Kuifje en het Geheim van de Eenhoorn

De avon­turen van Kuif­je. Ik groei­de er mee op. Alle albums staan thuis in de boekenkast. En nu is er ook een nieuwe film. Omdat het aan­tal albums beperkt is gebleven tot 23 in totaal heb ik ze alle­maal meer­maals gelezen. Het was dezelfde herken­bare sti­jl als Quick & Flup­ke. Ik was dus meteen mee.

In de schuif

In het verleden waren al vier eerdere pogin­gen om de reporter van Hergè te ver­fil­men: Het geheim van het Gulden Vlies (1961), De blauwe sinaas­ap­pels (1964), De zon­netem­pel (1969) en Het haaien­meer (1972). Voor deze ver­film­ing schaar­den zich grote namen achter de inter­na­tionale pro­duc­tie: Steven Spiel­berg, Peter Jack­son, Andy Serkis, etc.

In 1983 ontv­ing Georges Rémi alias Hergé een eerste brief van Steven Spiel­berg met het ver­zoek de film­recht­en voor Kuif­je af te staan. Hergé was uit­er­aard bij­zon­der opge­to­gen, want de toen mid-der­tiger Spiel­berg had toen al een indruk­wekkend aan­tal films gemaakt zoals Jaws, Raiders of the Lost Ark en E.T.

Ondanks dit ini­tiële ent­hou­si­asme bleef het project in de schuif liggen. Nu, bij­na der­tig jaar nadat Steven Spiel­berg voor het eerst stri­pau­teur Hergé con­tacteerde in ver­band met een Kuif­je-film, mag de Hol­ly­wood-regis­seur zijn liefde voor “de groot­ste Bel­gis­che strip­figu­ur” op het pub­liek loslat­en.

Witte bolletjes

Alhoewel het oor­spronke­lijk de bedoel­ing was om een echte film te mak­en, kozen Spiel­berg en Jack­son er toch voor om ani­matie en live actie samen te bren­gen. Via motion cap­ture wer­den beweg­in­gen van lichaam en gezicht zo authen­tiek mogelijk weergegeven in een 3D film. De acteurs mocht­en een met witte bol­let­jes en sen­soren beplak­te body­suit aantrekken, waar­na zo’n 100 camera’s iedere beweg­ing opvol­gden.

“Weer­al een 3D-film!”, hoor ik u zucht­en. Voor­lop­ig bli­jf ik dezelfde mening toegedaan. Al te vaak kri­j­gen we tegen­wo­ordig die verve­lende 3D-bril­let­jes om de oren ges­me­ten. Kiezen tussen drie of twee dimen­sies is er meestal niet bij, en zo betaal je nog eens extra voor iets wat thans nog weinig meer­waarde geeft. Hopelijk komt daar snel veran­der­ing in.1Eind 2012 brengt Toshi­ba een scherm uit dat 3D kan weergeven zon­der bril­let­je. Ervar­ing leert me dat ook de bioscoop niet lang zal achterbli­jven. Voor­lop­ig is het uitk­ijken of Spiel­berg de bestaande tech­nieken naar nieuwe hoogtes kan bren­gen.

Authentiek digitaal

Ook de locaties uit de strips wer­den waarhei­ds­getrouw, dig­i­taal nage­maakt. Daar­bij werd met veel aan­dacht en respect gekeken naar de details die Hergé in zijn tekenin­gen uitwerk­te. Men kon zich daar­naast ook baseren op de gek­ende teken­films. Wat ik zelf een beet­je jam­mer vind is dat de herken­bare stem­men uit deze teken­film­reeks niet wer­den overgenomen. Geen Michael Pas dus al stem van Kuif­je.


(Boven­staande video is niet de offi­ciële open­ings­gener­iek van Kuifje’s nieuw­ste film, maar een fan­film met ele­menten uit alle 23 albums. Een bij­zon­der knappe cre­atie als je het mij vraagt.)

Aan­vanke­lijk stelde ik mezelf ook vra­gen bij de echtheid van de film. Zo zag ik in het sta­tion een poster van Kapitein Had­dock die op het punt stond de Thalys naar Par­i­js te nemen. Diverse film­trail­ers stelden me gelukkig gerust. De film speelt zich weldegelijk af in het mid­den van de 20ste eeuw. En gelukkig maar, want stel je voor: Kuif­je die even zijn gsm boven­haalt om pro­fes­sor Zon­nebloem te DM’en. Dat zou nooit gew­erkt hebben!

Vol­gens som­mige bron­nen is deze film gebaseerd op drie albums: De Krab met de Gulden Scharen, Het Geheim van de Een­hoorn en De Schat van Schar­lak­en Rack­ham. Spiel­berg zou plan­nen hebben om een trilo­gie te mak­en van The Adven­tures of Tintin. Welke albums hier­na aan bod zouden komen is nog niet hon­derd pro­cent zek­er.2Op IMDB zie ik wel een gep­lande film voor 2013: The Adven­tures of Tintin: Pris­on­ers of the Sun. Vol­gens mij zal me zich hier­voor baseren op de albums ‘De 7 kristallen bollen’ (1948) en De zon­netem­pel (1949). Op basis van dit ver­haal werd in 2011 al een suc­cesvolle musi­cal gemaakt.

Wereldpremière

Over het ver­haal zelf kan ik nog niet veel schri­jven. Daar­voor moet ik de film te zien kri­j­gen. Vanaf woens­dag 26 okto­ber komt The adven­tures of Tintin: The secret of the uni­corn bij ons in alle zalen.

De film ging afgelopen zater­dag alvast in pre­mière in de Brus­selse bioscoop UGC De Brouck­ère. Steven Spiel­berg verk­laarde trots te zijn om “Kuif­je thuis te mogen bren­gen.” De regis­seur kreeg daar nog een ereteken3Steven Spiel­berg ontv­ing de titel Com­man­deur in de Kroono­orde. van ontslagne­mend min­is­ter van Finan­ciën Didi­er Reyn­ders (MR). Die was dan weer enkele uurt­jes weggeglipt van de Europese cri­sistop om naar de pre­mière te gaan kijken.

Duizend bom­men en granat­en!

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

7 reacties

          1. Zo mid­den in de week is het in de cin­e­ma niet erg druk hoor :) Onze zaal zat niet hele­maal vol, en @vromant kon om 5uur smid­dags nog tick­ets voor hele­maal achter­aan in de zaal kopen!

    1. Gezien! Ik heb het meestal niet voor 3D, maar hier vond ik het toch een meer­waarde, ver­haal zat goed in elka­ar, en ’t voelde heel typ­isch Kuif­je aan, inclusief spec­tac­u­lair ongeloofwaardi­ge ontsnap­pin­gen. Blij dat ik hem gezien heb!

      1. Als er vanavond vol­doende tijd is pikken we hem mee in Antwer­pen. En anders zal het voor een van de vol­gende dagen zijn. Met dit weer is het toch niet erg om ’s avonds bin­nen te zit­ten. Die spec­tac­u­laire ontsnap­pin­gen wil ik ook wel zien!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *