Verkiezingen 2009

Vlaamse verkiezin­gen, Europese verkiezin­gen, voor het Bel­gis­che poli­tieke land­schap is het alle­maal één pot nat. De voor­bi­je dagen weken maan­den wor­den we er voort­durende mee om de oren ges­la­gen. In de media is “verkiezin­gen” zowat het meest gebruik­te woord, na, uit­er­aard, “economis­che cri­sis”, dat door­gaans om de drie zin­nen opduikt.

De Twijfelende Kiezer

Was ik eerder alti­jd een over­tu­igd doch min­der-rad­i­caal voor­stander van het social­isme, dan ben ik momenteel toch aan het twi­jfe­len ges­la­gen. Het huidi­ge pro­gram­ma van de sp.a kan me niet hele­maal meer beko­ren. Daarom beschouw ik mezelf als lid van de groep “twi­jfe­lende kiez­ers”.

Als de sp.a nu al uit­sluit deel te nemen aan de regering — waar ze de voor­bi­je jaren deel van uit­maak­te ((sp.a zat in de Vlaamse regering onder Leterme I (2004–2007) en Peeters I (2007–2009), en eigen­lijk ook alle voor­gaande regerin­gen sinds Geens IV in 1988.)) — dan stel ik mezelf de vraag: wat is nog het nut van stem­men op een par­tij die sowieso niet wil regeren?

Het is alle­maal onderdeel van het poli­tieke spel. Dat weet ik wel. Vanu­it de opposi­tie kan men nog steeds op het beleid wegen. Maar daarom hoef ik die strate­gie nog niet goed te keuren.

Doe de stemtest!

Om meer duidelijkheid te bekomen heb ik over­al en ner­gens meegedaan met online stemtesten. Dat leverde telkens andere resul­tat­en op: CD&V, Open VLD, Groen!. Imho zou men het plat­form van die stemtesten beter eens aan­passen. Resul­tat­en moeten niet (alleen) berek­end wor­den op basis van het par­ti­jpro­gram­ma, maar (ook) op basis van gere­aliseerde beloften.

Bijvoor­beeld:

 • Alle par­ti­jen zijn voor het weg­w­erken van wachtli­jsten in de zorg­sec­tor, dus past zogezegd iedere par­tij bij uw profiel. Maar welke par­ti­jen hebben de voor­bi­je jaren het meeste gedaan om daar ook echt veran­der­ing in te bren­gen? Moest het resul­taat van die vra­gen­li­jst gebaseerd zijn op aan­toon­bare resul­tat­en in plaats van grote maar loze beloften, dan zou ik me al veel zek­erder voe­len bij de uit­slag van zo’n stemtest. Geen woor­den maar daden.
 • (Edit) Een alter­natief zou zijn om iedere par­tij een ‘waarschi­jn­lijkhei­dss­core’ mee te geven: de pro­centuele kans dat men het vooropgestelde verkiez­ing­spro­gram­ma kan realis­eren, op basis van op eerdere resul­tat­en.

Zo’n sys­teem vereist natu­urlijk een grondi­ge, peri­odieke en con­se­quente eval­u­atie. Miss­chien iets voor onze verkleuterende open­bare omroep?

Kiezen…

Momenteel weet ik nog steeds niet wat te kiezen. Enerz­i­jds weet ik niet goed welke par­tij nu de mijne is. Anderz­i­jds zie ik in deze tij­den liev­er een cen­trum-linkse coal­i­tie ontstaan dan een cen­trum-rechtse, zow­el in Vlaan­deren als Europa.

Het is een pub­liek geheim dat mensen in tij­den van onzek­er­heid veel makke­lijk­er kiezen voor charis­ma­tisch lei­ders die snelle oplossin­gen beloven. In the­o­rie zou dit dus goede resul­tat­en moeten inhouden voor de N‑VA en LDD. Welke keuze m’n landgenoten gaan mak­en zal zondag duidelijk zijn.

De Verkiezingsuitslagen

(7 juni) De eerste resul­tat­en van de verkiezin­gen lijken er alvast op te wijzen dat de ruk naar rechts er komt.

 • Winst: N‑VA, LDD
 • Gelijk: CD&V, Groen!, SLP
 • Ver­lies: Vlaams Belang, Open VLD, SP.A

Het ziet er boven­di­en naar uit dat Bart Somers niet anders kan dan opstap­pen als voorzit­ten van de lib­erale par­tij. Hoog tijd ook, gezien zijn rol in onder andere de omkoopza­ak Vijnck. Maar we moeten niet treuren, want Bart kan uit­er­aard nog steeds reke­nen op een erg gulle bezoldig­ing als burge­meester van de stad Meche­len, lid van het par­ti­jbestu­ur, fed­er­aal volksverte­gen­wo­ordi­ger, etc.

(14 juni) De volledi­ge uit­sla­gen.

Vlaamse parlementsverkiezingen

 1. CD&V: (22,9%)
 2. SP.A: (15,3%)
 3. Vlaams Belang: (15,3%)
 4. Open VLD: (15,0%)
 5. N‑VA: (13,1%)
 6. Lijst Dedeck­er: (7,6%)
 7. Groen!: (6,8%)

Vlaamse voorkeurstemmen

 1. Kris Peeter: 127.608 (CV&V)
 2. Bart De Wev­er: 123.155 (N‑VA)
 3. Hilde Crevits: 101.230 (CD&V)
 4. Fil­ip Dewin­ter: 95.409 (Vlaams Belang)
 5. Yves Leterme: 93.633 (CD&V)
 6. Jo Van­deurzen: 69.223 (CD&V)
 7. Jean-Marie Dedeck­er: 54.921 (Lijst Dedeck­er)
 8. Joke Schau­vliege: 51.810 (CD&V)
 9. Jean-Jacques De Gucht: 50.504 (Open VLD)
 10. Freya Van Den Boss­che: 47.571 (SP.A)

Europese voorkeurstemmen

 1. Guy Ver­hof­s­tadt: 565.359 (Open VLD)
 2. Jean-Luc Dehaene: 450.149 (CD&V)
 3. Louis Michel: 305.363 (MR)
 4. Yves Leterme: 265.061 (CD&V)
 5. Bart De Wev­er: 218.605 (N‑VA)
 6. Mar­i­anne Thyssen: 187.303 (CD&V)
 7. Frank Van­hecke: 161.371 (Vlaams Belang)
 8. Ivo Belet: 157.775 (CD&V)
 9. Jean-Claude Mar­court: 155.409 (PS)
 10. Fil­ip Dewin­ter: 150.584 (Vlaams Belang)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

1 reactie

 1. Gelijk heb je. Als ik nog maar uit je alin­ea 1 en 2 ‘con­cludeer’, dan kan ik alleen maar ‘beves­ti­gen’.

  Beet­je blog­gers, van de blo­goloog tot lit­blog­gert­je als ik, kun­nen niet achterbli­jven in de medi­as­torm van de verkiezin­gen. Jij niet. Ik niet. Zie:

  1. Verkiezin­gen 2.0. Poli­tieke pow­er en de kracht van sociale media
  2. Verkiezin­gen 2.0. Omdat ook ik Europa belan­grijk vind
  3. Luc Van Der Kelen Off the Record

  Nooit meer getwi­jfeld dan nu. Dit weet ik wel zek­er:

  1. Ik stem rad­i­caal vrouw.
  2. Ik stem op de per­soon, niet in de eerste plaats op een par­tij. Op een ‘luis­terende’ polit­i­ca die in mijn ogen voor een ‘war­m­groene’, ‘inspir­erende’, ‘dynamis­che’ en ‘democ­ra­tis­che’ samen­lev­ing ijvert en werkt, en die met bei­de voeten, een warm hart, hulp­vaardi­ge han­den en een koel hoofd in de tijd en ’tussen het volk’ wortelt.
  3. Ik ben niet anti-Europa. Ik denk van­daag in de richt­ing van de ‘dichters voor Europa’. Zoi­ets als de Europese grondwet in verzen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *