London Bombing (by Walt Handelsman)

Sommige lui waren blijk­baar niet zo blij met die over­win­ning van Lon­den. Wel raar, want er deed toch hele­maal geen Ara­bisch land mee aan de pre­s­e­lec­ties. Of komt het miss­chien door die Britse aan­wezigheid in Irak? Wie zal het zeggen…

Onder­tussen gaat heel Enge­land op zoek naar ver­dachte rugza­kken, om ze ver­vol­gens met een robot tot ont­ploff­ing te bren­gen, wat vaak enkel boter­ham­men-met-choco doet rond­vliegen. Rugza­kverkop­ers lachen onder­tussen stil in hun vuist­je.

Toch raar dat dit alle­maal zomaar kan, in de stad met de meeste beveiligingscamera’s ter wereld. Het con­trol­eren van al die opnames zal ongetwi­jfeld ontzettend veel tijd in beslag nemen. Het is valt te hopen dat ze ook daad­w­erke­lijk iets vin­den. Kri­tis­che stem­men betr­e­f­fende de financier­ing van het hele sys­teem zullen anders gauw genoeg opduiken.

Kun­nen we hier iets uit leren? Natu­urlijk! Het is niet meer nodig om dure explosieven te kopen en die ver­vol­gens zo onop­val­lend mogelijk op een druk­be­zochte plek achter te lat­en. Het enige wat je in feite nog moet doen om city-wide paniek te veroorza­k­en is enkele tassen vol oud papi­er prop­pen en die achter­lat­en waar veel volk is.

Hopelijk staat straks de BSV niet aan de deur, of komt er weer zo’n domme brief (PDF) van de Amerikaanse ambas­sade. Het is alle­maal erg genoeg. Die enkele Brit­ten die ik ken waren gelukkig niet in de buurt vorige don­derdag, en mijn Lon­dense kam­er­aad zat veilig en wel in de Kem­pen, voor een begrafe­nis.

13u19: Moesten de ter­ror­is­ten nu eens een bom­met­je ver­stop­pen in een vuilzak en die op straat achter­lat­en, dan zou het toch goed mogelijk zijn dat we na ver­loop van tijd geen last meer zouden hebben van sluik­storten. Nie­mand durft zijn afval nog achter­lat­en uit schrik om opgepakt te wor­den, en de zak­jes zouden direct wor­den weggenomen door poli­tie e.d.

Ik zal straks nog eens verder nadenken over ‘prob­le­men’ die op die manier oplos­baar zijn. Nu eerst verder t‑zissen.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.