Net als Traf­fic (2000) is ook Syr­i­ana een film van Stephen Gaghan. En ook net als bij Crash, Lost, en 24 mag je je dus verwacht­en aan ver­schil­lende door elka­ar lopende ver­haal­li­j­nen, die doorheen de film samen­vloeien, en zo een globaal beeld te tonen. Het ver­haal vol­gen valt wel mee, zolang je maar bli­jft oplet­ten en je ver­stand gebruikt.

Syriana
Cool guys don’t look at explo­sions

Onder­w­erp van de film is de wijze waarop de Verenigde Stat­en het regerings­beleid van een fic­tief olier­ijk emi­raat in het Mid­den-Oost­en tra­cht te beïn­vloe­den. George Clooney speelt een CIA-agent en Matt Damon een finan­cieel ana­lyst. Bedreigin­gen, cor­rup­tie, broe­d­er­mo­ord, het komt alle­maal aan bod. Som­mige momenten zijn iets min­der fraai, bijvoor­beeld wan­neer de vinger­nagels van Clooney een tang tegenkomen.

Vol­gens mij is deze film niet geschikt voor mensen die zich totaal niet inter­esseren voor de actu­aliteit. Zelf heb ik er wel weer enkele nieuwe gedacht­en­gan­gen uit kun­nen halen. Heel boeiend, vind ik. En ergens zit er ongetwi­jfeld een grond van waarheid in.

+ Offi­ciële site
+ Trail­er
+ IMDB

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

2 reacties

  1. verwacht­en aan ver­schil­lende door elka­ar lopende ver­haal­li­j­nen die door elka­ar lopen

    ik had het niet beter kun­nen ver­wo­or­den :P

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *