Google wallpaper

Er was een tijd dat men bij Google met zowat alles exper­i­menteerde. Werkne­mers kon­den tij­dens hun 20 pro­cent free time werken aan een eigen project dat hen nauw aan het hart lag. Daar kwa­men vaak leuke din­gen uit, al bracht­en die niet alti­jd wat op.

Het voor­bi­je jaar heeft Lar­ry Page grote kuis gehouden sinds hij in april 2011 het roer over­nam van Erich Schmidt. ‘Sun­set­ting prod­ucts’ noe­men ze dat dan. En zo zijn er al heel wat gek­ende en min­der gek­ende namen komen te gaan: Google Desk­top, TV ads, Health, Knol, Pack, Sidewi­ki, Wave, etcetera. Om de zoveel maan­den vol­gt wel een nieuwe spring-clean.

Focus op wat je goed doet

Het is een trend die doet ver­moe­den dat er meer op til is. Zie ik die pro­ducten evolueren, dan moet ik steeds terug­denken aan het gesprek dat Lar­ry Page had met wijlen Steve Jobs, waarin deze laat­ste hem het vol­gende advies gaf.

Fig­ure out what Google wants to be when it grows up. It’s now all over the map. What are the five prod­ucts you want to focus on? Get rid of the rest because they’re drag­ging you down. They’re turn­ing you into Microsoft.1Matt Rosoff, Busi­ness Insid­er, Steve Jobs Was Right: Google IS Turn­ing Into Microsoft, 3 decem­ber 2011.

Wat die 5 pro­ducten zijn is momenteel nog niet hele­maal duidelijk.

Wat zijn Google’s core products?

Bek­ijk ik zelf even de bestaande pro­ducten en opkomende bedri­jf­s­cul­tu­ur, dan moet een eventuele afbak­en­ing ongeveer langs de vol­gende lij­nen lopen. Laat zek­er weten of je hier al dan niet mee akko­ord gaat. Sug­gesties zijn alti­jd welkom
  1. Search. Hier is alles mee begonnen voor de zoekgi­gant en het bli­jft een dienst die nog nie­mand beter kon uitwerken. Je komt het tegen in al hun pro­ducten.
  2. Adver­ten­ties. De grote melkkoe die momenteel alle andere pro­duc­ton­twik­kelin­gen mogelijk maakt. Pro­ducten die in deze cat­e­gorie thuishoren: AdWords, AdSense, Offers, Wal­let, Dou­bleClick, AdMob.
  3. Soci­aal. Zon­der het echt te besef­fen is Google al enkele jaren bezig met sociale netwerken te onder­houden. Er was alleen nog geen con­crete inte­gratie tussen al deze losse dien­sten, waarschi­jn­lijk om pri­va­cy rede­nen. Plus, Gmail, Read­er, Picasa, News, Lat­i­tude, Talk, Voice, Blog­ger
  4. Busi­ness. Alles wat inter­es­sant is voor bedri­jven maar min­der voor de doorsnee con­sument. De voor­ma­lige Google Docs (nu Dri­ve), Maps, Ana­lyt­ics, Web­mas­ter Tools, Page­Speed, pro­gram­meer­tal­en, etc. Waar ze op zich nog een teko­rt hebben is een project man­age­ment tool, want de huidi­ge todolijst-beheerder is echt onder­maats. Een mooi voor­beeld om te vol­gen is Asana.
  5. Plat­forms. Alle vorige pro­ducten werken op plat­for­men waarover Google de con­t­role heeft. Denk bijvoor­beeld aan Chrome brows­er, Chrome OS, Android of Google TV. Door volledi­ge con­t­role te hebben wil men een zo goed mogelijke ervar­ing aan­bieden.

Ieder core prod­uct is inte­greer­baar met ieder ander prod­uct. Door zo’n brede greep te hebben op het web komt het ake­lig dicht bij een monop­o­lie-posi­tie. Niet ver­won­der­lijk dus dat men vra­gen begint te stellen.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

1 reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *