Herken­baar stuk­je in De Stan­daard van stress­coach Paul Koeck over hoe je best omgaat met stress op het werk.1Goele de Cort, Het wapen tegen stress? Focus, De Stan­daard, 21–22 jan­u­ari 2017, p. E10. Heel wat van die tips pas ik al jaren toe, met wis­se­lend suc­ces. De beschri­jvin­gen vond ik tre­f­fend genoeg om te delen.

Belan­grijk dat je oppast om niet je brein te over­be­las­ten met werk.

Paul Koeck
Paul Koeck

Stress en burn-out gri­jpen steeds meer om zich heen. […] Koeck heeft er wel een idee over hoe dat komt. “Er waren vroeger maar weinig beroepen waar­bij je een bepaald orgaan of spier­groep con­stant belastte. Nu doen we dat wel met ons brein. Eigen­lijk is [ons brein] niet gemaakt om acht uur per dag con­stant te werken. Zek­er niet nu daar ook nog de smart­phone bijgekomen is, met de bijbe­horende toegenomen verwachtin­gen.”

Mul­ti­tasken is zelden een goed idee. Beter om duidelijk te weten waar je pri­or­iteit­en. Zelf gebruik ik de Eisen­how­er Box voor qua­si al m’n werk en opdracht­en.

Pri­or­iteit­en stellen, dat is dan ook de hoofd­bood­schap die Koeck aan zijn klanten meegeeft. Zow­el op het werk als daar­buiten. […] “Je mag niet uit het oog ver­liezen wat je belan­grijk­ste doe­len zijn. […] Bedenk op welke manier jij het meeste meer­waarde creëert voor het bedri­jf en focus je daarop. Ook als je som­mige mensen dan moet teleurstellen. Anders bli­jf je met hon­der­den drin­gende zak­en bezig, zon­der dat je doet wat je eigen­lijk het beste kan. […] Kies één pri­or­iteit per dag. Stel jezelf de vraag: als ik één ding goed kan doen van­daag, wat moet dat dan zijn?

Eens de pri­or­iteit­en duidelijk zijn, moet je deze natu­urlijk nog realis­eren. Zelf agen­deer ik het moeil­ijk­ste werk lief­st tij­dens mijn beste moment van de dag, voormid­dag van 10u tot 12u.

Het is natu­urlijk niet mogelijk in alle jobs, maar: deel je je tijd in blokken in. Voorzie een blok voor e‑mails, een blok voor pro­jecten, enzovoort. De gouden regel is dat min­stens de helft van de tijd naar één hoofdza­ak moet gaan.

Wie last heeft van stress op het werk, kan miss­chien eens begin­nen met Koeck’s TEDx talk. En wie daar (nog) geen last van heeft, kan alti­jd leren waar je eigen gren­zen liggen.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *