Met de toevoeg­ing van Kroat­ië bestaat onze EU straks uit 28 leden. Vorige inte­graties kenden heel wat kinderziek­ten. Wat mogen we verwacht­en van ons nieuw­ste vriend­je?

Kroat­ië wordt maandag offi­cieel de 28ste lid­staat van de Europese Unie. […] Kri­tis­che Kroat­en vra­gen zich af welke meer­waarde Europa nog te bieden heeft. […] Rat­ing­bu­reaus klasseren Kroat­ië genade­loos onder de ‘rommel’-categorie.

Kroatië in de Europese Unie[…] “Lat­en we ervan uit­gaan dat de lange gesprekken beteke­nen dat we extra goed voor­bereid zijn”, zegt Jad­er Cané [, de func­tionaris bij de Europese Com­missie die toezi­et op de toe­tred­ing.]

Tra­di­tion­eel gaat sowieso een groot deel van de Kroat­is­che export richt­ing Europa, momenteel zo’n 60 pro­cent. […] Vooral Ital­ië en Duit­s­land zijn nu de belan­grijk­ste han­delspart­ners van Kroat­ië. […] Vooral de geografis­che posi­tie van Kroat­ië, ‘een poort naar het zuiden en het oost­en van Europa’, ziet men als verkoop­sar­gu­ment. ((Samuel Hane­greefs, Kroat­is­che toe­tred­ing tot de EU wekt gemengde gevoe­lens, De Tijd, 28 juni 2013, p. 8.[/mfn]

[…] KMO’s in Kroat­ië staan voor de groot­ste uitdag­ing. Zij zullen het erg moeil­ijk kri­j­gen wan­neer ze zich niet snel aan­passen aan de nieuwe regel­gevin­gen en wet­ten die door het lid­maatschap van toepass­ing zijn. ((Drag­i­ca Mar­ti­novic, Vra­gen aan Drag­i­ca Mar­ti­novic, De Tijd, 28 juni 2013, p. 8.[/mfn]

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *