George W. BushDe lan­den die eer­gis­teren wer­den bestem­peld als nieuwe lan­den van de ‘Axis of evil’ hebben onder­tussen hun onge­noe­gen lat­en blijken.

Zimbabwe

De Zim­bab­waanse min­is­ter van Cor­rup­tiebe­stri­jd­ing, Didy­mus Mutasa, zei op de Britse zen­der BBC dat de VS prob­le­men zullen kri­j­gen als zij pogen Zim­bab­we aan te vallen, zoals eerder Irak. De Iraki’s hebben de Amerika­nen reeds niet goed behan­deld. Als de VS naar Zim­bab­we komen “zullen ze wat beleven”, beloofde hij. De regering beschimpte Con­doleez­za Rice nog als “fas­ciste”. (Lees meer)

Wit-Rusland

De woord­vo­erder van het Wit-Rus­sis­che min­is­terie van Buiten­landse Zak­en, Andrej Savinit­sj, betitelde de uit­sprak­en van Rice als “ver ver­wi­jderd van elke realiteit”. “Valse stereo­typen en vooro­orde­len vor­men een slechte basis voor een doel­tr­e­f­fend buiten­lands beleid”.

De Wit-Rus­sis­che pres­i­dent Alek­sander Loekas­jenko wordt door zijn crit­i­ci bestem­peld als “de laat­ste dic­ta­tor van Europa”. In Wit-Rus­land heeft de VS vorig jaar reeds een mis­luk­te “democ­ra­tis­er­ings­poging” onder­nomen via het inmid­dels in Servië, Georgië en recen­telijk Oekraïne beproefde rev­o­lu­tie-sys­teem. Wit-Rus­land vin­dt het een ideaal tijd­stip om de anti-Bush­film Fahren­heit 9/11 van Michael Moore op de staat­stele­visie uit te zen­den.

Cuba

De Cubaanse regering eiste dat de VS onmid­del­lijk een eind zouden mak­en aan de schendin­gen van de mensen­recht­en op het, in het oost­en van het eiland gele­gen, Amerikaanse marines­te­un­punt Guan­tá­namo. “De gruwel­daden die op deze basis begaan zijn en het feit dat dit ille­gaal bezet Cubaans grondge­bied als gevan­ge­nis wordt gebruikt, schendt tal­rijke bepalin­gen van het volken­recht” heette het in een op de tele­visie voorgelezen protest­no­ta van het Cubaanse min­is­terie van BZ. (Op de basis wor­den sedert begin 2002 ver­meende Tal­iban- en al-Qaidas­tri­jders gevan­gen gehouden. De VS hebben het ste­un­punt in 1903 van Cuba in pacht gekre­gen. Sedert de Cubaanse rev­o­lu­tie van 1959 weigert Cuba de Amerikaanse pacht­be­talin­gen en eist het de terug­gave van het gebied.)

Birma

Daar hebben ze waarschi­jn­lijk andere zak­en aan hun hoofd.

Iran

In Iran zouden al enkele weken Spe­cial Forces van de VS oper­eren. Er is een ver­moe­den dat zei op zoek zijn naar bewi­jzen en miss­chien ook reeds mogelijke doel­wit­ten ivm nucle­aire instal­laties. De VS ontken­nen natu­urlijk formeel, maar het nieuws werd o.a. al overgenomen door de BBC.

Noord-Korea

Vanu­it Noord-Korea komt meestal zeer weinig nieuws, maar ik ga toch regel­matig eens kijken op de nieuws­site van de DPRK (Demo­c­ra­t­ic People’s Repub­lic of Korea).

Daar hebben ze het voor­namelijk over hun buur Zuid-Korea en hoe slecht die wel is. Daar­naast gaat het vooral over hun lei­der Kim Jong Il (kijk eens naar de vierde foto achter deze link).

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.