Stemrecht of stemplicht, hoe zit dat in België?

Stemrecht

Ons stem­recht is voor mij een van de belan­grijk­ste ver­wor­ven­heden van de voor­bi­je eeuwen. Helaas zien veel mensen dat niet zo. Die mensen bli­jven zondag liev­er thuis. Erg­er nog is de poli­tieke apathie: “Waarom zou ik aan deze verkiezin­gen deel­ne­men? Mijn stem telt toch niet.”

Van zo’n ingesteld­heid kan ik het van kri­j­gen. Hoeveel duizen­den mensen stier­ven zodat wij in ons democ­ra­tis­che land de kans kri­j­gen om zelf onze wet­gev­ers te selecteren? Bek­ijk het grotere per­spec­tief  en je ziet hoeveel beter het nu is.

Weg is het ‘cijn­skies­recht’, waar­bij belast­ing­be­talers meer of min­der stem­men kon­den kri­j­gen. In 1830 waren er ocharme 46.000 Bel­gen kies­gerechtigd.

Weg is het meer­voudi­ge kies­recht, waar­bij je extra stem­men mocht indi­enen naarge­lang diplo­ma of belast­ingschaal. Dat was écht nog 1918.

Weg is het man­nelijk priv­i­lege waar­bij ¾ chro­mosoom zou bepalen wie dit land mocht lei­den. Sinds de introd­cutie van stem­recht voor vrouwen in 1948 tellen ook onze moed­ers, zussen en dochters mee.

Dat is de manier waarop ik dit ontzettende voor­recht bek­ijk. Deze hele voorgeschiede­nis in gedacht­en vult me met trost en fier­heid voor wat onze voor­vaderen voor ons verkre­gen hebben. Om dan nu onze verkiezin­gen te vergelijken met faits divers, daar kan ik moeil­ijk tegen.

Tot slot nog dit detail: er is in Bel­gië geen stem­plicht. Wel is er een ‘opkom­st­plicht’. Blan­co stem­men mag, maar uit die zetel komen zal je. Alle 7,9 miljoen van ons.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *