BHL zal verdwijnen

BHL zal verdwijnenDat zie ik in mijn plas­tieken bol. En ik zie ook hoe dat zal gebeuren!…

Een klein vlieg­tu­ig­je van DHL zal het luchtru­im boven BHV bin­nen­drin­gen. Er is een nucle­aire lad­ing aan boord. Dat zal een enorme kern­splits­ing van BHV tot gevolg hebben. Na enkele minuten of zo zal Zaven­tem ged­won­gen wor­den defin­i­tief te sluiten. Brus­sel is nog slechts een groot zwart gat. VRT en VTM zijn verd­we­nen, waar­door Bel­ga­com en Telenet volledig het medi­a­beeld bepalen.

De konin­klijke fam­i­lie is mors­dood, op Lau­rent na. Dankz­ij zijn rijer­var­ing aan hoge snel­he­den kon hij nog wegkomen met zijn Fer­rari. Het grote gat dat vroeger Brux­elles was wordt nu Europa’s groot­ste afvalput. Weinig veran­der­ing dus. Mis­dadi­gers wor­den in het radioac­tieve, reeds omheinde gebied gestopt — Kon­ing ‘Woef de Eerste’ erbij.

De nieuwe Vlaamse hoofd­stad komt in A’pen, met Mieke Vogels aan het stu­ur. Zij wordt pre­mier, na een felle anti-kern­wapen-cam­pagne. Wal­lonië zakt dieper en dieper in de put, gro­ten­deels wegens het ver­lies van Brus­sel en de rand.

Een zuid­west­er stuwt de nucle­aire wolk over grote delen van Antwer­pen en Lim­burg. Nadat ook Bra­bant verd­we­nen is, bli­jven enkel nog Oost- en West-Vlaan­deren over, met een klein stuk­je Antwerpse haven. Dit geeft een nieuwe impuls aan de land­bouw en tex­tiel­ni­jver­heid. Lieven Sauwens, zoon van, steelt uit Azië de nieuw­ste tech­nieken en machiner­ie. De oli­garchie der tex­tiel­baron­nen wordt voort­durend machtiger.

De ramp vin­dt zijn weer­spiegeling in de kun­st. Het wordt de stro­ming van de Stralin­isme geheten. Menselijke fig­uren komen nog weinig voor. Het zijn eerder gemu­teerde gedrocht­en. Picas­so, in zijn vroege peri­ode, wordt het grote voor­beeld.

De uitein­delijk ver­ant­wo­ordelijkheid scheept men af op de Amerika­nen en hun domheid. Waarom begon er plots een van hen een sigaret te roken op Kleine Bro­gel?
Waarom? Het waren Europese sigaret­ten. De Europese sigareten halen sinds­di­en nog weinig omzet. Zek­er nadat is gebleken dat de Amerikaanse sigaret­ten beter fil­teren tegen nucle­aire wolken.

© Tijd & Wout­strop­er Wout­lop­er

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.