Wereldrecord van het Land zonder RegeringDe min­isite Le Record Du Monde.be is een aan­klacht tegen de lange regerings­vorming in Bel­gië. De verkiezin­gen zijn van­daag 215 dagen gele­den en nog steeds hebben onze politi­ci geen akko­ord bereikt. Om u een beeld te geven wat dat wil zeggen creëerde Sven Grothe deze count­down timer.

Irak

Het huidi­ge werel­drecord van de lang­ste regeringsvorm­ing staat op naam van Irak. In 2009 had dit land in oor­log 289 dagen nog om een werk­ende regering te wor­den.

Ons land heeft nog slechts 74 dagen nodig om dat record te ver­breken. Op 30 maart 2011 is dat werel­drecord van ons!

Burgerprotest

Dit is natu­urlijk alle­maal met een grote dosis humor. Het zou maar erg zijn anders. De laat­ste weken zijn er wel meer van deze burg­er­protesten opge­do­ken: Camp­ing 16, de mars op Brus­sel van 23 jan­u­ari 2011, het ongeschoren baar­den-ini­ti­atief van Benoît Poelvo­orde, etc.

Triumviraat

Hopelijk slaagt het tri­umvi­raat er in om bin­nenko­rt tot een oploss­ing te komen. Het eerste tri­umvi­raat (59–53 v.Chr.) eindigde in een Romeinse burg­eroor­log waar­van enkel Julius Cae­sar als over­win­naar overbleef.

Wie zal deze keer over­win­nen: de Romeinse quote-machine Bart De Wev­er, of échte Ital­i­aan Elio Di Rupo?

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

16 reacties

 1. The more press­ing ques­tion is: Does it mat­ter? What has changed in prac­ti­cal life?

  1. To me per­son­al­ly it doesn’t mat­ter much. It bugs that polit­i­cal opin­ion of each Bel­gian is not reflect­ed in the gov­ern­ment, but for my par­ty noth­ing much would change.

   There are how­ev­er more press­ing issues. Gov­ern­ment offi­cial need to be hired to replace those who retire. There is finan­cial spec­u­la­tion against our eco­nom­ic future, which is hurt­ing BEL20 com­pa­nies on the stock mar­ket. The new finan­cial year has start­ed and a new gov­ern­ment bud­get needs to be deter­mined — King Albert II has asked the pre­vi­ous gov­ern­ment that’s on it’s way out to start work­ing on this. I can name a few more things.

   The main issue is that noth­ing is done. Our neigh­bour­ing coun­tries are mov­ing ahead while we remain stand­ing in one place.

   1. Does Bel­gium have some sort of “emer­gency laws” that allow things to get passed dur­ing a sit­u­a­tion like this? (in words: no gov­ern­ment)

    1. There is a gov­ern­ment of cur­rent affairs. They have some pow­ers, but not all. They have been run­ning things since the elec­tion, 216 days ago now. One of the things they took care of was the Euro­pean pres­i­den­cy from July to Decem­ber 2010. But these peo­ple were elect­ed a long time ago and no longer rep­re­sent the cur­rent polit­i­cal cli­mate.

     1. Well, as long as they can at least take care of day-to-day busi­ness, it could be worse.

      I don’t know if you noticed back then, but Hes­sen had the same kind of gov­ern­ment of cur­rent affairs for a year a few years ago. Same sto­ry as you have now — elec­tion, but no major­i­ty. It took them a year to find a way…

       1. And I guess re-elec­tions wouldn’t make things bet­ter, right?

        7 parties…probably impos­si­ble, espe­cial­ly with the wal­lo­nia-flan­ders-split.

   1. Men moet toch niet al te lang na denken om te weten dat Bel­gie zich momenteel belache­lijk maakt zon­der regering,en dit als hart van europa.

    1. Er is thans nog een regering van lopende zak­en (zon­der vol­heid van bevoegdheid). Die regering onder Yves Leterme was het voor­bi­je half jaar nog voorzit­ter van de Europese Unie, zon­der noe­menswaardi­ge inci­den­ten.

     Het prob­leem op zich is dat het Bel­gis­che volk via de verkiezin­gen van 2010 heeft aangegeven een andere koers te willen varen. Zolang er geen nieuwe regering is bli­jven deze wensen onvervuld.

 2. Wij zijn een aan­tal gewone burg­ers die het beu zijn. Via Inter­net willen wij de poli­tiek­ers aans­poren nu ein­delijk eens hun werk naar behoren te doen

  www. burgerprotest.be

  1. Naast Grieken­land heeft Bel­gië de meeste schulden van heel Europa, als dat niet tot nadenken maakt weet ik het ook niet meer.

   1. Ver­lies ook niet uit het oog dat Ital­ië de voor­bi­je jaren een aardig pot­je schulden heeft zit­ten opbouwen. Berlus­coni heeft goed zijn best gedaan. En dan zijn er ook nog Por­tu­gal, Span­je, en ook een beet­je Frankrijk. Denk je dat dit iets te mak­en heeft met de “zuider­se men­tal­iteit”? In bijvoor­beeld Scan­di­nav­ië zie pre­cies je veel min­der dergelijke prob­le­men lijkt het.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *