Ordonnans avec string

Literatuur boekSchri­jver moet een erg een­za­am beroep zijn soms. De hele tijd alleen zijn met je gedacht­en is vol­gens mij niet alti­jd even gezond. Tegen­wo­ordig gebeurt het schri­jven al regel­matiger door mid­del van een com­put­er, maar vroeger zat je daar met je pen en papi­er. Wan­neer je met een scrip­tie opgeza­gelt zit is de keuze vlug gemaakt, maar ’t is ook wel jam­mer dat je zo het con­tact met je mate­ri­aal ver­li­est.

Ik ken een man die ver­haalt­jes verzint en ’s mor­gens al heel in de vroegte begint.
Hij schri­jft over hek­sen en elfen en feeën van kwart over zessen tot ’s mid­dags bij tweeën.
Hij schri­jft over prin­sen en over prins­essen van kwart over tweeën tot ’s avonds bij zessen.
Dan slaapt hij en ’s mor­gens begint hij weer vroeg. Hij heeft aan een ink­t­pot­je lang niet genoeg.
Hij heeft in zijn tuin dus een vijver vol inkt, een vijver door donkere stru­iken omringd,
en alti­jd, wan­neer hij moet denken, die schri­jver, dan doopt hij zijn kroon­t­je­spen weer in de vijver.
Hij heeft nu al tien­duizend sprook­jes ver­zon­nen en is weer pas aan een ander begonnen.
En als hij daar zit tot het eind van zijn lev­en, miss­chien is die vijver dan leeggeschreven.

De sprook­jess­chri­jver van Annie M.G. Schmidt,
Uit: Een vis­je bij de thee

Hele dagen voor je com­put­er aan een the­sis zit­ten typen is echt zo onge­zond als het klinkt. Nog een geluk dat er hier op kot voor­lop­ig alleen toeris­ten rond­lopen die door de dag prak­tisch alle­maal in de ‘bene­den­stad’ uithangen, op de vierde dag van de Gentse Feesten.

Dat geeft mij de kans om goed door te werken aan dat ver­domde onaan­ge­name eindw­erk, ookal liep niet alles vol­gens plan. Ik wil graag posi­tief bli­jven, maar stiekem hou ik er toch nog reken­ing dat ik ook wel eens een the­sis­jaar aan m’n broek kan kri­j­gen.

Omdat de boog niet alti­jd ges­pan­nen kan staan gaat de MSN mes­sen­ger zo nu en dan eens aan. Mes­sen­ger: weer­al zo’n naam die wordt overgenomen. Koerier, bode, bezorg­er, ordon­nans.. Dat laat­ste klinkt nog zo slecht niet. Laat ons dat voor­lop­ig maar gebruiken in plaats van de Ned­er­landse taal nog meer te ver­drin­gen.

Vol­gens de ordon­nans is iedereen ofwel bezet of afwezig, en dat net nu ik net zin heb in een online com­put­er­spel­let­je. Dammen of kaarten of sim­pel­weg mij­nen­veg­er, weet ik veel. Maar zon­der tegen­stander is daar nul kans toe.
Weinig soeps dus. Behalve dan voor dat onge­wone tek­st­je linkson­der in de hoek van m’n schermp­je. Het lijkt ver­dacht veel op reclame..

Ik ben een sexy string

Een “sexy string op eBay”? Hmm, ja. Zo een­za­am zijn we nu ook weer niet.

Update: Samen met Pierre voor DOVO gespeelt, beet­je speed-kaarten en tussendoor wat Euro­pea­nen in de pan hakken. Al bij al nog een ontspan­nen avond. :-)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.