BlogWie blogt of een eigen site heeft, moet zich vol­gens de let­ter van de wet lat­en reg­istr­eren en daar­bij 25 euro betal­en aan de pri­va­cy­commissie. Het gaat om de wet op de bescherming van de per­soon­lijke lev­enss­feer. Deze is van toepass­ing op bij­na alle sites of blogs met een reac­tiefor­muli­er of een bezoek­er­steller. De pri­va­cy­commissie, de organ­isatie die de nalev­ing van de pri­va­cy­wet­ten in ons land con­troleert, is niet van plan om een kruis­tocht te begin­nen. Maar zij zegt dat het wel degelijk om een lacune in de wet gaat.

Het reac­tiefor­muli­er zoals dit op duizen­den sites te vin­den is, lijkt de groot­ste doo­d­doen­er voor de wet. Zo’n for­muli­er valt onder het elek­tro­n­isch verza­me­len en ver­w­erken van gegevens; zelfs wan­neer iemand dit vri­jwillig invult. Ook een script waarmee het aan­tal bezoek­ers wordt geteld valt hieron­der, zodra de IP-adressen zicht­baar zijn voor de beheerder.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.