Als his­tori­cus trek ik graag par­al­lellen met vroegere peri­odes. Vol­gde je dit voor­bi­je jaar het nieuws, dan lijkt alles wel een her­hal­ing van wat we in 2020 meemaak­ten. Je kan nog verder terug­gaan in de tijd. Dat deed ook jour­nal­ist Lieven Sioen, met quotes uit het boek van Britse his­tori­cus Michael Pye over de pest in Antwer­pen: De glo­rie­jaren. De gelijke­nis is tre­f­fend. Een waardeo­ordeel laat ik aan u: is onze over­heid even streng als 500 jaar gele­den, of hebben sinds de renais­sance niet veel bijgeleerd?

Pyes plas­tisch relaas van de Antwerpse Gouden Eeuw beschri­jft uitvo­erig hoe ook toen de stad moest bal­anceren tussen het lokken van klanten en het weren van de pest. Dat deed ze met veel kwakza­lver­ij en nog meer pro­cessies. Maar ook met decreten die opmerke­lijk actueel klinken.

1513: Een veror­den­ing legde het sociale lev­en lam door din­ers voor meer dan tien gas­ten te ver­bieden.

1534: Er mocht uit en huis waar pest heer­ste maar één per­soon naar de markt om eten te kopen.

1578: Als de pest lang duurde, wer­den de regels strenger. Zo mocht­en kinderen niet naar school. Zulke nieuwe regels waren nodig, want aan de vorige regels wordt onvol­doende de hand gehouden.

1571: Er ontstond een nieuwe markt in offi­ciële cer­tifi­cate waar mensen me kon­den aan­to­nen dat ze niet aan de dodelijke ziek­te leden. Van­daag heet dat en Covid Safe Tick­et.

Bron: Lieven Sioen, Dwalen, falen en balen, in: De Stan­daard, 30 decem­ber 2021, p. 2. Foto: Sebas­t­ian Steve­niers.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.