UNESCO logoPalesti­na is vanaf van­daag offi­cieel lid van UNESCO, de VN organ­isatie voor onder­wi­js, weten­schap en cul­tu­ur. Tij­dens de algemene ver­gader­ing in Par­i­js stem­den maandag­mid­dag 107 lid­stat­en voor, waaron­der Bel­gië. 53 lan­den onthield­en zich, en 14 stem­den tegen.

Dit weer­spiegelt het feit dat de Palesti­jnse Autoriteit aanzien­lijke vooruit­gang heeft geboekt op weg naar de vorm­ing van een staat, mede dankz­ij de bij­dra­gen van de EU en van Bel­gië.

Provocatie

De besliss­ing van de VN-cul­tu­uror­gan­isatie UNESCO om de Palesti­j­nen vol­waardig lid­maatschap te geven, valt in bij­zon­der slechte aarde bij Israël en de Verenigde Stat­en.

Ter­wi­jl de VS prompt hun bij­dra­gen aan de UNESCO stopzetten, kondigde Israël aan zijn lid­maatschap te herzien en ver­sneld 2.000 wonin­gen te bouwen in joodse ned­erzettin­gen in de Palesti­jnse gebieden in Oost-Jeruza­lem en op de West­elijke Jor­daa­noev­er.

Zou Israël niet beter 2.000 scholen bouwen voor die Palesti­jnse kinderen? Zo her­vallen ze ten min­ste niet in het extrem­isme en komen de cul­turen wat dichter bij elka­ar.

Erkenning

Voor de Palesti­j­nen is de con­tro­ver­siële erken­ning vooral een sym­bol­is­che over­win­ning. Ze streven naar lid­maatschap van de Verenigde Naties, en beschouwen de erken­ning van de UNESCO als een eerste stap richt­ing inter­na­tionale erken­ning van een Palesti­jnse staat.

Vol­gende maand stemt de VN-Vei­lighei­d­sraad over vol­waardig lid­maatschap. Ik voor­spel nu al dat de VS hun veto zullen gebruiken, net als de tien­tallen vorige keren toen dit item op de agen­da stond. Dit past bin­nen de Negro­ponte doc­trine.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *