat wordt span­nend. Ik duim iig al voor je mee. :)
  Het feit alleen al dat ze je op basis van het tele­foonge­sprek uitn­odi­gen om naar Dublin te komen mag een enorme boost van uw zelfvertrouwen beteke­nen, denk ik dan zo. Goed bezig.

  Jam­mer dat je dezelfde dag al terug­keert of ik had je lief gevraagd om mijn postkaartveslav­ing te bevredi­gen. :p

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *