Enuma Elish

Geboren verteller Michel Tan­ret is als pro­fes­sor ver­bon­den aan de vak­groep Tal­en en cul­turen van het Nabi­je Oost­en en Noord-Afri­ka, aan de uni­ver­siteit van Gent. Bij hem volg ik het vak Gods­di­en­st­geschiede­nis van het Mid­den-Oost­en. Van­daag besprak­en we de Enû­ma Elish, het Mesopotamis­che schep­pingsver­haal van iets meer dan drieduizend jaren gele­den. Razend inter­es­sant om in te zien hoe men vroeger eve­neens met cos­mo­genis­che ideeën rond­liep.

Een voor­proe­f­je:

Toen daar­boven de hemel nog niet benoemd was
En hier bene­den de aarde nog geen naam had
Meng­den alleen Apsu [de vad­er], de eerste ver­wekker van hun zaad
En hun moed­er Tia­mat [de moed­er], hun aller ver­wek­ster
Tesamen hun wateren
Geen rietei­lan­den waren er samenge­bracht, noch was er moerasland
En toen er onder de goden nog geen enkele ver­sch­enen was
Dat zij nog niet bij name benoemd waren, noch voorzien van lots­bestem­min­gen
Wer­den in hun bin­nen­ste goden ver­w­erkt

(Bron: Enu­ma Elish, regels 1–9)

De oude Mesopotamiërs geloof­den dat iets pas kon bestaan als het een naam had gekre­gen. En wan­neer iets een naam had gekre­gen, dan had het ook een onon­tkoom­bare lots­bestem­ming met zich meegekre­gen.

Verder ook veel stereo­type tafer­e­len uit het dagelijks lev­en van de mens, maar dan overge­plant op de goden­wereld:

Toen die goden broed­ers zo een groep had­den gevor­md
Veron­trust­ten zij Tia­mat door hun gehar­rewar
En vie­len door hun est­bat­te­menten het bin­nen­ste van de “god­delijke woon­plaats” lastig
Apsu slaagde er niet in hun tumult te bedaren
Tia­mat nochtans bleef gelijk­moedig tegen­over hen
Hun han­delin­gen waren onaan­ge­naam voor haar
Hun gedrag laak­baar, maar zij spaarde hen

(Bron: Enu­ma Elish, regels 21–28)

Moest dit jou inter­esseren, dan kan je hier klikken voor de volledi­ge, Engelse ver­tal­ing van de Enû­ma Elish.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.