Game of Thrones' Cersei Lannister

Hebben de slacht­par­ti­jen en de verkrachtin­gen in de suc­cesvolle fan­ta­syreeks Game of Thrones een his­torische grond­slag? En hebben reuzen­wol­ven echt bestaan? Car­olyne Lar­ring­ton, pro­fes­sor lit­er­atu­ur aan de uni­ver­siteit van Oxford, schreef er een boek over.

Lar­ring­ton onder­wi­jst mid­deleeuwse lit­er­atu­ur aan de uni­ver­siteit van Oxford. Ze leest nor­maal gezien tek­sten in het Oud-IJs­lands en Mid­del­hoog­duits, en ze probeert haar stu­den­ten warm te mak­en voor het Nibelun­gen­lied. Toen ze Game of Thrones zag, viel haar op dat heel wat ideeën uit de serie hun oor­sprong vin­den in ver­halen en gebeurtenis­sen die ze van haar vakge­bied kent. Net daarom schreef ze een boek over het waarhei­ds­ge­halte van de serie: Win­ter is com­ing: the medieval world of Game of Thrones.

Ging het er in de mid­deleeuwen zo ruw [aan] toe? In de ste­den wel. Alle man­nen had­den een mes bij zich. En als iets hen kwaad maak­te, stak­en ze toe. In het mid­deleeuwse Ital­ië stier­ven veel vrouwen in het kraambed, maar man­nen had­den toch een lagere lev­ensverwacht­ing omdat ze elka­ar voort­durend ver­mo­ord­den. Onder­drukken wij West-Euro­pea­nen onze drang naar geweld of hebben we dat over­won­nen? Je zou inder­daad kun­nen denken dat we hier in Europa nauwelijks bang hoeven te zijn. Maar tegelijk­er­ti­jd neemt in Lon­den het aan­tal steek­par­ti­jen toe. Er is nog geweld, maar het zit ver­bor­gen.

U vergelijkt de eeuwige win­ter uit Game of Thrones met de kli­maatveran­der­ing. Gaat dat niet wat te ver? Het ligt voor de hand. De Wildlings zijn anders dan wij, maar het zijn ook mensen, en ze vlucht­en voor de gevol­gen van de kli­maatveran­der­ing. Wie lat­en we door de muur? Wie lat­en we bin­nen in het Fort Europa? Het zijn wel erg gelijkaardi­ge vra­gen. [George R. R.] Mar­tin zelf zegt dat hij bij de muur eerder aan de Muur van Hadri­anus heeft gedacht, die de Schot­ten uit Enge­land weg moest houden.

Gelezen bij Der Spiegel als Der wahre Kern von “Game of Thrones” door Takis Würg­er.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *