Kruising kat en hondBrazil­ië is miss­chien wel de locatie van een wereld­primeur, als we geloven dat de allereer­ste ‘Kont’ daar geboren is. Dit unieke wezen, de ‘Kont’, wordt gep­re­sen­teerd als een kruis­ing tussen een hond en een kat, iets dat vroeger als biol­o­gisch onmo­gelijk werd beschouwd.

De lokale kat, genaamd Mimi, beviel afgelopen vri­jdag van een nest kit­tens die een onge­bruike­lijke gelijke­nis ver­to­nen met de hond van de buren. Een serie van zes jon­gen die, ondanks hun moed­er, ver­dacht veel ken­merken hebben van de hond van de buren. Hun fysieke ken­merken en gedrag hebben ertoe geleid dat ze onder de aan­dacht van de gemeen­schap en weten­schap­pers zijn gekomen, waar­door de mogelijkheid van een nieuwe soort wordt over­wogen.

Cas­sia Apare­ci­da de Souza, 18, said her cat Mimi had giv­en birth to the three pup­pies as well as three kit­tens, which did not sur­vive. And she, her hus­band Roge­rio Jorge da Sil­va, 26, and sev­er­al oth­ers in the town believe a neigh­bor­hood mutt named Dog is the father of Mimi’s pups.

When news of the spec­tac­u­lar claim spread in the Brazil­ian media, some local news­pa­pers accused the poor cou­ple, who are expect­ing their first child in a few months, of fraud and said they were sim­ply try­ing to make mon­ey off a hoax. #

Momenteel zijn weten­schap­pers bezig met het analy­seren van DNA-mon­sters van de nieuwge­bore­nen. Deze analy­ses wor­den uit­gevo­erd om de claim te ver­i­fiëren dat deze wezens daad­w­erke­lijk een hybride van een kat en een hond kun­nen zijn. Deze bew­er­ing, hoewel fascinerend, heeft ook con­tro­verse opgewekt, aangezien de genetis­che ver­schillen tussen kat­ten en hon­den aanzien­lijk zijn. De kans op een suc­cesvolle voort­plant­i­ng tussen deze twee ver­schil­lende soorten is buitenge­woon klein, waar­door het bestaan van de ‘Kont’ in twi­jfel wordt getrokken.

Toch heeft de gedachte aan een dergelijke com­bi­natie veel aan­dacht en nieuws­gierigheid gewekt. De voorstelling van een dier met de eigen­zin­nige en mys­terieuze aard van een kat, gecom­bi­neerd met de intel­li­gen­tie en loy­aliteit van een hond, is iets wat velen intrigerend vin­den. Echter, ondanks de opwind­ing en fas­ci­natie die deze mogelijkheid opwekt, geven velen nog steeds de voorkeur aan hun vertrouwde huis­dieren. In dit geval is de geliefde ‘nor­male’ blauwe Britse korthaar, met zijn pluche vacht en beminnelijke karak­ter, voor veel mensen nog steeds de ide­ale huis­dierkeuze.

De uitkomst van het weten­schap­pelijk onder­zoek wordt met span­ning afgewacht. Hoewel de kans klein is, als de ‘Kont’ echt bestaat, zou het een ongelooflijke door­braak zijn in de weten­schap van de biolo­gie en genet­i­ca. Zo niet, dan bli­jft het een fascinerend ver­haal dat de ver­beeld­ing en de ein­de­loze mogelijkhe­den van de natu­urlijke wereld bli­jft prikke­len.

Update: Een duidelijk­er foto.
Kruising hond en kat

Update: Veel mensen komen hier blijk­baar langs op zoek naar een sexy foto van een Brazil­i­aanse kont. Bij deze. :)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

8 reacties

 1. Lijkt me sterk, de ver­schillen tussen een kat en een hond zijn toch wat groot voor een suc­cesvolle dracht. Maar ’t zou best kun­nen.

  Dog­gy-cat…

  1. Gelijk heb je. Een eventuele kruis­ing tussen mens en men­saap zou real­is­tis­ch­er zijn dan die tussen kat en hond. Ik ga er dan ook van uit dat het genetisch onder­zoek de hele zaak zal ontkracht­en.

 2. Hal­lo,
  Van­daag was ik bij een dier­e­narts in Span­je en er kwa­men een moed­er en dochter bin­nen met een superklein hond­je. Het hond­je had ver­ti­cale strepen op de vacht die ik alleen van kat­achti­gen ken, dus ik vroeg of het mogelijk een kruis­ing van een kat en hond kon zijn. Vra­gen staat vrij en ik weet ook niet alles. De moed­er dacht leuk te zijn en vertelde in het spaans aan de dier­e­nart­sas­sis­tente wat ik had gevraagd en dat ze mijn vraag super belache­lijk vond. Tsja, mijn Spaans is ook vrij goed en ik heb het donker­bru­ine ver­moe­den dat ik deze vrouw de vol­gende keer heel lief ga vertellen dat kruisin­gen tussen hond en kat mogelijk zijn. Ten­z­ij iemand mij verteld dat hon­den met ver­ti­cale strepen in de vacht ook bestaan. De dochter was overi­gens een schat van een meis­je.

  Groeten,
  Helen.

 3. Mensen zijn ziek! 1ste klas dieren­mis­han­del­ing! Zulke mensen moeten ze opsluiten en nooit meer bij dieren in de buurt lat­en komen! En dan nog zeggen dat het schat­tig is, stel­let­je imbe­cie­len!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *