Paintball babes

Vrijdag doen we aan team­build­ing met het werk. Pas de voor­bi­je dagen werd duidelijk wat we zouden doen: paint­ball.

Alti­jd al eens paint­ball willen doen, maar het is er nog niet van gekomen. De laser shoot­ing met de stu­den­tev­erenig­ing komt nog het dichtst in de buurt, maar dat indoor laserga­men is al jaren gele­den.

Het leek me dan ook hand­ig om eens enkele paint­ball tips te verza­me­len. Ik kwam alvast een aan­tal inter­es­sante regels tegen, dus waarom niet meteen delen met de rest van de wereld.

 1. Zet nooit je masker af

  Nooit. Zelfs niet als je scherm aan­dampt. Dit is niet voor niets regel #1. Zo’n kleine bal­let­je vanop de ver­keerde afs­tand op het ver­keerde moment en je bent bij­na zek­er een oog kwi­jt. En als het er al naast gaat, dan is een lad­ing verf slikken een weinig benei­d­baar alter­natief. Daar komt natu­urlijk ook bij dat je medespel­ers nooit opzettelijk op je hoofd mogen mikken.

 2. Draag losse paintball kleding en laagjes

  Losse kledij maakt veel gemakke­lijk om vlot te bewe­gen. Enkele extra lagen kleren onder­aan kan helpen om min­der hard een impact te  voe­len. Door de extra veerkracht is er ook min­der kans dat de paint­ball barst, zodat je geen last hebt van painball en langer kan spe­len. Kies com­fort­a­bele kledij die weinig gelu­id maakt als je ermee loopt of sluipt. Hoge schoe­nen bescher­men je enkels.

 3. Verken het terrein

  Vooraleer je game begint is het alti­jd inter­es­sant om het veld eens te verken­nen. Ken­nis van het ter­rein en de aan­wezige obstakels kan je helpen om sneller een strate­gie uit te werken. Vanu­it een boom of hoger ter­rein heb je een beter overzicht, en kom zie miss­chien nieuwe mogelijkhe­den.

 4. Heb een plan

  Impulsief ron­dren­nen en in het wilde weg schi­eten is uit­er­aard leuk voor even, maar zon­der paint­ball tac­tiek zal je al snel uit­vallen. Maak bin­nen je team duidelijk plan­nen: verdeel rollen, plan een strate­gie, spreek code­wo­or­den af, heb een posi­tie om op terug te vallen, enz. Als iedereen weet wat te doen bij iedere sit­u­atie heeft je team meer kans op over­leven, en op de over­win­ning. Ook in een klein­er team kan je afspreken: zoek een bud­dy en beweeg om de beurt over het ter­rein ter­wi­jl je bud­dy vuur­dekking geeft.

  Paintball Tips voor Beginners

 5. Twee keer kijken

  Drie keer, zoals in het ver­keer, duurt te lang; één keer is dan weer te kort. De eerste keer dat je vanachter je bescher­mde posi­tie kijkt moet je snel de sit­u­atie inschat­ten en zo nodig je doel­wit localis­eren. De tweede keer dat je kijkt doe je dat met je air­soft geweer in de aanslag en moet je mikken om te schi­eten. Je weet waar de tar­get is en bespaart dus enkele cru­ciale sec­on­den tijd.

 6. Mik niet te ver

  Het lijkt wellicht sto­er om vanop een verre afs­tand iemand aan te schi­eten, maar de kans dat dit lukt is vrij klein. Zo’n paint­ball vliegt nogal makke­lijk uit de richt­ing, en over een grotere afs­tand is de kans dat je paint­ball nog uiteen spat steeds klein­er. Er staat geen paint­ball shop op het ter­rein dus je verk­wist kost­bare kogels die lat­er nog nodig zijn. Dit wil natu­urlijk niet zeggen dat je van heel dicht­bij moet gaan schi­eten. Dit kan erg pijn­lijk zijn. Boven­di­en kan schei­d­srechter je van het veld halen wan­neer je opzettelijk vanaf te dicht schi­et.

 7. Mik op harde delen

  We willen dat de verf­bal breekt en je een kill kri­jgt. Mik daarom op de harde delen van je tegen­stander: geweer, schoe­nen, masker, gewricht­en (knie, elle­boog). Dat is effi­ciën­ter.

  Paintball geweer of gun

 8. Blijven bewegen

  Wees onvoor­spel­baar. Schi­et vanu­it een posi­tie, en ver­plaats je meteen naar een andere. Je tegen­stander kan nooit weten waar je de vol­gende keer opduikt.  Tij­dens je ver­plaatsin­gen regel­matig stop­pen en observeren om de sit­u­atie in te schat­ten.

 9. Wissel van tactiek

  Als je enkele keren speelt zal opvallen dat som­mige mensen alti­jd defen­sief of agressief paint­ball spe­len. Daar is niets mis mee. Som­mi­gen zijn nu een­maal agressiev­er dan anderen. Maar alti­jd dezelfde sti­jl gebruiken wordt voor­spel­baar, en op die manier heeft je tegen­stander een voordeel. Bli­jf je tij­dens het spel wis­se­len van tac­tiek, dan ben je onvoor­spel­baar en kan je de tegen­stander vak­er uitschake­len.

 10. Sportief blijven

  Iedereen moet tegen zijn ver­lies kun­nen. Wordt je ger­aakt en het bal­let­je barst, probeer dat dan niet af te veg­en. Wees sportief en ver­laat het veld. Het duurt slechts 20 minuten tot het vol­gende spel begint.

Tien paint­ball tips. Of ik ze zelf alle­maal ga kun­nen toepassen valt nog af te wacht­en. Lat­er meer.

(Zater­dag 9 mei) Gis­teren was geweldig! Ik heb echt een echte superdag achter de rug bij Stafort: out­door paint­ball spe­len in het fort van Stabroek. Uitein­delijk waren we met zo’n 45 spel­ers, verdeeld in twee teams. Ons team met de groene gezichts­maskers nam het op tegen de zwarte maskers — uit­er­aard won het groene team.

Ik heb vaak aan m’n eigen tips gedacht en aan mogelijkhe­den om die toe te passen. Toch moet ik het een en ander van boven­staande the­o­rie nuanceren. Want wat mooi lijkt in the­o­rie is in prak­tijk niet alti­jd haal­baar.

 • Con­di­tie hebben, zek­er op een groot woods­ball ter­rein als het onze, is geen over­bod­i­ge luxe. Van veel lopen en hij­gen zal je vizier al snel aan­damp­en. En dan ben je prak­tisch nut­teloos als aanvaller/verdediger.
 • Je zit ver­domd snel zon­der paint­bal­let­jes. Voor ik het wist zat ik door m’n eerste lad­ing. Bijvullen tij­dens iedere pauze is dus aanger­aden. Twee keer kwam ik zon­der muni­tie te zit­ten. Wat doe je dan? Gewoon bli­jven door­spe­len, veel lawaai mak­en, en hopen dat de tegen­stander erin trapt.
 • Wordt je ger­aakt aan je geweer? Bli­jf dan gewoon door­spe­len. Je hebt miss­chien over­al verf zit­ten, maar het bal­let­je heeft je niet ger­aakt. Vertrouw er maar op dat je zo’n rake bal heus wel zult voe­len.
 • Chaos werkt. Plan­nen mak­en helpt niks wan­neer er na over­leg geen uitvo­er­ing is. Toch is het ver­bazend om te zien hoe ver je komt als iedereen er maar op lost rent.
 • Geluk hebben met het geweer dat je kri­jgt (als je er zelf geen hebt). Dat van mij schoot zo goed als per­fect, zelfs vanop lange afs­tand, maar anderen had­den min­der geluk. Min­stens tien kills maak­te ik vanop meer dan twintig meter: een goede posi­tie zoeken, aan­leggen en *pats* raak. Die head­shots zijn de max!

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

8 reacties

 1. Mja, en als het indoor paint­ball is (Eek­lo): mak­en dat je kleren draagt die achter­af weg mogen wor­den gegooid. Het ganse spelveld wordt namelijk niet bepaald geschoond na elke spel­beurt. Als je een duik neemt, dan doe je dat vrij let­ter­lijk in een flinke plas ver­schaalde verf en openge­barsten cap­sules.

  Eén keer gedaan: nooit meer!

  1. Dat indoor paint­ball een smerige bedoen­ing is kan ik best geloven. Wil je je kleren nog houden, dan is woods­ball een beter alter­natief. Op ons ter­rein lagen er ook nog veel hele cap­sules. Maar die zullen wel genoeg gauw ver­gaan, of tussen de stru­iken rollen. In ieder geval weinig om je zor­gen over te mak­en.

  2. @ Matthias…
   Ook al paar keer naar paint­ball Eek­lo gaan spelen…Wij kre­gen wel een pak om kledij te bescher­men?! Ik ga zek­er terug!

  1. I know, I know. ;) Maar iedereen had een masker op dus op zich kon het niet echt kwaad. Achter­af voelde ik me wel serieus schuldig voor al die mensen met smur­rie in hun haar.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *