Google Wave

Google Wave

Google Wave is een nieuw mod­el voor com­mu­ni­catie en samen­werk­ing op het inter­net. Momenteel is de toepass­ing nog niet toe­ganke­lijk, maar lat­er dit jaar zou meer duidelijkheid vol­gen. Op het eerste zicht gaat het hier niet om de langverwachtte Face­book-killer, maar eerder om een tool om online samen te werken aan pro­jecten — een deel wiki, deel chat, deel office, deel e‑mail. Aldus de offi­ciële site van Google Wave

Wat is Google Wave?

Een wave laat zow­el com­mu­ni­catie als samen­werk­ing toe. Mensen kun­nen online com­mu­niceren en samen­werken aan doc­u­menten, foto’s, video’s, kaarten en nog veel meer. Tij­dens die samen­werk­ing kun­nen deel­ne­mers rea­geren op een­der welk onderdeel van het doc­u­ment, de con­tent aan­passen en nieuwe deel­ne­mers toevoe­gen. Dankz­ij de inge­bouwde play­back-func­tie kan men de con­ver­sa­tie terugspoe­len en meteen zie wie wat zei en op welk moment.

Technologie

De inter­ac­tie is live en direct. Deel­ne­mers kun­nen tegelijk­er­ti­jd aan een­zelfde doc­u­ment werken. Tij­dens het schrijven/verbeteren kri­jg je hulp van een tech­nolo­gie die sterk lijkt op T9 pre­dic­tive text input, alge­meen bek­end van mobiele tele­foons. Devel­op­ers hebben de mogelijk om het plat­form verder uit te bouwen en te inte­gr­eren in andere appli­caties door mid­del van een open API.

Preview video

Gis­teren, tij­dens de tweede dag van Google I/O, kre­gen de aan­wezige devel­op­ers alvast een pre­view op hun bord.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

5 reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *