Brave: prinses Merida

Brave is de nieuw­ste Dis­ney-film over een jong meis­je dat haar lot in eigen han­den wil nemen. Vorig week­end was ik op een screen­ing in Gent met blog­gers en twit­ter­aars. Wan­neer je met geeks naar de film gaat moet je er mee kun­nen lev­en dat die zo nu en dan hun gsm aanzetten tij­dens een film. Gelukkig is er geen enkele gsm afge­gaan.

Bij de mar­ket­ing van deze film benadruk­te men dat voor het eerst een vrouw de hoof­drol kreeg. In het geval van Pixar klopt dit inder­daad, maar Dis­ney zelf — sinds 2006 eige­naar van Pixar — staat gek­end om dat soort films. Denk maar aan Sneeuwwit­je, Poc­a­hon­tas, Mulan, etc. Niks op tegen natu­urlijk. :-)

Merida met pijl en boog
Meri­da is bij­zon­der behendig met pijl en boog.

Het ver­haal speelt zich af in de high­lands van Schot­land. Meri­da is de dochter van één der vier lokale konin­gen. Om de vrede te bewaren moet ze als prins­es trouwen met een prins van de drie andere koninkrijken. Maar dat ziet Meri­da niet zit­ten en ze komt in opstand. De rest van het ver­haal ont­dek je in de bioscoop. ;-)

Wat mij opviel tij­dens deze film was het ont­breken van echte vijan­den. In tegen­stelling tot vroeger zijn er geen zwart-wit tegen­stellin­gen. Alles speelt zich af in een gri­jze zone. Wat je wel ziet zijn heel wat tegen­stri­jdi­ge gevoe­lens die veel van het ver­haal bepalen:

  • de stri­jd met moed­er en tra­di­tie (ze barst let­ter­lijk uit haar jurk);
  • de stri­jd tegen de heks en beren;
  • de interne stri­jd van clans tegen elka­ar;
  • en Merida’s inter­net stri­jd tegen zichzelf  en haar eigen beslissin­gen.
Merida wil niet trouwen
Eén ding weet Meri­da zek­er: ze wil nog niet trouwen.

Een van de moeil­ijk­ste onderde­len bij ani­matie is het weergeven van de per­son­ages. Je zou het niet denken, maar haar is bij­zon­der moeil­ijk om geloofwaardig te dig­i­talis­eren. Een­zelfde prob­leem heb je bij gras en water. Je kan het proberen vat­ten in een algo­ritme, maar aan die wiskundi­ge for­mules moet je toch steeds een beet­je ‘chaos’ toevoe­gen om het écht te doen lijken. In het geval van Meri­da is dit goed gelukt, maar men is niet hele­maal con­se­quent geweest bij de andere per­son­ages.

Brave komt in de Bel­gis­che zalen vanaf woens­dag 18 juli. Meer infor­matie kan je vin­den bij Dis­ney.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

6 reacties

    1. Het hoofd­per­son­age is inder­daad niet meteen humoris­tisch, maar dit is dan ook geen echte kome­die. Meri­da heeft drie kleine broert­jes en een enigszins ‘aparte’ vad­er die in deze film voor de komis­che noot zor­gen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *