Aanslagen in Mumbai, India

terrorisme aanslag Mumbai India

Terror­is­ten, gewapend met snelvu­ur­wapens en hand­granat­en, vie­len ver­schil­lende doel­wit­ten aan in de Indis­che stad Mum­bai: enkele hotels, cen­traal sta­tion ‘Cha­tra­p­athi Shiv­a­ji’, bioscoop ‘Metro Adlabs’, een ben­zines­ta­tion en de twee zieken­huis Cama en St.-George. Er vie­len al zek­er 80 doden. Nieuws over Bel­gis­che slachtof­fers is er voor­lop­ig nog niet.

Mumbai aanslagen kaart

Mum­bai, vroeger Bom­bay en soms ook wel Bol­ly­wood genoemd, is naast stad met 16 miljoen inwon­ers ook een belan­grijk finan­cieel cen­trum van India. De aan­vallen vanavond, kort na mid­der­nacht plaat­selijke tijd, waren niet enkel gericht tegen lux­e­ho­tels waar West­erse toeris­ten verbli­jven.1Het gaat om deze twee lux­e­ho­tels: het vijf­ster­ren­ho­tel Oberoi Tri­dent en Taj Mahal Palace, het sym­bool van Bom­bay. Enkele weken gele­den was kon­ing Albert nog te gast in dit tweede hotel. Aangezien ook een sta­tion en bioscoop wer­den getrof­fen is duidelijk dat de aansla­gen niet enkel tegen west­er­lin­gen gericht zijn, maar ook tegen de gewone Indis­che bevolk­ing.

Mumbai terrorist
A gun­man walks through the Cha­tra­p­athi Siva­ji Ter­mi­nal rail­way sta­tion in Mum­bai, India, Wednes­day, Nov. 26, 2008. (AP Photo/Mumbai Mir­ror, Sebas­t­ian D’souza)

De ver­ant­wo­ordelijkheid werd onder­tussen opgeëist door een onbek­ende islami­tis­che groeper­ing die zichzelf de Dec­can Mujahideen noemt,2Dec­can: ver­wi­jz­ing naar het Hoog­land van Dekan, op het Indi­ase schierei­land; Mujahideen: Nl. Moed­ja­he­di­en, wat in het Ara­bisch “stri­jder” betekent. maar de Indis­che poli­tie ver­denkt de vei­lighei­ds­di­en­sten van buur­land en ‘aartsvi­jand’ Pak­istan van betrokken­heid. In 2006 kostte een eerdere aanslag in Mum­bai het lev­en aan bij­na 200 mensen en vie­len er min­stens 700 gewon­den.

War on Mumbai
The Times of India: “It’s War on Mum­bai”

(27 novem­ber, 8:45u) Het aan­tal dodelijk slachtof­fers is onder­tussen al opgelopen tot meer dan 100, en er vie­len ook meer dan 300 gewon­den. Vol­gens het radion­ieuws zit­ten er nog twee Bel­gis­che zak­en­lui vast in de hotels die bezet wor­den door de ter­ror­is­ten. Indis­che antiter­reureen­heden zouden onder­tussen bezig zijn met de bestorm­ing van een van de hotels.

De BBC heeft foto’s.

(12:45u) “Vei­lighei­d­stroepen lev­eren momenteel stri­jd met de ter­ror­is­ten, maar de poli­tie maakt zich sterk dat de gevecht­en in een slot­fase komen.”

(19:00u) Het Taj Mahal Palace werd onder­tussen bevri­jd. De mensen in het Oberoi Tri­dent bli­jven voor­lop­ig nog gegi­jzeld.

Naar het schi­jnt hebben vijf ter­ror­is­ten ook het joodse Chabad Huis over­vallen, waar ze een rab­bi­jn en drie andere gijze­len.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.