Luchtk­waliteit in Vlaan­deren is verre van opti­maal. Fijn stof, roet en stik­sto­fox­ide zijn nog steeds overvloedig aan­wezig in de lucht die wij alle­maal inade­men. Dat is al jaren zo. Vol­gens het laat­ste rap­port van de Vlaamse Milieu­maatschap­pij ver­be­ter­de onze kwaliteit licht­jes in 2012, maar ligt het nog steeds boven de aan­vaard­bare nor­men.

Vlaanderen scoort slecht

Mijn eigen lon­gen zijn al vrij gevoelig voor irriterende deelt­jes in de lucht. Het voor­jaar is geen pret­tige tijd. En dan lees je zoi­ets in de ocht­end­krant:

Wat fijn stof betre­ft, halen alle meet­sta­tions de jaar­grenswaarde van 40 μg/m^3. […] Alleen bij vier meet­sta­tion in de Antwerpse haven en in de Antwerpse agglom­er­atie was er sprake van een over­schri­jd­ing.1Metro, Luchtk­waliteit beter, maar nog niet opti­maal, 19 decem­ber 2013, p. 3.

Europese normen?

Vlaams min­is­ter Joke Schau­vliege (CD&V) zegt dat ze er aan bezig is. Ook Europa wil eve­neens werk mak­en. Een opval­lende quote uit het­zelfde:

Slechte luchtk­waliteit eist tien keer zo veel mensen­levens als ver­keer­songevallen, en het zadelt de Europese samen­lev­ing jaar­lijks op met een fac­tu­ur van ruim 23 mil­jard euro.

Alle­maal goed en wel dat men over die data beschikt. Maar wat heb je er aan wan­neer jouw regeringlei­ders investeren in de aankoop van ‘propere lucht’ in het buiten­land en de milie­unor­men aan hun laars lap­pen ten voordele van de heilige koe die ‘economisch her­s­tel’ heet?

Chinees surrealisme

Smog boven de Verboden Stad in Peking, China
Smog boven de Ver­bo­den Stad in Peking, Chi­na

Uit­er­aard kan je stellen dat het elders nog veel elders gesteld is.2Foto: Bri­an Jef­fery Beg­ger­ly, Smog over Beijing’s For­bid­den City, Wiki­me­dia Com­mons, 15 sep­tem­ber 2005. Neem nu bijvoor­beeld Chi­na, waar het ver­schil tussen smog en mist bij­zon­der vaag is — pun intend­ed. In het zuid­west­en van Chi­na werd onder­tussen zelfs een echte ‘smogk­lin­iek’ geopend, met een aparte afdel­ing voor patiën­ten die long­prob­le­men ondervin­den door de luchtvervuil­ing.

Een grondi­ge algemene aan­pak lijkt onbestaande, eerder desin­for­matie, zoals ik onlangs zag in een bizar stuk­je zwarte humor tij­dens een aflev­er­ing van The Col­bert Report.3The Col­bert Report, Tip/Wag — All-Chi­na Edi­tion, Com­e­dy Cen­tral, 17 decem­ber 2013.

Amid the gloomy out­look, how­ev­er, there’s some silver-lining—CCTV, China’s nation­al broad­cast­er, has iden­ti­fied five ben­e­fits of the smog:4Heng Shao, Bizarre Chi­na report: five ben­e­fits of a smog­gy Chi­na, sew­er home and more, Forbes, 9 decem­ber 2013.

1. “…first, it has made peo­ple more unit­ed, because smog is a com­mon ene­my every­where in Chi­na.”

2. It pro­motes equal­i­ty “… because both the rich and the poor have to inhale the same pol­lut­ed air.

3. It has made the Chi­nese more aware of its role as the “world’s fac­to­ry.”

4. “… it has made the Chi­nese more knowl­edge­able…” about pol­lu­tion.

5. “… it has made the Chi­nese more humor­ous” because “that sense of humor is the source of strength for defeat­ing the smog.”

Yes, laugh­ter is the best medecine, if you can laugh with­out inhal­ing.

Is deze absurde sit­u­atie waar wij over enkele jaren ook naar­toe gaan?

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *