Empathie op het werk

Empathie

Empathie is zo’n begrip dat moeil­ijk te vat­ten is. En toch spreekt iedereen er wel eens over, meestal samen met emo­tionele intel­li­gen­tie. In deze blog­post wil ik graag mijn inter­pre­tatie en ervarin­gen delen. Jul­lie zijn welkom om eigen advies te delen in de reac­ties.

Dit bericht ver­scheen eve­neens op het Career blog van AG Insur­ance.

Wat is empathie?

Empathie is een onderdeel van wat ons menselijk maakt. Meeleven met wat anderen meemak­en. Empathie helpt je om een ander beter te begri­jpen, en om te komen tot een open, eerlijke com­mu­ni­catie.

We moeten onze empathie niet uitschake­len als we aan het werk gaan. Inte­gen­deel. Ook werk is namelijk gebaseerd op onze menselijke waar­den: empathie, eerlijkheid, vrien­delijkheid en respect.

Empathie op de werkvloer

Bij empathie is het belan­grijk je te ver­plaat­sen in de sit­u­atie van de andere. Maar hoe toon je empathie?

  1. Belan­grijk is actief luis­teren. Hoe kan je actief luis­teren? Bijvoor­beeld door men­taal aan­wezig te zijn. Dat doe je niet door met je smart­phone te spe­len of onaan­dachtig je e‑mails te lezen. Door deze opz­ij te schuiv­en sig­naleer je aan de andere dat hij jouw volledi­ge aan­dacht kri­jgt.
  2. Het vergt een groot inlev­ingsver­mo­gen om je open te stellen voor de behoeften en gevoe­lens van anderen, zon­der daar­bij zelf ook emo­tion­eel te wor­den. Voor wie beschikt over een gezonde dosis zelfken­nis en zelf­man­age­ment kan dit overkomen als een tweede natu­ur. Anderen hebben het hier miss­chien veel moeil­ijk­er mee.
  3. Het is belan­grijk de juiste bal­ans te vin­den: empathie tonen, maar vasthoudend bli­jven; de andere begri­jpen zon­der zijn stand­punt over te nemen.

Voor­rang geven aan een ander kan een uitdag­ing zijn in de wedi­jverige werkomgev­ing van van­daag. Veel organ­isaties zijn immers gericht op het behalen van resul­tat­en, ongeacht de tol bij werkne­mers.

Ervaringen bij AG Insurance

Over het alge­meen ken je de collega’s in jouw directe omgev­ing al meerdere jaren. Je kent de mensen waarmee je dagelijks zoveel tijd door­brengt. Zo leer je aan­voe­len wan­neer iets niet hele­maal juist zit. In zulke moeil­ijke sit­u­aties is het belan­grijk om empathie te tonen.

Een goede onder­s­te­un­ing door collega’s maakt je vaak een aanspreekpunt voor anderen. Ze reke­nen erop in vertrouwen met jou te kun­nen prat­en. Zo hoor ik bijvoor­beeld vaak als eerste wan­neer iemand gaat trouwen, zwanger is, sukkelt met een slechte gezond­heid, prob­le­men heeft op het werk, of moeil­ijkhe­den thuis. Dat is een sprek­end voor­beeld van posi­tief relatie­m­an­age­ment.

Het ontwikke­len empathis­che aan­pak is miss­chien wel de belan­grijk­ste daad die je kan stellen om je vaardighe­den te ver­beteren. Wan­neer je anderen begri­jpt, zullen zij ook jou willen begri­jpen. En dat is de basis voor een iedere goede samen­werk­ing.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

1 reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *