Crash

De bioscoop is tegen­wo­ordig erg duur gewor­den, zek­er als je vakantieplan­nen hebt voor de zomer maar voor­lop­ig slechts over het bud­get van een werk­loze stu­dent beschikt. Moesten de Franse vak­bon­den beto­gen aan de Sor­bonne nu sub­sidiëren, er zou miss­chien nog ruimte zijn voor een reis­je. Om de avond toch te vullen huur­den we dan maar ‘Crash’.

Het ver­haal van Crash speelt zich af in Los Ange­les, Cal­i­for­nia. Heel wat inter­es­sante onder­w­er­pen komen aan bod. De diverse per­son­ages hebben ern­stige raciale vooro­orde­len en wor­den doorheen het ver­haal ged­won­gen dit in te zien en indi­en nodig bij te stellen. Ze komen met elka­ar in con­tact door auto-ongelukken, schi­et­par­ti­jen, en car­jack­ings. Door hun inter­ac­tie komen de rassenspan­nin­gen in de Verenigde Stat­en boven.

Voor een keer geen ver­film­ing van een of ander boek, maar nog eens een orig­i­neel script. Alhoewel een cast vol ster­ren niet alti­jd goeds beloofd , lukt het hier dus wel weer. ‘Crash’ van Paul Hag­gis heeft niet voor niets de Oscar voor beste film gekre­gen. In deze film zit voor iedereen wel een herken­bare sit­u­atie.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.