BOOM-X-YHoe werken ver­schil­lende gen­er­aties samen op de werkvlo­er? Dat is waar BOOM-X‑Y in Meche­len over ging. Met de naam bedoelde men: de Baby­boomers, Gen­er­a­tion X en Gen­er­a­tion Y. De samen­werk­ing tussen die drie leefti­jds­groepen loopt niet alti­jd van een leien dak­je. En dat is een prob­leem, want: “Enkel met iedereen aan boord kan een merk suc­cesvol zijn.”

Na de top-down gen­er­atie Baby­boomers, creëert Gen X een meer par­tic­i­patieve wereld, ter­wi­jl Gen Y dankz­ij mobiliteit mensen sneller en smarter met elka­ar wil con­necteren. Social media pushen deze veran­derin­gen er nu nog sneller door. Bedri­jven zullen social media moeten gebruiken om te over­leven en te win­nen in deze wereld in con­tin­ue beweg­ing.

Het leek me een bij­zon­der inter­es­sant onder­w­erp en ik wou er zek­er meer over te weten komen. Alleen de inschri­jv­ing­spri­js voor het event hield me wat tegen, maar dankz­ij Sticht­ing Mar­ket­ing en een zetje van Ken­ny (@Nonunsenses) en ook Dado (@dadovanpeteghem) is dat dik in orde gekomen. :)

Het event vond plaats in het mooie con­gres- en erf­goed­cen­trum Lam­ot in Meche­len. Een dikke tien minuten stap­pen vanaf het sta­tion. Gelukkig was het vanavond niet al te koud buiten.

Na een lekker hap­je en wat social­izen met coole mensen was het tijd om naar onze 4 sprek­ers te luis­teren. Deze sprek­ers beho­or­den elk tot een van de #BXY gen­er­aties. Je kan hun ver­haal ook beter begri­jp vanu­it dit stand­punt.

Babyboomers (1945–1965)

HR directeur Erik Van den Bran­den van Price­wa­ter­house­C­oop­ers mocht de avond ope­nen met een erg con­tro­ver­siële uiteen­zetting. Bij PwC tra­cht met jonge tal­en­ten te recruteren door hen te zoeken waar ze online aan­wezig zijn. De waar­den en verwachtin­gen van iedere nieuwe gen­er­atie zijn immers anders dan de vorige. Vooral dan wat job en car­rière betre­ft. Recente tech­nol­o­gis­che ontwik­kelin­gen zetten de inter­pre­tatie van “werk­plek” onder druk, waar­door mensen ook thuis kun­nen werken. Ligt de sleu­tel mod­ern recruteren bij social media? Is het een manier om beter samen te werken? Dat moet de toekomst alsnog uitwi­jzen. Zelf zie ik vooral een samen­gaan van ver­schil­lende meth­o­d­en, maar nooit een volledi­ge ver­vang­ing.

Generatie X (1961–1981)

Luk Dier­ick is HR directeur bij Jacobs Engi­neer­ing. Ik weet dat het geen wed­stri­jd was, maar naar mijn mening was dit de minst inter­es­sant sprek­er van de avond. Dat is miss­chien omdat hij vooral spreekt voor hooggeschoolde tech­ni­ci doorheen ver­schil­lende Europese lan­den. In zo’n sit­u­atie ben je waarschi­jn­lijk geneigd om meteen to the point te komen. Maar the point ging hier toch een beet­je ver­loren.

https://twitter.com/Nonunsenses/status/127084564781867008

https://twitter.com/dbuntinx/status/127086556665221120

Generatie Y (1982–2001)

In een ander lev­en hebben Sara Van de Velde (@saravdv) en ik nog samengew­erkt. Haar zoek­tocht naar nieuw werk gaf ze op een orig­inele manier extra aan­dacht door te bloggen, te twit­teren en een eigen Face­book pag­i­na te vor­men. Het was een manier om op te vallen tussen de grote mas­sa sol­lic­i­tan­ten. Haar doel — meer zicht­baarheid kri­j­gen — is in ieder geval glan­srijk gelukt. Maar is dit nu iets typ­isch voor gen­er­atie Y, of kun­nen anderen dezelfde tac­tiek gebruiken?

Overkoepelende keynote

Jo Cau­dron van Dear­Me­dia kwam vertellen over hoe mensen in de toekomst met media zullen omgaan. De toekomst voor kran­ten en tele­visie zien er alvast niet rooskleurig uit. Maar is dit hun einde? Waarschi­jn­lijk niet. Of toch niet meteen. Wel zien we een veran­derend gedragspa­troon, waaron­der timeshift­ing van wan­neer en waar je kijkt of leest. “Na de  top down wereld tij­dens het tijd­perk van de Baby­boomers, maakt Gen­er­a­tion X de wereld meer par­ticiperend en zal Gen­er­a­tion Y draaien rond ‘mobile’ om de mensen slim­mer, sneller en meer ver­bon­den te mak­en.”

https://twitter.com/genBbill/status/127103033980092417

Epiloog

Tegen het einde van de laat­ste pre­sen­tatie was de bat­ter­ij van mijn lap­top leeg en werd het tweet­en ges­taakt. Tijd dus om even uit de dig­i­tale wereld te stap­pen en de andere aan­wezi­gen naar hun mening te vra­gen.

Tussendoor was er nog een moment om een autorit richt­ing Antwer­pen te scoren. Alti­jd hand­ig wan­neer iemand dezelfde richt­ing uit moet als jij, en je een dik uur sneller thuis komt dan met het open­bare ver­vo­er. Die terugrit naar antwer­pen bracht ik door in het inter­es­sante gezelschap van Pedro De Bruy­ckere, die me meteen een exem­plaar mee­gaf van zijn nieuwe boek ‘De jeugd van tegen­wo­ordig’.

Belofte maakt schuld. Het boek ligt nu op het nachtkast­je, en de besprek­ing mag u hier zeer bin­nenko­rt verwacht­en.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

4 reacties op “BOOM-X‑Y: generatieverschillen op de werkvloer”

Reacties zijn gesloten.